#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

 Ročník 15.                                                    Číslo 1                                     Březen 2017

 

Z činnosti zastupitelstva

V době od posledního vydání Zpravodaje dne 20.12.2016 se zastupitelé obce sešli na pěti poradách a jednom veřejném zasedání. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 93,3%.

Na veřejném zasedání dne 6.3.2017 bylo mimo jiné schváleno:

  • Rozpočet Mateřské školy v Panoším Újezdě na rok 2017
  • Průkazy energetické náročnosti budov – cenová nabídka
  • Smlouva o provozu internetových stránek
  • Záměr propachtovat obecní pozemky
  • Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
  • Žádost o převodu peněz Mateřské školy v Panoším Újezdě
  • Rozpočtové opatření č.2

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Panoší Újezd bude v pondělí 3.4.2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu.

Z některých jednání starosty a zastupitelů

  • 11.1.2017 Veřejnoprávní kontrola týkající se realizované akce „Homogenizace komunikace v Panoším Újezdě“ (starosta, účetní obce)
  • 21.2.2017 Setkání starostů Středočeského kraje s jeho vedením v Kongresovém centru v Praze (starosta)
  • 7.3.2017 Den malých obcí – Výstaviště Praha Letňany (starosta)

Hospodaření obce – stručně

 

Skutečné příjmy činily v roce 2016 celkem 4 928 104,04 Kč a skutečné výdaje

 5 082 307,88 Kč. Schodek byl pokryt z finančních prostředků předešlých let.

Rozpočet obce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Panoší Újezd na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě v době od 2.12.2016 do 19.12.2016. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy činí 9 544 000 Kč, celkové výdaje činí 9 230 000 Kč. Splátka dlouhodobého úvěru 314 000 Kč bude uhrazena z přebytku. (daňové příjmy: 3 870 000 Kč, nedaňové příjmy 86 000 Kč, přijaté transfery: 5 588 000 Kč – celkem 9 544 000 Kč), (celkem běžné výdaje: 2 925 000 Kč, kapitálové výdaje: 6 305 000 Kč – celkem 9 230 000 Kč)

Likvidace odpadních vod v obci Panoší Újezd

V září 2017 tomu budou již dva roky, co se mohou nemovitosti napojovat na nově vybudovanou obecní kanalizaci. Občané byli a jsou podrobně informováni ve Zpravodaji. Stále však čekáme na několik nemovitostí a věříme, že se brzy i ony na kanalizaci napojí! Finanční spoluúčasti a způsoby likvidace odpadních vod bude obec řešit individuálně ve spolupráci s Vodakvou KV a Odborem životního prostředí v Rakovníku.

Během května a června 2017 bude vybudována splašková kanalizace v lokalitě za sokolovnou. Bude zde napojeno devět nemovitostí a sokolovna (hostinec je již napojen).

Oznámení ceny stočného pro rok 2017

 

Vážení odběratelé služeb odvádění odpadních vod, společnost Vodakva, jako provozovatel veřejné kanalizace v obcích Krakov, Všetaty, Hřebečníky, Panoší Újezd a Slabce oznamuje všem odběratelům: Cena stočného pro rok 2017 je stanovena ve výši 35,22 Kč/m3 bez DPH (40,50 Kč/m3 včetně 15% DPH). Další podrobnější informace jsou umístěny na webových stránkách akciové společnosti Vodakva – www.vodakva.cz.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

 

Oprava silnice

V druhé polovině měsíce dubna 2017 proběhne v obci homogenizace druhé poloviny silnice č.II/233 v části, kde je splašková kanalizační stoka. Akce bude financována Středočeským krajem.

 

Získané dotace

 

Kanalizační přípojky

Individuální dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu životního prostřední a zemědělství na akci: „Panoší Újezd – kanalizační přípojky“. Získaná dotace 3 744 560 Kč, z toho vyplaceno 3 020 378 Kč. Celkové náklady: 3 941 642 Kč. 5% spoluúčast obce: 197 082 Kč. Dotace schválena KUSK 27.7.2015.

 

Homogenizace komunikace

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu rozvoje obcí a měst na akci: „Homogenizace komunikace v Panoším Újezdě“. Požadovaná investiční dotace: 500 000 Kč, vlastní investiční zdroje: 1 364 289 Kč, celkové předpokládané investiční náklady: 1 864 289 Kč. Žádost byla podána v písemné i elektronické podobě 29.1.2016. (Opakované neúspěšné podání žádosti). Celkové skutečné finanční náklady 1 825 825 Kč. Na základě úspory celkových skutečných nákladů byla snížena poskytnutá dotace na závazných 26,8 % tj. na částku 489 321 Kč.

 

Stoka AD (za sokolovnou)

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství na akci: „Panoší Újezd –splašková kanalizace, stoka AD“ (za sokolovnou). Požadovaná investiční dotace: 2 800 221 Kč, vlastní investiční zdroje: 494 157 Kč, celkové předpokládané investiční náklady: 3 294 378 Kč. Žádost byla podána v písemné i elektronické podobě 29.1.2016. Schválená dotace: 2 200 000 Kč.

Akce bude realizována v květnu a v červnu 2017.

 

Žádosti o dotace

 

Dne 15.11.2016 byla schválena a následně podána žádost o dotaci na akci: „Oprava střechy sokolovny na kabinách, kotelně a sociálním zařízením v obci Panoší Újezd“ z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost nebyla schválena.

Žádost o dotaci na výše uvedenou akci obec podá znovu z jiného programu v dubnu 2017.

 

Komunální odpad

 

Svoz komunálního odpadu nyní provádí firma Odpady Bohemia (dříve Becker Bohemia) – tato firma patří do skupiny Marius Pedersen Group.

Splatnost poplatku na rok 2017 byla do 28.2.2017. Nejsou pololetní známky.

Firma Odpady Bohemia prosí občany, aby samolepící známky z minulých let odstranili z nádob (popelnic). Usnadní to jejich zaměstnancům hledání aktuálního označení.

Popelnice budou vyváženy do konce měsíce dubna každou středu. Od 1.května 2017 do 30.září 2017 bude vývoz v liché týdny ve středu (10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9.). Plastové lahve i papírové krabice je třeba sešlapovat!

Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

 

Náklady na svoz odpadu v obci Panoší Újezd v roce 2016

 

Směsný komunální odpad: 181 997 Kč

Nebezpečný odpad: 5 771 Kč

Velkoobjemový odpad: 7 864 Kč

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce: 195 632 Kč

Příjmy od občanů:129 450 Kč

Obec doplácela: 66 182 Kč

 

Poplatek ze psů:

 

Viz Zpravodaj č. 4 – prosinec 2016

 

Nebezpečný odpad

 

Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru bude v sobotu 25.března 2017 v době od 9.15 hod do 9.45 hod v prostoru za prodejnou Jednoty. (zářivky, televizory, lednice, elektrošrot, olověné akumulátory, baterie, zásady a kyseliny, rozpouštědla, stavební materiály obsahující azbest, znečištěné obaly od olejů, ojeté pneumatiky z osobních aut).

 

Velkoobjemový odpad

 

Svoz velkoobjemového odpadu (komunální odpad, který se nevejde do popelnic) bude v sobotu 1.dubna 2017 a v neděli 2.dubna 2017 a odvezen v pondělí 3.dubna 2017v prostoru za prodejnou Jednoty. Kontejner bude přistaven již v pátek 31.března 2017. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečné odpady, železné předměty, papír, sklo, plasty a dřevo.

 

 

Kovový odpad

 

Kontejner na kovový odpad je celoročně za obecním úřadem vedle hasičské zbrojnice. Svoz zajišťují hasiči.

 

Rostlinný odpad

 

Kontejner na rostlinný odpad je za budovou obecního úřadu.

 

Kontejner na bytový textil, oděvy, obuv a hračky je vedle ostatních kontejnerů za prodejnou Jednoty. Vkládat pouze čisté a zabalené.

 

 

Čištění komínů

V sobotu dne 1.4.2017 od 8.00 hodin bude v obci probíhat čištění komínů, spojené s případnou kontrolou spalinových cest, které provedou bratři Martin a Petr Kozemští. Kdo má zájem o tyto kominické služby, může se přihlásit na tel.čísle 724 185 269, v kanceláři OÚ nebo v prodejně Jednoty nejpozději do 31.3.2017. V případě zájmu budou provádět i revize spalinových cest.

 Ceník: Jednotná cena za čištění komínu je 200 Kč. V případě zájmu lze provést kontrolu komínového průduchu dle zák. č. 91/2010 Sb., která činí 400 Kč. Revize spalinové cesty stojí 800 Kč.

 Dále po domluvě se zákazníky je možné provést případné vložkování, frézování, stavby a opravy komínů. Cenové návrhy a termíny budou provedeny dohodou.

Evidenční známky pro psy

Evidenční známky pro psy lze koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40,- Kč.

Pohlednice obce Panoší Újezd ( dvě různé ) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

Knihovna

Obecní knihovna má stále výpůjční dobu od 17.00 hodin do 19.00 hodin každé pondělí. Průběžně jsou nakupovány nové knihy a Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knihovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat z vyřazených knih, které jsou zdarma.

Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán ( Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty, Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová ), kterou si můžete koupit na Obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200,- Kč.

Jediný ples v obci pořádal v sobotu dne 4.3.2017 Sbor dobrovolných hasičů. Hudba: NEJDEM Jardy Hlaváčka. (117 platících)

Dětský karneval

Obecní úřad Panoší Újezd pořádal v sokolovně v sobotu 11.března 2017 od 14,30 hodin dětský  karneval s Honzou Ladrou z Rádia RELAX (96 dětí a 87 dospělých) celkem 183.

Zájezdy do divadel

Obecní úřad Panoší Újezd pořádal v sobotu 18.3.2017 zájezd do Divadla Radka Brzobohatého na francouzskou komedii Drahoušku toužím po tobě (48 účastníků).

Obecní úřad Panoší Újezd pořádá ve středu dne 21.6.2017 zájezd do divadla Studio DVA na derniéru slavné Moliérovy hry Zdravý nemocný. Hraje: Karel a Marian Rodenovi, Jana Krausová, Hana Havlicová, Michal Slaný a další. Začátek představení: 19 hodin, odjezd 16,30 hodin. Cena včetně dopravy: 440 Kč. Přihlásit se můžete na tel.č. 724 185 269 nebo v kanceláři obecního úřadu.

 

Výroční schůze: 28.1.2017 – hasiči, 18.2.2017 – TJ Sokol, 25.2.2017 – myslivci.

Rybářská soutěž

 Dne 1.května 2017 od 7 hodin pořádají myslivci na rybníku v obci již 19. ročník rybářské soutěže pro děti z obce Panoší Újezd.

 

Sokol Panoší Újezd

Fotbalový oddíl hraje čtvrtou třídu okresního přeboru a po odehrání podzimu se nachází na posledním místě.

Tabulka:  12.. kolo Neděle 26. 3. 2017 15:00    So. Panoší Újezd - So. Petrohrad

                  13. kolo Neděle 2. 4. 2017 16:30      So. Panoší Újezd - FC Jesenice B

                  14. kolo Neděle 9. 4. 2017 13:30      So. Ruda - So. Panoší Újezd

                  15. kolo Neděle 16. 4. 2017 17:00    So. Panoší Újezd - SK Senomaty B

                  16. kolo Neděle 23. 4. 2017 13:30    ČL Kolešovice B - So. Panoší Újezd

                  17. kolo Neděle 30. 4. 2017 17:00    So. Panoší Újezd - FK Kněževes B

                  18. kolo Neděle 7. 5. 2017 13:30      SK Oráčov - So. Panoší Újezd

                  19. kolo Neděle 14. 5. 2017 17:00    So. Panoší Újezd - SK M. Žehrovice

                  20. kolo Neděle 21. 5. 2017 13:30     TJ Šanov - So. Panoší Újezd

                  21. kolo Neděle 28. 5. 2017 17:00     So. Panoší Újezd - FK Kounov

                  22. kolo Neděle 4. 6. 2017 13:30       TJ Roztoky B - So. Panoší Újezd

 

 

Mateřská škola

Vážení občané,

 

blíží se pomalu 15. duben - den, kdy před 40 lety, v roce 1977, byla slavnostně otevřena Mateřská škola v Panoším Újezdě. Provoz byl zahájen 18. dubna a jejími prvními zaměstnanci byli: ředitelka Irena Lopatová, učitelka Jaroslava Adamírová, školnice Jaruše Pondělíčková a kuchařka Marie Cílková. Staraly se tehdy o 26 dětí ve věku od dvou do šesti let. Provoz byl podobný našemu současnému - od 7 hodin do 16.30 hodin.

To, že se ve vesnici 40 let udržela funkční mateřská škola, je důvod k poděkování starostům a zastupitelům, že ji měli jako jednu z obecních priorit, pro nás je to důvod k oslavě. Kdo bude chtít, může se k nám přijít podívat v pátek, 28. dubna, pořádáme Den otevřených dveří.

Minulost, zastoupená spoustou fotografií i současnost - vystoupení našich dětí v odpoledních hodinách můžete nejen vidět, ale i zpestřit i vy - a jak?

Vyhlašujeme totiž anketu „Co si pamatuji z pobytu ve školce“.

Pokud nám někdo v krátkosti popíše nějaký zážitek (veselé mají přednost) a ještě se podepíše,

můžeme si je v den oslavy společně přečíst a trochu se vrátit v čase.

Tak proberte vzpomínky, budeme se těšit, že se některé dostanou na papír a v obálce je vyndáme z naší poštovní schránky.

Přeji všem hezké jaro a možná v dubnu na viděnou ve školce. 

 

Jitka Vostrá., řed. MŠ

 

Památný strom

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 75 ost.1 písm.e) a § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. l) zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává z moci úřední, po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí. Podle ustanovení § 56, odst.1 se ruší ochrana památného stromu vedeného v Ústředním seznamu ochrany přírody pod názvem „Lípa malolistá“ a evidenčním číslem 103376 na pozemku p.č. 1615 v k.ú. Panoší Újezd v okrese Rakovník (Hůrka).

Odůvodnění: Strom byl vyhlášen jako památný 25.7.1978 usnesením Rady Středočeského krajského národního výboru v Praze. Důvodem ochrany byl strom rostoucí na vrcholu kopce v zemědělské krajině. Lípa byla významným orientačním bodem v krajině, i když jeho obvod byl necelé 2 m a výška jen 15 m. Vzhledem k výrazné siluetě byl strom také významným krajinným a estetickým prvkem. Plocha, na které strom rostl, je ostatní plochou a v minulosti byl spolu s okolními pozemky využíván jako pastvina. Od počátku devadesátých let přestaly pozemky být využívány a začaly spontánně zarůstat náletovými dřevinami. V roce 2001 byl strom vážně poškozen zásahem blesku a v roce 2003 se poškození opakovalo. Koruna stromu i kmen vykazovali poškození, ale strom byl vitální. Nejprve bylo provedeno základní ošetření a po zhoršení zdravotního stavu byl proveden radikální zásah řezem koruny s cílem podpořit tvorbu sekundární koruny. V roce 2016 došlo ke zlomu kmene a zůstalo asi dvoumetrové odumřelé torzo, v současné době s mnoha výmladky v pařezové části. I když strom z fyziologického hlediska dále existuje, původní důvod ochrany zanikl. Vzhledem k okolní vegetaci nelze předpokládat, že by se strom v příštích letech stal opět významný orientačním prvkem a dominantou v krajině.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Opsáno z kroniky...

Stalo se před šedesáti lety

Volby do krajského, okresního a místního národního výboru

Volby se konaly dne 19.května 1957 v budově MNV.

Do místního národního výboru kandidovali: Jaroslav Bechner čp. 86, Jindřich Černý čp. 74, František Hejda čp. 110, Cecilie Holopírková čp. 73, Josef Homolka čp. 84, František Justych čp. 68, Marie Krobová čp. 75, Václav Maur čp. 1, Václav Polcar čp. 58, Josef Sixta čp. 111, Emanuel Svoboda čp. 42.

Dle volebních seznamů bylo všech voličů 259, z toho 128 mužů a 131 žen. K volbám se nedostavilo šest voličů. Celkem přišlo volit 253 občanů, tj. 97,68 %. Pro volby do místního národního výboru získal nejvíce hlasů Josef Homolka.

Radu místního národního výboru tvořili: předseda MNV Josef Sixta, tajemník MNV Václav Polcar, členové rady MNV Josef Homolka, František Justych a Václav Maur.

Včelařství

V roce 1957 včelařilo celkem 11 včelařů. Zazimovali 52 včelstev. František Polcar čp. 43 – jedno včelstvo, Emanuel Ryska čp. 48 – 6 včelstev, Bohuslav  Sýkora čp. 108 – 2 včelstva, Bohuslav Kotík čp 52 – 5 včelstev, Zdeněk Sýkora čp. 54 – 4 včelstva, Jiří Vaň čp 56 – 2 včelstva, Josef Krob čp. 75 – 2 včelstva, Václav Kadlus čp. 82 – 7 včelstev, Josef Kadlus čp,. 6 – 11 včelstev, Jaroslav Svoboda čp. 11 – 10 včelstev, Josef Rybáček čp. 24 – 2 včelstva.

Na povinnou dodávku medu odevzdali 10 kg medu. 1 kg medu byl jim placen po 22,50 Kčs. Obvyklá prodejní cena medu za 1 kg byla 25 až 28 Kčs. Na jedno včelstvo bylo poukázáno 7 kg cukru. Naši včelaři obdrželi na krmení včelstev celkem 364 kg cukru.

Společenská rubrika

Jubilea

 

21.3.2017        Marie Veselá                             60 let

 21.3.2017        Vendulka Šedivá                      55 let

   3.4.2017        Emilie Vostrá                            83 let

 13.4.2017        Božena Bechnerová                  91 let

   8.5.2017        Pavel Moucha                           50 let

 16.5.2017        Stanislav Němeček                    60 let

 24.5.2017        Věra Vybíralová                        84 let

 25.5.2017        Ladislav Janota                          90 let

Všem jubilantům blahopřejeme.

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce. Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

Narození  

                     

   13.2. 2017          Alžběta Polcarová                      čp. 123    

 

 

Úmrtí

 

  4.2.2017            Jan Moucha                             z  čp. 125

 

Odhlášení z trvalého pobytu

  26.2.2017           Hana Jelenová  z čp.9  do Třtice

 

 K 1.1.2016 bylo v obci 291 obyvatel, 142 žen a 149 mužů. Během roku 2016 se narodily        3 děti (chlapci) a k trvalému pobytu v obci se přihlásili 2 občané ( muži). V roce 2016 zemřela jedena žena a z trvalého pobytu se odhlásili 4 občané (2 ženy, 2 mužů).

 K 1.1.2017 bylo v obci 291 obyvatel, 139 žen a 152 mužů.

 

 

Zpracoval: Josef Heller

Toto číslo vyšlo 21.3.2017

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává čtyřikrát ročně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz