#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Obec Panoší Újezd

 

Obecně závazná vyhláška obce Panoší Újezd č. 3/2016,

 

kterou se mění OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce Panoší Újezd se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č.118/2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovení § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Změny a doplňky

 

  1. Článek 5 odst. 1 nově zní: Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do posledního dne měsíce února příslušného kalendářního roku.

 

  1. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 

 

 .............................                                                                ...................................

      Jan Knor                                                                          Mgr. Josef Heller

   místostarosta                                                                               starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  21.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne: