#
#
#

Navigace

Obsah

 

Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník, IČ: 00244309, DIČ: CZ 00244309

tel.: +420 313 259 111, fax: 420 313 517 302, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz, ISDS: qb9bqrd,

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SPIS. ZN.: OZP01/42637/2015/Sm

Č.J.: MURA/43360/2015

PID: MURAX00H0UJE

MURAX00H0UJE

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Milada Smékalová DiS.

313 259 294

msmekalova@murako.cz

DATUM: 10. 8. 2015

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/42637/2015/Sm.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a

ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve zně

pozdějších předpisů, ve veřejném zájmu a to s platností

od 10. 8. 2015 do ODVOLÁNÍ

podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona

ZAKAZUJE bez náhrady

1. odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží na území obce s rozšířenou působností Rakovník

pro účely mytí aut, zalévání hřť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

2. odběr podzemních vod na území obce s rozšířenou působností Rakovník pro účely mytí aut,

zalévání hřť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Odůvodnění:

Městský úřad Rakovník, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě zprávy Povodí Vltavy s. p. o

hydrologických poměrech na vodních tocích na území ORP Rakovník a vzhledem k přetrvávajícím minimálním

průtokům ve vodních tocích, pod úrovní Q355, s okamžitou platností od 10. 8. 2015 a na dobu neurčitou, zakázal

odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží a podzemních vod v celém správním obvodu ORP Rakovník, a

to k účelu zalévání hřť, trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů. Zákaz odběru vod se nevztahuje na

odběr vod pro snížení vláhového deficitu zemědělských plodin v rámci platného povolení.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí obdržel dne 7. 8. 2015 informační zprávu č. 3 Červenec 2015

o mimořádných vodních stavech a suchu na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí

Vltavy za měsíc červen 2015. V předmětné zprávě je uvedeno, že deficit vody ve vodních tocích, který se

projevil v uplynulých týdnech, pokračuje, žádná rozsáhlá srážková činnost neproběhla. Dalším nepříznivým

faktorem jsou vysoké teploty vzduchu, neboť ty urychlují výpar z hladin vodních toků a vodních nádrží, tedy

pokles už tak nízkých průtoků a úbytek zásoby akumulované vody ještě akcelerují.

Č.j. OZP01/42637/2015/Sm str. 2

Na základě této informační zprávy obeslal vodoprávní úřad všechny obce na území ORP Rakovník, s dotazem

na hydrologickou situaci v obci. Na základě odpovědí z obcí na nedostatek vody ve vodních tocích a

v soukromých studnách a vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi

počasí pro příští dny, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné

vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2

vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání a opatřením obecné povahy

zakázal odběr povrchových a podzemních vod pro účely mytí aut, zalévání hřť, trávníků, napouštění nádrží a

bazénů v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník.

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních

zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami při odběrech

povrchových vod.

Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším

způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas apod.).

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. Uvedené

opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady. K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit

připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením

obecné povahy přímo dotčeny.

Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné

vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno do

odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska města Rakovník a na vědomí na úředních deskách

příslušných obcí.

otisk úředního razítka

RNDr. Alena Škoudlínová

vedoucí odboru

oprávněná úřední osoba

podepsáno elektronicky

Tato vyhláška bude ve smyslu ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, vyvěšena minimálně po dobu 15 dnů

na úřední desce Městského úřadu Rakovník a úředních deskách dotčených obcí (viz níže k vyvěšení) a

zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčené obce vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední

desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Městského úřadu Rakovník, odboru životního

prostředí.

Vyvěšeno dne: 10. 8. 2015 Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBDRŽÍ K VYVĚŠENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE DO ODVOLÁNÍ:

Městský úřad Rakovník, HUSOVO NÁM. 27, 269 18 Rakovník

Město Jesenice, Mírové náměstí č.p. 368, 270 33 Jesenice

Město Nové Strašecí, Komenského náměstí č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí

Č.j. OZP01/42637/2015/Sm str. 3

Městys Kněževes, Václavské náměstí č.p. 124, 270 01 Kněževes

Městys Křivoklát, Dr. Tyrše 93, 270 23 Křivoklát

Městys Mšec, Mšec 109, 270 64 Mšec

Městys Pavlíkov, Pavlíkov 185, 270 21 Pavlíkov

Městys Senomaty, Náměstí Karla Buriana č.p. 55, 270 31 Senomaty

Městys Slabce, 270 41 Slabce 28

Obec Bdín, Bdín 38, 270 54 Bdín

Obec Branov, Branov 34, 270 23 Branov

Obec Břežany, Břežany 53, 270 34 Břežany

Obec Čistá, Čistá 1, 270 34 Čistá

Obec Děkov, Děkov 91, 270 04 Děkov

Obec Drahouš, Drahouš 40, 270 33 Drahouš

Obec Hořesedly, Hořesedly 92, 270 04 Hořesedly

Obec Hořovičky, Hořovičky 111, 270 04 Hořovičky

Obec Hracholusky, Hracholusky 42, 270 41 Hracholusky

Obec Hřebečníky, Hřebečníky 36, 270 41 Hřebečníky

Obec Hředle, Hředle 76, 270 08 Hředle

Obec Hvozd, Hvozd 11, 270 35 Hvozd

Obec Chrášťany, Chrášťany 31, 270 01 Chrášťany

Obec Janov, Janov 46, 270 06 Janov

Obec Kalivody, Kalivody 11, 270 54 Kalivody

Obec Karlova Ves, Karlova Ves 2, 270 23 Karlova Ves

Obec Kolešov, Kolešov 35, 270 04 Kolešov

Obec Kolešovice, Kolešovice 212, 270 02 Kolešovice

Obec Kounov, Kounov 44, 270 06 Kounov

Obec Kozojedy, Kozojedy 10, 270 54 Kozojedy

Obec Krakov, Krakov 51, 270 35 Krakov

Obec Krakovec, Krakovec 46, 270 35 Krakovec

Obec Kroučová, Kroučová 9, 270 54 Kroučová

Obec Krty, Krty 51, 270 33 Krty

Obec Krupá, 270 09 Krupá 14

Obec Krušovice, Rabasova č.p. 47, 270 53 Krušovice

Obec Lašovice, Lašovice 9, 270 21 Lašovice

Obec Lišany, Pražská č.p. 68, 270 52 Lišany

Obec Lubná, 270 36 Lubná 48

Obec Lužná, Masarykovo nám. č.p. 89, 270 51 Lužná

Obec Malinová, Malinová 15, 270 35 Malinová

Obec Městečko, Ohnivcova náves č.p. 70, 270 23 Městečko

Obec Milostín, Milostín 38, 270 04 Milostín

Obec Milý, Milý 2, 270 54 Milý

Obec Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice 77, 270 64 Mšecké Žehrovice

Obec Mutějovice, Malá Strana č.p. 190, 270 07 Mutějovice

Obec Nesuchyně, Nesuchyně 21, 270 07 Nesuchyně

Obec Nezabudice, Nezabudice 68, 270 23 Nezabudice

Obec Nový Dům, Nový Dům 4, 269 01 Nový Dům

Obec Olešná, Olešná 8, 269 01 Olešná

Obec Oráčov, Oráčov 143, 270 32 Oráčov

Obec Panoší Újezd, Panoší Újezd 6, 270 21 Panoší Újezd

Obec Petrovice, Petrovice 14, 270 35 Petrovice

Obec Pochvalov, Pochvalov 90, 270 55 Pochvalov

Obec Přerubenice, Přerubenice 42, 270 54 Přerubenice

Obec Příčina, 270 35 Příčina 67

Obec Přílepy, Přílepy 46, 270 01 Přílepy

Obec Pšovlky, Pšovlky 97, 270 31 Pšovlky

Obec Pustověty, Pustověty 62, 270 23 Pustověty

Obec Račice, Račice 52, 270 24 Račice

Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Roztoky

Č.j. OZP01/42637/2015/Sm str. 4

Obec Ruda, Rakovnická č.p. 134, 271 01 Ruda

Obec Rynholec, nám. 1. máje č.p. 55, 270 62 Rynholec

Obec Řeřichy, Řeřichy 39, 270 35 Řeřichy

Obec Řevničov, Karlovarská č.p. 98, 270 54 Řevničov

Obec Senec, Senec 95, 270 36 Senec

Obec Skryje, Skryje 15, 270 42 Skryje

Obec Smilovice, Smilovice 1, 270 54 Smilovice

Obec Srbeč, Srbeč 16, 270 65 Srbeč

Obec Svojetín, Svojetín 20, 270 04 Svojetín

Obec Sýkořice, 270 24 Sýkořice 75

Obec Šanov, Šanov 119, 270 31 Šanov

Obec Šípy, Šípy 19, 270 34 Šípy

Obec Švihov, Švihov 9, 270 33 Švihov

Obec Třeboc, Třeboc 85, 270 54 Třeboc

Obec Třtice, Třtice 80, 271 01 Třtice

Obec Václavy, Václavy 36, 270 35 Václavy

Obec Velká Buková, Velká Buková 82, 270 23 Velká Buková

Obec Velká Chmelištná, Velká Chmelištná 40, 270 34 Velká Chmelištná

Obec Všesulov, Všesulov 51, 270 34 Všesulov

Obec Všetaty, Všetaty 81, 270 21 Všetaty

Obec Zavidov, Zavidov 110, 270 35 Zavidov

Obec Zbečno, Zbečno 7, 270 24 Zbečno

Obec Žďár, Otěvěky 1, 270 33 Žďár

Na vědomí

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha