#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

OBEC Panoší Újezd

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Panoší Újezd se na svém zasedání dne 22.2..2016 usnesením č. 7/2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Panoší Újezd touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2].
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 3. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle č. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na které je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]
 6. Dojede-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500,-- Kč a je tvořena :

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

    b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 

 

 1. Skutečné náklady za rok  2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 176 414,-- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 176 414,-- děleno 315  (294 počet osob s  pobytem na území obce + 21 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 560,-- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-- Kč.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1)     Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

                 a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

                 b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

                 c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

                 d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

(2)  Domácnosti, ve kterých žijí osoby s pobytem na území obce , mají slevu stanovenou podle počtu členů domácnosti takto:

 

 • v domácnosti kde žije pouze jedna osoba činí sleva 0%
 • v domácnosti kde žijí dvě osoby činí sleva 10%
 • v domácnosti kde žijí tři osoby činí sleva 15%
 • v domácnosti kde žijí čtyři osoby činí sleva 20%
 • v domácnosti kde žije pět osob činí sleva  25%
 • v domácnosti kde žije šest osob činí sleva 30%
 • v domácnosti kde žije sedm a více osob činí sleva 35%

 

Důchodci ve věku nad 75 let, včetně roku dosažení této věkové hranice, mají poplatek dále snížen o 25%.    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[5]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[6]

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za      zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně,  zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

 

 1. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13.12.2010.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právní předpisů.

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013.

 

                      

 

            ...................................                                                       ..........................................

                  Mgr. Josef Heller                                                                    Jan Knor

                         starosta                                                                      místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 27.11.2012

Sejmuto z úřední desky dne 13.12.2012

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích