#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace k závěrečné fázi výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Panoším Újezdě

Již 16.3.2015 schválilo Zastupitelstvo obce Panoší Újezd všemi hlasy ekologický příspěvek na rozvoj obce Panoší Újezd ve výši  10 000 Kč na nemovitost a  5 000 Kč na byt v bytovce.

Vyjádření právničky:

Darovací smlouva je uzavírána mezi občany obce Panoší Újezd nebo právnickými osobami a obcí Panoší Újezd dle ust. § 2025 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem darovací smlouvy je peněžní dar na rozvoj obce Panoší Újezd, který může být použit na vzdělávání, na kulturu, na školství, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, charitativní. Takto specifikovaný předmět a účel smlouvy zakládá pro obec Panoší Újezd možnost osvobození takového daru od daně z příjmů. Toto osvobození od daně z příjmů bude možné uplatnit pouze v případě, že obec Panoší Újezd doloží příslušnému finančnímu úřadu, že dar byl použit na pro shora uvedený účel, a to alespoň na jeden z nich.

Současně obec Panoší Újezd upozorňuje dárce, že je přípustné, aby si ekonomicky aktivní dárce odečetl výši poskytnutého daru od základu daně, a to právě z důvodu takto vymezeného předmětu a účelu daru.              

Mgr. Eva Kaiserová, jednatel a právník společnosti ELCOS GROUP s.r.o., která pomáhá obci Panoší Újezd se získáváním dotací.

Jak jsme již uvedli ve Zpravodaji  č. 2, nemůže nyní obec použít peněžní prostředky na nic jiného, než na věci spojené s výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Panoší Újezd.

Děkujeme těm občanům, kteří již darovací smlouvy uzavřeli anebo uzavírají. Ostatní žádáme o uzavření smluv, a to pokud možno co nejdříve.

Proběhl zkušební provoz čistírny odpadních vod bez napojení na splaškovou kanalizaci. Byly provedeny kamerové zkoušky v kanalizačním potrubí. Vše bez závad.

Koncem září dojde za přítomnosti provozovatele, kterým jsou Vodovody a kanalizace Karlovy Vary k připojování jednotlivých nemovitostí na obecní splaškovou kanalizaci. Nyní se nelze připojovat ani čerpat fekálie do kanalizace.

 Vlastníci nemovitostí musí prokázat napojení všech splaškových vod kromě dešťových, které nelze napojit na splaškovou kanalizaci obce. Bude se mimo jiné ověřovat, zda se občané finančně podílí na úspěšném dokončení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Panoší Újezd. Obec Panoší Újezd předá provozovateli Vodovody a kanalizace Karlovy Vary kontakty na všechny nemovitosti v obci. Ve zkušebním provozu splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Panoším Újezdě, který bude probíhat asi jeden rok, nebudou napojení občané platit stočné.

Odbor životního prostředí závěrem zkontroluje napojení všech nemovitostí (kde je to technicky možné) na splaškovou kanalizaci v obci. V případě nenapojení hrozí vysoké pokuty.

Znovu uvádíme citaci zákona týkajícího se kanalizačních přípojek: Zákon č. 274/2011 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu: §3, odst. 8: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Vlastníci domovních čistíren odpadních vod mají ve stavebním povolení buď termín, do kdy povolení platí nebo je tam uvedeno, že povolení platí do doby vybudování veřejné kanalizace v obci.

Dojde k opravě všech komunikací v obci.

Občané budou o všem průběžně informováni.

 

Zastupitelstvo obce Panoší Újezd

V Panoším Újezdě 24.8.2015