Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

Ročník  13.                                             Číslo 2                                                Červenec 2015

 

 

Z činnosti zastupitelstva

 

 V době od posledního vydání Zpravodaje dne 23.3.2015 se zastupitelé obce sešli na šesti poradách a dvou veřejných zasedání. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 91,1 %.

 

Na veřejném zasedání dne 11. 5. 2015 bylo mimo jiné schváleno:

 • Závěrečný účet obce Panoší Újezd na rok 2014
 • Nesouhlas s rozhodnutím Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka ze dne 27.4.2015 s plánovanou trasou skupinového vodovodu Rakovník jih rozšíření
 •  Nesouhlas s vedením trasy skupinového vodovodu (tranzitem) Rakovník jih rozšíření obcí Panoší Újezd
 • Nesouhlas s vedením plánované trasy skupinového vodovodu (tranzitem) Rakovník jih rozšíření směrem Tytry a Skřivaň přes obec Panoší Újezd
 • Použití finančních prostředků závazného ukazatele Mateřská škola Panoší Újezd na rok 2015 k úhradě mzdy pedagogického pracovníka v době prázdninového provozu mateřské školy
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na akci „Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD za sokolovnou“

 

Na veřejném zasedání dne 22.6.2015 bylo mimo jiné schváleno:

 

 • Obec Panoší Újezd – kanalizační přípojky: zadávací dokumentace, výzva k podání nabídky, smlouva o dílo
 • Obec Panoší Újezd – homogenizace komunikace: zadávací dokumentace, výzva k podání nabídky, smlouva o dílo
 • Rozpočtové opatření č.3
 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích

 

 

 

 

 

 

Z některých jednání starosty a zastupitelů:

 

 

 • Starosta a místostarosta se pravidelně dvakrát měsíčně zúčastňují kontrolních dnů v rámci výstavby kanalizací a čistíren v pěti obcích mikroregionu Balkán (Hřebečníky, Krakov, Panoší Újezd, Slabce a Všetaty).. Kromě toho probíhá řada dalších jednání s touto akcí spojených, kterých se zúčastňuje také Ing. Miloň Halama.

 

 

 

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

 

            Na veřejné schůzi dne 16.3.2015 byl schválen ekologický příspěvek od občanů na rozvoj obce Panoší Újezd, který činí na každou nemovitost 10 000 Kč a byt v bytovce       5000 Kč. Právnička na požádání obce zaslala návrh darovací smlouvy na ekologický dar. Článek III.smlouvy je koncipován v širším účelu než je ekologický příspěvek, neboť takto dává obci možnost využít dar na jakýkoli účel, který je zároveň veřejným zájmem a jako takový je osvobozen od daně z příjmu. Současně obec Panoší Újezd upozorňuje dárce, že je přípustné, aby si ekonomicky aktivní dárce odečetl výši poskytnutého daru od základu daně, a to právě z důvodu takto vymezeného předmětu a účelu daru. Věříme, že každý občan pochopí, že získané peníze nemůže obec nyní použít na nic jiného, než na věci spojené s výstavbou kanalizace a čistírny tj. úprava povrchu komunikací – homogenizace a kanalizační přípojky.

            Návrhy darovacích smluv již občané mají a nyní by měli co nejdříve přijít na obecní úřad a dle svých finančních možností jim budou uzavřeny nové smlouvy.

            Stalo se, že občan prohlásil: „já vám peníze nedám“, po dotazu koho rozumí vám, odpověděl, že zastupitelstvo obce!!

            Naštěstí většina chápe, že výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod zvýší jak hodnotu celé obce, tak i jednotlivých nemovitostí. Nejsme jediná obec, kde občané přispívají na výstavbu kanalizace nebo vodovodu. Podílí se tak na dokončení díla, které bude sloužit všem a hlavně pak budoucím generacím.

            Zatím v tak krátké době máme uzavřenou víc než třetinu darovacích smluv. K dokončení tak velkého díla je třeba, aby byly uzavřeny smlouvy ke všem nemovitostem v obci.

            Hodnotící komise na základě koncesního řízení s názvem: „Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Sdružení obcí mikroregionu Balkán“ vybrala dne 9.7.2015 provozovatele kanalizací a čistíren v obcích Hřebečníky, Krakov, Panoší Újezd, Slabce a Všetaty. Provozovatelem se staly Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. Koncesního řízení se zúčastnil také Ravos s.r.o. Rakovník a VODA CZ SERVICE s.r.o. Hradec Králové.

 

            Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod je dosud největší investiční akcí v obci. Odkanalizování obce během jednoho roku vyžaduje vysoké pracovní nasazení včetně velkých finančních nákladů. Výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek a úpravu povrchů komunikací (homogenizaci) musí obec platit z vlastních zdrojů (není úvěr). Proto byly podány dvě žádosti o dotace:

1) Homogenizace komunikace s požadovanou dotací 1 649 938 Kč a s 15% spoluúčastí obce v částce 291 166 Kč. Celkové předpokládané náklady: 1 941 104 Kč.

Žádost byla neúspěšná a pokusíme se znovu požádat o dotaci na podzim letošního roku.

2) Úspěšní jsme byli u žádosti na kanalizační přípojky. Obec Panoší Újezd získala požadovanou dotaci 2 841 680 Kč. Spoluúčast obce 15% je 501 473 Kč. Celkové předpokládané náklady činí 3 343 153 Kč.

 

            Uvádíme citaci zákona týkající se kanalizačních přípojek.

Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu: § 3, odst. 8: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Vlastníci domovních čistíren odpadních vod mají ve stavebním povolení buď termín, do kdy povolení platí nebo je tam uvedeno, že povolení platí do doby vybudování veřejné kanalizace v obci.

          

Komplexní zkoušky čistírny odpadních vod, ještě bez připojení na kanalizační síť, budou zahájeny 31.7.2015 od 8.30 hodin. Konec zkoušek 3.8.2015. Doba trvání zkoušek je 72 hodin.

Gravitační stoky budou hotovy do konce července 2015. Budou zde provedeny kamerové zkoušky a zkoušky těsnosti.

Dojde k vypracování harmonogramu na dokončení přípojek ve veřejných částech obce.

Zahájení připojování nemovitostí do kanalizační sítě nastane pravděpodobně v druhé polovině září 2015.

U každé nemovitosti bude prověřeno, zda jsou napojeny všechny odpadní vody. Nesmí být připojena dešťová kanalizace a močůvka z chlévů.

 

V obci, která má kanalizaci a čistírnu odpadních vod bude odbor životního prostředí vyžadovat, aby občané doložili, jakým způsobem nakládají s odpadními vodami.

 

Poděkování patří všem pracovníkům, kteří se podílí na výstavbě kanalizace a ČOV v naší obci. I v tak nepříznivých klimatických podmínkách odvádějí velmi dobrou práci.

 

 

Skupinový vodovod Rakovník jih prodloužení

 

            Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) začalo s výstavbou skupinového vodovodu Rakovník jih prodloužení. Trasa vodovodu (tranzit) bude vedena z vodojemu Pavlíkov přes obec Panoší Újezd k věžovému vodojemu, který bude vystavěn na konci obce v blízkosti bývalých objektů zemědělského družstva a odtud do Slabec.

            Obec Panoší Újezd od počátku roku usilovala o změnu části trasy vodovodu tak, aby neprocházela obcí Panoší Újezd.

            Trasa k plánovanému vodojemu by byla kratší a mnohem levnější. Pitná voda z Rakovníka do Slabec by měla být přivedena během čtyř let VSOR již více než rok ví, že v letošním roce dojde k výstavbě kanalizace a ČOV také v obci Panoší Újezd. Nemůžeme pochopit, proč se s výstavbou vodovodu začíná právě v naší obci. Ze strany VSORu však nebyla projevena dobrá vůle něco změnit a tak tranzit bude procházet obcí Panoší Újezd a stane se tak zbytečným břemenem!

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Panoší Újezd

 

            V sobotu 13.června 2015 se konaly oslavy 130.výročí založení SDH Panoší Újezd. Vše začalo slavnostní schůzí, potom následoval společný oběd. Odpolední část začala ve 14 hodin průvodem obcí. Dále následoval odpolední program na fotbalovém hřišti, který skvěle moderoval Vlasta Korec z rádia Impuls. Součástí programu byla ukázka vyproštění osob z havarovaného automobilu, hašení hořícího automobilu v provedení HZS Rakovník. Následně předvedli Kolešovští soptíci záchranu osoby z hořícího domu. Dalším zážitkem pro diváky byla ukázka dětí z SDH Třtice, které předvedly štafetu dvojic a požární útok. Dalším bodem programu byli různé soutěže pro děti a rodiče. Na závěr odpoledne předvedlo požární útok soutěžní družstvo mužů SDH Panoší Újezd.

Tyto oslavy však nebyly jedinou akcí tohoto víkendu. V pátek 12.června proběhlo vyhlášení výsledků soutěže Českého rozhlasu – Region „Dobráci roku“. SDH Panoší Újezd se umístil na 3.místě a postoupil do velkého finále o show pro celou obec za 100 000 Kč, které se konalo 14.června v Nymburce. Bohužel se SDH Panoší Újezd nepodařilo vybojovat ve finále lepší než 3.místo, ale i tak je to obrovský úspěch nejen pro obec, ale i pro okres Rakovník. Přihlášeno bylo více jak 300 sborů dobrovolných hasičů. Z okresu Rakovník se zúčastnili ještě SDH Krušovice, SDH Chlum-Ryšín a SDH Hvozd.

Veliké poděkování patří všem divákům, členům SDH Panoší Újezd, kteří oslavy připravovali a také poděkování za finanční příspěvek obecnímu úřadu Panoší Újezd                a Ing. Miloši Šedivému.

 

                                                                                  Jan Knor

 

 

Návštěva z Itálie

 

            Rok 1915 byl neštěstím pro obyvatele Přímoří a jižních Tyrol. Tyto oblasti patřily pod křídla rakouského mocnářství. Po vstupu Itálie do války s Rakouskem bylo obyvatelstvo těchto zemí nuceno opustit svoje domovy. Také rakovnický okres se stal dočasným domovem pro mnoho z nich (ženy, děti a staří lidé). A protože je letošní rok stým výročím, kdy museli italští vystěhovalci opustit svoje domovy a přijmout azyl v našich krajích, pořádala italsko-česká společnost putování po hrobech těch krajanů, kteří neměli to štěstí vrátit se do svých domovů.

            Po sto letech se vydali po stopách svých předků lidé z údolí Valle di Ledro a Valle di Gresta. Bezmála stovka italských hostů navštívila během tří dnů Prahu a několik sředočeských měst a obcí, které jejich předkům poskytly azyl.

            V sobotu 23.5.2015 před dvanáctou hodinou navštívili italští hosté naši obec. Na místním hřbitově položili věnec na hrob dvou svých rodáků. Giacomo Cassoni zemřel již v roce 1915 ve věku 87 let a Giovita Mora v roce 1917. Bylo mu 66 let. Tito lidé patřili ke skupině Italů, kteří byli ubytováni v hostinci Augustina Červeného v nedalekých Všetatech. Jenže tam není hřbitov, takže spočinuli u nás.

            Četnou italskou delegaci přivítal i Petr Cafourek, který se již řadu let zabývá pátráním po osudech italských vysídlenců na Rakovnicku.

            V Panoším Újezdě hosty z Itálie spolu s již zmíněným Petrem Cafourkem přivítali také místní starosta Josef Heller a starosta města Rakovníka Pavel Jenšovský. Za italskou stranu hovořil předseda Svazu obcí Valle di Ledro Giuliano Pellergrini. Pietní akt na hřbitově doprovázela italská hudební skupina Bohmische Judicarien.

            Petr Cafourek zdůraznil: „Jsem rád, že dojeli, protože Rakovník byl prozatím tak trochu odstrčený. Vše směřovalo spíše na Chýňavu, Svatou Horu a Buštěhrad. Je to první větší akce na Rakovnicku“ nastínil Petr Cafourek s tím, že doposud se mu podařilo dohledat, že Italové žili v pětadvaceti obcích na Rakovnicku. „A to ještě nejsme na konci! Jsme tak ve třetině práce. Zjistili jsme totiž, že na Rakovnicku žilo kdysi přes tři tisíce Italů!“ dodal Petr Cafourek.

          

 

Veřejně prospěšné práce

 

            Veřejně prospěšné práce vykonávají  od 1.4.2015 Josef Červený z č.p. 33 a Jitka Nejman Melčová z Rakovníka. Ve ztížených podmínkách, kdy obec je vlastně při výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod jedno velké staveniště, pracují výborně a zaslouží velké poděkování.

            Posečenou trávu odstraňují pouze na fotbalovém hřišti, u mateřské školy a na hřbitově.

            Děkujeme těm občanům, kteří pečují o zeleň před svými domy na obecních pozemcích.

 

 

Komunální odpad

 

            Připomínáme, že splatnost poplatku za 2. pololetí byla do 30.6.2015. Po tomto datu nejsou vyváženy popelnice s nevylepenými známkami.

            Firma Becker Bohemia s.r.o. prosí občany, aby samolepicí známky z minulých let odstranili z nádob (popelnic). Usnadní to jejich zaměstnancům hledání aktuálního značení.

            Pravidelný týdenní svoz popelnic bude opět od 1.10.2015.

 

 

Nebezpečný odpad

 

            Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 31. 10.  2015 od 9.15 hod. do 9.45 hod v prostoru za prodejnou Jednoty (zářivky, televizory, lednice, elektrošrot, olověné akumulátory, baterie, zásady a kyseliny, rozpouštědla, stavební materiály obsahující azbest, znečištěné obaly od olejů, ojeté pneumatiky z osobních aut).

 

 

Velkoobjemový odpad

 

            Svoz velkoobjemového odpadu (komunální odpad, který se nevejde do popelnic) bude v sobotu 31. října 2015 a v neděli 1. listopadu 2015 v prostoru za prodejnou Jednoty. Kontejner bude přistaven již v pátek 30.října 2015 a odvezen v pondělí 2.listopadu 2015.      Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečné odpady, železné předměty, papír, sklo, plasty a dřevo.

 

 

Krátce z obce

 

11.4.2015 pořádal obecní úřad zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze (Klec bláznů)

 1.5.2015 pořádali myslivci soutěž v chytání ryb pro děti

23.5.2015 proběhl pietní akt Italů na hřbitově

13.6.2015 oslava 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Panoším Újezdě – největší společenská událost roku

14.6.2015 Nymburk – finále hasičské soutěže Dobráci roku

27.6.2015 obecní úřad pořádal pro děti zájezd do Zoologické zahrady v Plzni

11.7.2015 pořádali fotbalisté turnaj a taneční zábavu

12.7.2015 fotbalový zápas: „staří“ proti „mladým“

 

Zahrada Čech

 

            Zájezd na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic bude v pátek 18.září 2015. Odjezd      v 9 hodin z prostoru za prodejnou Jednoty. Odjezd z Litoměřic v 17 hodin. Cena zájezdu je      150 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na tel.čísle 724 185 269 nebo v kanceláři obecního úřadu.

 

Zájezd do divadla

 

            Obecní úřad pořádá v sobotu 31.října 2015 zájezd do divadla Broadway v Praze na muzikál Mýdlový princ. Začátek představení: 18 hodin. Cena včetně dopravy: 550 Kč. Odjezd z prostoru za prodejnou Jednoty: 15,30 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit na tel.čísle 724 185 269 nebo v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Očkování psů proti vzteklině

 

            Očkování provede v úterý 4.srpna 2015 od 17hodin před budovou obecního úřadu MVDr. Josef John. Poplatek ze psa je 130 Kč. Pan doktor vzkazuje: „Přineste si drobné“.

 

 

 

Evidenční známky pro psy

 

            Známky můžete koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40,-- Kč.

 

 

Pohlednice obce

 

          

Pohlednice obce Panoší Újezd (dvě různé) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

 

 

 

Knihovna

 

            Obecní knihovna má stále výpůjční dobu každé pondělí od 17 do 19 hodin. Průběžně jsou nakupovány nové knihy. Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knihovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat z vyřazených knih, které jsou zdarma.

 

 

            Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán (Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty,  Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová), kterou si můžete koupit na obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200 Kč.

 

 

 

Opsáno z kroniky…

 

Stalo se před šedesáti lety

 

Místní jednota dobrovolné sportovní organizace Sokol

 

            Složení výboru: předseda: František Polcar č.p.96, jednatel: Zdeněk Čech č.p.62, pokladník: Čestmír Kotík č.p.52, revizoři účtů: Bohumil Škvain č.p.93 a Čestmír Polcar č.p.106, vedoucí propagace: Miloslav Maur č.p.59, náčelník: Miroslav Husák č.p.57, náčelnice: Anděla Hornová č.p.18, vedoucí kuchyně: Amálie Vaňová č.p.56, správcové budovy sokolovny: Václav Kadlus č.p.82 a Jiří Hamouz č.p.70, výběrčí příspěvků: Julie Vaňová č.p.56 a Zdeňka Bretschneidrová č.p.72, vedoucí oddílu kopané: Alois Kubla č.p.6, vedoucí oddílu ledního hokeje: Josef Homolka č.p.84, vedoucí oddílu odbíjené: Stanislav Čech č.p.62.

 

            Oddíl kopané vyhrál okresní soutěž a umístil se jako první mezi deseti kluby. Bylo sehráno 25 zápasů, z toho 19 vítězných, 5 prohraných a jeden nerozhodný.

            Oddíl žáků hrál celkem dvakrát se žáky DSO Sokol Pavlíkov. Jednou vyhrál a jednou prohrál.

            Oddíl starých pánů dvakrát prohrál s DSO Sokol Pavlíkov.

Barva dresů: modré tričko s bílým pruhem, červené trenýrky, stulpny modré s červeným pruhem.

            Oddíl ledního hokeje sehrál v okresním přeboru deset zápasů, z nichž dva vyhrál, šest prohrál a dvakrát nerozhodně. Kluziště, které bylo až v posledních dnech před mrazy upravováno, nedalo se v tomto roce vůbec použít. Oddíl se umístil na třetím místě ze čtyř soutěžících.

Barva dresů: žluté tričko, modré kalhoty a černé stulpny.

 

Dne 19.června 1955 pořádala jednota „Sportovní den“.

 

Kulturní činnost: Dne 5.března 1955 byl pořádán ples, 28.května 1955 Staročeské máje, 10.července 1955 Pouťová taneční zábava, 13.listopadu 1955 Posvícenská taneční zábava, 31.prosince 1955 Silvestrovský večer s divadelním pořadem.

 

 

 

Společenská rubrika

 

Jubilea

 

   1.6.2015        Bohumila Hamouzová              55 let

 26.6.2015        Miroslava Kounovská               75 let

 18.7.2015        Jaroslava Kolářová                    65 let

 22.7.2015        Milan Kounovský                      50 let

 19.8.2015        Helena Letová                           60 let

 

 

Všem jubilantům blahopřejeme

 

 

            Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce.

            Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

 

 

Přihlášení k trvalému pobytu

 

 

 23.6.2015    Ivana Halaburdová z Dobronína (okres Jihlava) do č.p. 32

 

 

Odhlášeni z trvalého pobytu

 

 20.5.2015      Tomáš Jiráň z č.p. 110 do Rakovníka

 20.5.2015      Jakub Jiráň z č.p. 110 do Rakovníka

 

 

Sňatky

 

Kamil Pochman z č.p.81 a Tereza Wienerová z č.p. 81 uzavřeli sňatek dne 6.6.2015

ve Slabcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Josef Heller

 

 

 

 

 

 

Toto číslo vyšlo dne 24.července.2015

 

 

 

 

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz