#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

Ročník  13.                                             Číslo 1                                                 Březen 2015

 

 

Z činnosti zastupitelstva

 

 V době od posledního vydání Zpravodaje dne 18. 12. 2014 se zastupitelé obce sešli na pěti poradách a dvou veřejných zasedání. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla  88,1 %.

 

Na veřejném zasedání dne 22. 12. 2014 bylo mimo jiné schváleno:

 • Rozpočet obce Panoší Újezd na rok 2015
 • Závazný ukazatel příspěvkové organizace Mateřská škola Panoší Újezd na rok 2015 ve výši 250 000 Kč
 •  Rozpočtový výhled obce Panoší Újezd na léta 2016 – 2017
 • Rozpočtové opatření č. 9

 

Na veřejném zasedání dne 16.3.2015 bylo mimo jiné schváleno:

 • Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Panoší Újezd na rok 2015 
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
 • Objednávka na zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek
 • Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
 • Příkazní smlouva o spolufinancování projektu „Obec Panoší Újezd – homogenizace komunikací“
 • Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
 • Příkazní smlouva o spolufinancování projektu „Obec Panoší Újezd – kanalizační přípojky“
 • Ekologický příspěvek občanů na rozvoj obce Panoší Újezd
 • Mateřská škola – žádost o dotaci
 • Rozpočtové opatření č. 2
 • Účetní závěrka – obec
 • Účetní závěrka – mateřská škola

 

Z  některých jednání starosty a zastupitelů:

 

 • Starosta a místostarosta se pravidelně dvakrát měsíčně zúčastňují kontrolních dnů v rámci výstavby kanalizací a čistíren. Kromě toho probíhá řada dalších jednání s touto akcí spojených.
 • 10. 3. 2015 Den malých obcí – Národní dům Praha Smíchov (starosta)

Hospodaření obce – stručně

 

            Skutečné příjmy činily v roce 2014 celkem 6 544 812,53 Kč. Skutečné výdaje 6 916 627,45 Kč. Nebylo třeba použít finanční prostředky z minulých let.

 

 

Rozpočet obce na rok 2015

 

            Návrh rozpočtu obce Panoší Újezd na rok 2015 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě v době od 5.12.2014 do 22.12.2014.

            Rozpočet je sestaven jako schodkový. Celkové příjmy činí 3 674 000 Kč. Celkové výdaje 9 994 800 Kč.

            Schodek bude pokryt čerpáním úvěru ve výši 6 320 000 Kč.

 

Kontrola hospodaření

 

            Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly provedl dne 16.3.2015 přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd za rok 2014 za přítomnosti účetní Jitky Jiráňové a starosty obce. Při přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

            19.3.2015 Finanční úřad v Rakovníku zkontroloval přidělené dotace obci Panoší Újezd za období let 2009 až 2013 za přítomnosti Jitky Jiráňové.

 

 

Stavební práce v roce 2014

 

 

Březen:

 • Rekonstrukce přejezdu potoka u protipožární nádrže za č.p. 79 v celkové ceně díla 346 134 Kč. Firma IZO-AGRO se podílela částkou 50 000 Kč.

Duben:

 • Položení zámkové dlažby a komplexní odkanalizování celé západní části budovy sokolovny včetně betonových schodů k fotbalovému hřišti (170 610 Kč).

Červenec:

 • Martin Pondělíček vystavěl pergolu u budovy sokolovny včetně stolů a lavice bez finančních nároků

Srpen:

       -   Byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v budově mateřské školy v ceně díla 216 649 Kč.

       -    Opravena střecha nad kabinami fotbalistů.

Září:

  -    Výměna měřícího elektrického rozvaděče na budově obecního úřadu (72 960 Kč).

       -    Oprava elektrického rozvaděče u hasičské zbrojnice (5 797 Kč).

Prosinec:

 • Dokončena rekonstrukce třídy v poschodí mateřské školy. Zednické práce spojené s výmalbou třídy, elektrikářské práce – zprovoznění akumulačních kamen, položení koberce na podlahu třídy.

 

Ošetřování zeleně v celé obci měl na starosti Josef Červený z č.p. 33 a Jiřina Figurová z č.p. 31. Řez a kácení starých a nebezpečných stromů, převážně v okolí mateřské školy, prováděl Tomáš Halada z č.p. 36.

 

 

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

 

            Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod je největší investiční akce v historii obce Panoší Újezd. Obec je vlastně jedno velké staveniště, a proto žádáme všechny občany o pochopení a toleranci. Výstavba probíhá současně na třech místech.

            Po zkoušce vodotěsnosti na stavbě čistírny se začnou provádět zásypy okolo objektu a bude se vyzdívat.           

            Výstavba stoky AC od kostela směrem k silnici ke Hvozdu je hotová a byla technicky nejnáročnější, protože výkop probíhal z části ve skále. Část stoky A od státní silnice kolem fotbalového hřiště směrem ke „Křížku“ je hotová. Je dokončena část stoky AB od bývalé hospody k č.p.18.

            Stoka AB-1, komunikace „Za farou“ je před dokončením. Probíhá výstavba stoky A od objektu ČOV směrem k obci Panoší Újezd.

            Asi od 12.4.2015 do 22.6.2015 se bude stavět ve státní silnici.

 

            Výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod značně vzroste hodnota naší obce a tím i jednotlivých nemovitostí.

 

            Stavba zatím neproběhne na místní komunikaci za sokolovnou, která měla víc než 60 vlastníků, z toho polovinu nežijících a nebyla ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu jsme nemohli získat stavební povolení ke stavbě kanalizace a vodovodu.

            Jeden právník z Rakovníka nám již v roce 2007 sdělil, že stačí, aby alespoň nadpoloviční většina vlastníků a dědiců uzavřela se starostou obce dohody a plné moci. Tím by mu dali souhlas k jednání ke všem úkonům souvisejících s řízením před příslušnými orgány státní správy o vybudování a vedení vodovodního řadu a kanalizace přes pozemky vlastníků.

            Tento právník však během dvou let neudělal nic. Proto byla oslovena právnička, která řekla, že souhlas nadpoloviční většiny nestačí, musí být souhlasy všech vlastníků a dědiců. Potvrdil to i Odbor výstavby v Rakovníku. Ing. Jitka Mouchová na této věci pracovala společně se starostou obce v rozmezí let 2009 – 2012 bez nároku na odměnu. Sháněli se velmi pracně dědici, byly oslovovány soudy, ……..

            Když bylo po téměř třech letech vše hotovo, tak nám bylo na Odboru výstavby v Rakovníku řečeno, že plné moci nestačí. Místní komunikace musí být obecní. Díky pozemkové úpravě, která probíhala od roku 2011 a počátkem tohoto roku skončila, je místní komunikace ve vlastnictví obce.

            Obec okamžitě nechala zpracovat projekt pro územní rozhodnutí k výstavbě kanalizace na této komunikaci.

            Získané plné moci a materiály od soudů jsme nejprve zapůjčili Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rakovníku. Pozemkový úřad v Rakovníku si je půjčil během komplexní pozemkové úpravy v obci Panoší Újezd. Vynaložená práce tak nebyla zcela zbytečná.

 

 

 

            Odkanalizování celé obce během jednoho roku vyžaduje vysoké pracovní nasazení včetně velkých finančních nákladů. Chceme-li dokončit dílo, tak se bez dalších dotací neobejdeme. Při každé žádosti o dotaci však musí být finanční spoluúčast obce. Proto je nutné, aby se podobně jako v jiných obcích finančně podíleli i občané obce.

          

Na veřejné schůzi dne 16.3.2015 byl schválen takzvaný ekologický příspěvek od občanů na rozvoj obce Panoší Újezd. Na každou nemovitost (byt v bytovce) činí 10 000 Kč. Tímto by byly mimi jiné pokryty části spoluúčastí na dvě žádosti o dotace: Homogenizace komunikací a kanalizační přípojky ve veřejné části obce.

 

            V naší obci pracuje firma EKOLOGICKÁ         STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. Odvádějí velice zodpovědnou práci a zanechávají po sobě uklizené veřejné prostranství. Pomáhá i příznivé počasí.

 

            U výše uvedené firmy objednala obec výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek, dle projektové dokumentace zpracované firmou Sudop project Plzeň a.s. Veřejnou částí kanalizační přípojky se rozumí úsek od odbočky na hlavní kanalizační stoce až na hranici soukromého pozemku, kde bude přípojka zaslepena osazením víčka na potrubí a ukončena šachtou. Do splaškové kanalizace nesmí být napojena dešťová voda a fekálie z chlévů.

            Občané si vybudují neveřejné části kanalizačních přípojek sami na vlastní náklady.

 

 

Uvádíme citaci zákona týkající se kanalizačních přípojek

 

            Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu: § 3, odst. 8: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Vlastníci domovních čistíren odpadních vod mají ve stavebním povolení buď termín, do kdy povolení platí nebo je tam uvedeno, že povolení platí do doby vybudování veřejné kanalizace v obci.

 

 

Předpokládané termíny pro připojování domovních odpadů na nové kanalizační přípojky:

Všetaty – od 1.7.2015 do 31.8.2015

Panoší Újezd – od 6.7.2015 do 31.8.2015

Krakov - od 22.6.2015 do 31.8.2015

Slabce -  od 15.7.2015 do 31.8.2015

Hřebečníky -  od 22.7.2015 do 31.8.2015

 

Počáteční termín bude ještě upřesněn. Začátek napojování může být také dříve v závislosti na rychlosti realizace ČOV a následné montáži technologie.

 

 

 

 

 

Veřejně prospěšné práce

 

            Veřejně prospěšné práce v obci Panoší Újezd budou od 1.4.2015 do 31.10.2015 vykonávat Josef Červený z č.p. 33 a Jitka Nejman Melčová z Rakovníka, které obec získala z Úřadu práce ČR se státním příspěvkem.

Komunální odpad

 

            Připomínáme, že splatnost poplatku za 1. pololetí (celý rok) je do 31.3.2015. Od 1.4.2015 nebude svozová firma vyvážet popelnice s nevylepenou známkou. Splatnost poplatku za 2. pololetí je do 30.6.2015. Po tomto datu nebudou vyváženy popelnice s nevylepenými známkami.

            Firma Becker Bohemia s.r.o. prosí občany, aby samolepicí známky z minulých let odstranili z nádob (popelnic). Usnadní to jejich zaměstnancům hledání aktuálního značení.

            Na každou domácnost je přidělena pouze jedna popelnice. Popelnice budou vyváženy do konce měsíce dubna každou středu. Od 1.května 2015 do 30. září 2015 bude vývoz v liché týdny ve středu (6.5., 20.5., 3.6., 17.6.,1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9.)

          

            Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

 

 

 

Náklady na svoz odpadu v obci Panoší Újezd v roce 2014

 

Směsný komunální odpad:                                                                180 837 Kč

Nebezpečný odpad:                                                                              7 532 Kč

Velkoobjemový odpad:                                                                      14 881 Kč

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce:                          203 250 Kč   

                                                                                                               

Příjmy od občanů:                                                                             130 890 Kč

Od společnosti EKO-KOM za třídění:                                                7 437  Kč

Celkové příjmy za rok 2014   :                                                          138 327 Kč

 

Obec doplácela 64 923 Kč.

 

 

Poplatek ze psů

 

Viz Zpravodaj č. 4 – prosinec 2014                                    

 

 

Nebezpečný odpad

 

            Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru bude v sobotu 23. května 2015 od 9.15 hod. do 9.45 hod v prostoru za prodejnou Jednoty (zářivky, televizory, lednice, elektrošrot, olověné akumulátory, baterie, zásady a kyseliny, rozpouštědla, stavební materiály obsahující azbest, znečištěné obaly od olejů, ojeté pneumatiky z osobních aut).

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkoobjemový odpad

 

            Svoz velkoobjemového odpadu (komunální odpad, který se nevejde do popelnic) bude v sobotu 30. května 2015 a v neděli 31. května 2015 v prostoru za prodejnou Jednoty. Kontejner bude přistaven již v pátek 29. května 2015 a odvezen v pondělí 1. června 2015. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečné odpady, železné předměty, papír, sklo, plasty a dřevo.

 

Kovový odpad

 

            Kontejner na kovový odpad je celoročně za obecním úřadem vedle hasičské zbrojnice. Svoz zajišťují hasiči.

 

 

Rostlinný odpad

 

            Kontejner na rostlinný odpad je za budovou obecního úřadu.

 

            V lokalitě „Hůrka“ je pouze úložiště zeminy a sypkého stavebního odpadu (není to skládka). Nepatří tam plasty! Poplatek za valník je stále 100,- Kč.

 

 

 Kontejner na bytový textil, oděvy, obuv a hračky je od prosince 2014 vedle ostatních kontejnerů za prodejnou Jednoty. Vkládat pouze čisté a zabalené.

 

 

Čištění komínů

 

            V sobotu dne 18.4.2015 od 8.15 hod. bude v obci probíhat čištění komínů spojené s případnou kontrolou spalinových cest, které provedou bratři Martin a Petr Kozemští. Kdo má zájem o tyto kominické služby, může se přihlásit na tel. čísle 724185269, v kanceláři OÚ nebo v prodejně Jednoty nejpozději do 17.4.2015. V případě zájmu budou provádět i revize spalinových cest.

            Ceník: Jednotná cena za čištění komínu je 200 Kč. V případě zájmu lze provést kontrolu komínového průduchu dle zák. č. 91/2010 Sb., která činí 400 Kč. Revize spalinové cesty stojí 800 Kč.

 Dále po domluvě se zákazníky je možné provést případné vložkování, frézování, stavby a opravy komínů. Cenové návrhy a termíny budou provedeny dohodou.

 

          

 

Evidenční známky pro psy

 

            Známky můžete koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40,-- Kč.

 

 

 

 

 

Letecké snímky

 

            Letecký snímek obce formátu 40 x 30 cm z června roku 2009 si můžete koupit

za 100 Kč a letecký snímek obce téhož formátu z června 2006 za 50 Kč.

 

Pohlednice obce Panoší Újezd (dvě různé) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

 

 

Knihovna

 

            Obecní knihovna má stále výpůjční dobu každé pondělí od 17 do 19 hodin. Průběžně jsou nakupovány nové knihy. Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knihovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat z vyřazených knih, které jsou zdarma.

 

            Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán (Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty,  Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová), kterou si můžete koupit na obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200 Kč.

 

 

 

Rybářská soutěž

 

            Dne 1.května 2015 od 7 hodin pořádají myslivci na rybníku v obci již 17. ročník rybářské soutěže pro děti z obce Panoší Újezd.

 

 

 

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Panoším Újezdě

 

            Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Panoším Újezdě bude v sobotu 13.6.2015.

            Ve středu 18.3.2015 proběhlo v hostinci SOKOLOVNA natáčení medailonku Českého rozhlasu Region s místními hasiči do soutěže Dobráci roku.

            Redaktorka ČRo Soňa Jindrová vedla rozhovory s hasiči. Přítomna byla také redaktorka Rakovnického deníku Šárka Hoblíková. Český rozhlas Region vysílal tento medailonek v pátek 20.3.2015 a v neděli 22.3.2015 vždy po 14 hodině.

            Projekt ČRo Region  ve spolupráci se středočeskými regionálními Deníky a Pražským deníkem potrvá do letošního června. Každý týden se tým ČRo Region spolu se zástupci regionální redakce Deníku vypraví do jednoho z přihlášených a následně vylosovaných sborů dobrovolných hasičů ve středních Čechách. Pro daný SDH můžete hlasovat vždy od páteční 14. hodiny celý týden až do dalšího pátku. Hlasování skončí také ve 14 hodin.

            Jak hlasovat pro Panoší Újezd? – Pošlete co nejvíce SMS ve tvaru DOBRACI UJEZD ( s mezerou) na číslo 90 011 04. Pozor! Hlasy pro hasiče z Panošího Újezda posílejte do pátku 27.3.2015 do 14 hodin. Počet SMS z jednoho telefonu je neomezený.                                 Cena jedné SMS jsou 4 Kč.

 

 

 

TJ Sokol Panoší Újezd – oddíl kopané

 

            Fotbalisté hrají ve čtvrté třídě okresní soutěže a po podzimní části byli na desátém místě.

            Jarní kolo fotbalové soutěže začíná 5.4.2015.

 

Tabulka: 

IV. třída – Jaro 2015

10.kolo

So. P. Újezd

PO Olešná B

05.04. 16:30

NE

11.kolo

So. Srbeč

So. P. Újezd

12.04. 16:30

NE

12.kolo

So. P. Újezd

FC Hořesedly

19.04. 17:00

NE

13.kolo

SK Oráčov

So. P. Újezd

26.04. 13:30

NE

14.kolo

So. P. Újezd

FK Kounov

03.05. 17:00

NE

15.kolo

TJ Slabce

So. P. Újezd

10.05. 17:00

NE

16.kolo

So. P. Újezd

FK Kněževes B

17.05. 17:00

NE

17.kolo

So. P. Újezd

ČL Kolešovice B

24.05. 17:00

NE

18.kolo

So. Ruda

So. P. Újezd

31.05. 17:00

NE

 

          

Zájezd do divadla

 

            Obecní úřad v Panoším Újezdě pořádá v sobotu 11. dubna 2015 zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze (Klec bláznů). Odjezd autobusem z prostoru za prodejnou Jednoty je ve 12.30 hodin. Začátek představení v 15 hodin. Cena i s dopravou: 360 Kč.

          

 

          

 

 

Jediný ples v obci pořádal dne 7.3.2015 Sbor dobrovolných hasičů (hudba: skupina Černý brejle,  135 platících)

 

 

 

            Výroční schůze: 30.1.2015 – hasiči, 7.2.2015 TJ Sokol, 21.2.2015 - myslivci

 

 

            Obecní úřad pořádal 14.3.2014 v místní sokolovně již tradiční dětský karneval s Honzou Ladrou z Radia RELAX. Zúčastnilo se ho 96 dětí a 121 dospělých. Organizaci karnevalu měla na starosti Věra Miksová, která s pomocí maminek a důchodkyň Věry Vybíralové, Amálie Husákové a Lidmily Polcarové a paní Marcely Husákové vše s přehledem zvládla. Veliké díky za sladké příspěvky!

 

 

 

 

 

            V sobotu 28.3.2015 od 15 hodin pořádají zahrádkáři v Kulturním domě ve Slabcích besedu s Václavem Větvičkou.

 

 

 

 

 

 

Návštěva z Itálie

 

 

Rok 1915 byl neštěstím pro obyvatele Přímoří a jižních Tyrol. Tyto oblasti patřily pod křídla rakouského mocnářství. Po vstupu Itálie do války s Rakouskem bylo obyvatelstvo těchto zemí nuceno opustit svoje domovy. Přeplněné vlaky je převezli na sever monarchie a velká část jich našla nový domov na území Čech. Také rakovnický okres se stal dočasným domovem pro mnohé z nich. Většina z italských obyvatel se dokázala přizpůsobit těžkému životu v zemích, které pro ně byly dost exotické. Přišli totiž z horských údolí Tyrol do pro ně rovinaté oblasti.   A protože zde nebyli krátký čas, ale dlouhé čtyři roky, tak se stávalo i to, že někteří se nedočkali návratu do své domoviny.  Utrpení těchto nových obyvatel na našem území již bylo několikrát zmiňováno v tisku i na výstavách jak v Rakovníku, tak v některých obcích regionu. Také v naší obci jsme mohli tuto výstavu v loňském roce shlédnout. A protože je letošní rok stým výročím, kdy museli italští vystěhovalci opustit svoje domovy a přijmout asyl v našich krajích, pořádá italsko-česká společnost putování po hrobech těch krajanů, kteří neměli to štěstí vrátit se do svých údolí.                                                                            

 

V jejich plánu je i návštěva našeho hřbitova, kde jsou pochováni dva jejich předkové. Jsou to Giovita Mora a Giacomo Cassoni z malé vesničky Bezzecca na břehu jezera Lago di Ledro.  Návštěva italských hostů bude v sobotu 23. května 2015 a pietní akt je naplánován na 11.45 hodin. Celé akce se zúčastní také čelní představitelé obcí  ležících kolem jezera Ledro.  A přestože se zatím nedohledalo zda rovněž v Panoším Újezdě byli ubytovaní nějací italové, skutečnost, že jsou zde pochováni  dva předkové dnešních italských hostů, jenž žili ve Všetatech, zanesla naší obec na italské mapy a seznamy míst  které zmiňují  tuto historii. A ať chceme, či nechceme,  Giovita i Giacomo jsou tady s námi již dlouhou dobu a natrvalo. A tato skutečnost také spojuje naše kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodina Mora, jejiž otec se do vlasti již nevrátil. Giovita je vpravo dole 

 

 

 

Opsáno z kroniky…

 

 

Národní škola a škola mateřská

 

            Školní rok 1954 – 1955 byl ukončen 18.června 1955 se 44 žáky.

V I. třídě: 1. a 3. postupný ročník bylo 21 žáků – z toho 10 chlapců a 11 děvčat.

Ve II. třídě: 2., 4. a 5. postupný ročník bylo 23 žáků – z toho 15 chlapců a 8 děvčat.

            Do Osmileté střední školy ve Slabcích odešli z Panošího Újezda: Jaroslava Polcarová, Jaroslava Svobodová, Květoslava Kopecká, Věra Hornová, Jiří Píša a z Tyter Josef Franče.

            Do 2. Osmileté střední školy v Rakovníku odešli ze Hvozda: Josef Pichrt a Marie Burešová.

            Nový školní rok začal 15.září 1955 vzhledem k tomu, že zdejší obec byla zařazena do oblasti chmelařské.

            Začalo se vyučovati ve dvou třídách. V I.třídě bylo zapsáno 16 dětí, z toho 11 chlapců a 5 děvčat. Ve II.třídě bylo zapsáno 28 dětí, z toho 14 chlapců a 14 děvčat.

            Školu navštěvuje celkem 44 dětí,  z toho 25 chlapců a 19 děvčat.

            V I.třídě je 1. a 3.postupný ročník, ve II.třídě 2.,4. a 5.postupný ročník.

 

 

 

            Na žádost rodičů vyučuje se na zdejší škole národní náboženství československému a římskokatolickému. Náboženství československému vyučuje Karel Šašek, československý farář zdejší a náboženství římskokatolickému František Kapica., římskokatolický farář ze Slabec.

          

Na škole působí tito učitelé: ředitel školy Josef Homolka, učitelka národní školy Jiřina Polcarová, učitelka mateřské školy Vlasta Baziková a vychovatelka mateřské školy Bohumila Maurová.

 

 

 

 

 

 

 

Společenská rubrika

 

 

 

Jubilea

 

 

   3.3.2015        Hana Škvainová                       65 let

   8.3.2015       Jiří Knor                                   70 let 

   9.3.2015       Jirča Sýkorová                          84 let

 29.3.2015       Jaroslava Kadlusová                 87 let

   3.4.2015        Emilie Vostrá                            81 let

 13.4.2015         Božena Bechnerová                 89 let

 26.4.2015        Milan Čeleda                             65 let

 30.4.2015        František Kolář                          65 let

   3.5.2015        Libuše Palkoňová                     75 let

 24.5.2015        Věra Vybíralová                        82 let

 25.5.2015        Ladislav Janota                         88 let

 

 

Všem jubilantům blahopřejeme

 

 

            Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce.

            Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

 

 

 

Narození

 

 11.1.2015      Laura Kosová                           č.p. 119

   1.3.2015      Vojtěch Červený                       č.p.  90

 

 

 

Přihlášení k trvalému pobytu

 

 

 19.1.2015    Jiří Knor ml. ze Všetat do č.p. 9

 

 

 

Odhlášeni z trvalého pobytu

 

 26.1.2015      Markéta Šedivá z č.p. 123 do Slabec

 

 

 

 

Dne 8.3.2015 zemřela ve věku 85 let Miluše Koutecká rozená Polánková z Rakovníka, rodačka z Panošího Újezda.

Dne 9.3.2015 zemřel Miroslav Pancner z Rakovníka ve věku 84 let, jehož manželka Růžena Pancnerová rozená Černá je rodačka z Panošího Újezda.

 

 

 

 

 

 

 

 

K 1.1.2014 bylo v obci 297 obyvatel, 144 žen a 153 mužů. Během roku 2014 se narodily        3 děti (děvče a dva chlapci) a k trvalému pobytu v obci se přihlásili 3 občané (2 ženy, 1 muž). V roce 2014 zemřeli 3 lidé (1 žena, 2 muži) a z trvalého pobytu se odhlásilo 5 občanů (2 ženy, 3 muži).

 

K 1.1.2015 bylo v obci 295 obyvatel, 144 žen a 151 mužů.

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Josef Heller

 

 

Toto číslo vyšlo dne 23.3.2015

 

 

 

 

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz