Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška 1/2015

Obec Panoší Újezd

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

 

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Panoší Újezd

 

 

Zastupitelstvo obce Panoší Újezd se na svém zasedání dne 16.3.2015 usnesením č.   5 /2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Panoší Újezd, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1)   Komunální odpad se třídí na složky:

 

Biologické odpady

Papír

Plasty včetně PET lahví

Sklo

Kovy

Nebezpečné odpady

Objemný odpad

Směsný komunální odpad

 

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

 

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích

za prodejnou Jednoty: 1x sklo, 1x papír, 2x plast

u sokolovny: 1x sklo, 1x plast, 1x papír

za budovou obecního úřadu biologický odpad, kovy

biologické odpady

kovy

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

papír, barva modrá

sklo, barva zelená

plasty, PET lahve, barva žlutá

 

4)         Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 

 

Čl. 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně   

         jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány ve  Zpravodaji Obecního úřadu v Panoším Újezdě.

 

2)      Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány ve Zpravodaji Obecního úřadu v Panoším Újezdě.

Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst.4.

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně

         umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3)    Pro odložení stavebního odpadu je možné si objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen na náklady objednatele.

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2009   O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů na území obce Panoší Újezd včetně systému nakládání  se stavebním odpadem ze dne 2.11.2009.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.4.2015

 

 

 

  ……………….                                                                                  ..……………….  

 Mgr. Josef   H e l l e r                                                                               Jan Knor

      starosta obce                                                                                   místostarosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 17.3.2015

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 2.4.2015

 

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyvěšeno: 17. 3. 2015

Datum sejmutí: 15. 1. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět