#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

 Ročník 14.                                                    Číslo 2                                      Červenec 2016

 

Z činnosti zastupitelstva

 

V době od posledního vydání Zpravodaje dne 22.3.2016 se zastupitelé obce sešli na šesti poradách a třech veřejných zasedáních. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 83,3 %.

 

Na veřejném zasedání dne 18.4.2016 bylo mimo jiné schváleno:

 • Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na akci:“Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD za sokolovnou“.
 • Splašková kanalizace, stoka AD za sokolovnou:                                                                 a) Zadávací dokumentace pro výběr uchazeče. Název zadavatele: Obec Panoší Újezd. Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: Firma ELCOS GROUP s.r.o. Praha 7                                                                                    b) Výzva k podání nabídky pro zakázku s názvem: „Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD za sokolovnou“.                                                                                c) Smlouva o dílo mezi objednatelem: Obec Panoší Újezd a vybraným zhotovitelem.
 • Petice proti záměru na výstavbu retenční nádrže na Berounce.
 • Smlouva o pronájmu zemědělského pozemku (bývalý ovocný sad) Andrási Baloghovi.
 • Žádost o prodloužení stavebního povolení a doby provedení stavby vodního díla „Veřejný vodovod Panoší Újezd“.
 • Žádost o prodloužení stavebního povolení na výstavbu chodníků v obci Panoší Újezd a žádost o prodloužení doby provedení stavby.

 

 

Na veřejném zasedání dne 13.6.2016 bylo mimo jiné schváleno:

 • Dotace pro obec Panoší Újezd – Homogenizace komunikace                                            a) Přijetí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje  obcí a měst ve výši 500 000 Kč pro projekt „Obec Panoší Újezd – homogenizace komunikace“.                                                                                                                       b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.                         c) Pověření starosty podpisem smlouvy o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
 • Dotace pro obec Panoší Újezd – Splašková kanalizace stoka AD                                      a) Přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši   2 200 000 Kč pro projekt „Panoší Újezd – Splašková kanalizace, stoka AD.                        b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této individuální dotace.                       c) Pověření starosty podpisem smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 2 200 000 Kč pro projekt „Panoší Újezd – Splašková kanalizace, stoka AD.
 • Zadávací řízení k veřejné zakázce: Panoší Újezd – Splašková kanalizace, stoka AD         a) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení při výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Panoší Újezd – Splašková kanalizace, stoka AD“.                                                                                                                      b) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve prospěch uchazeče EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ Králův Dvůr s.r.o., se sídlem Luční 111, 267 01 Králův Dvůr neboť jeho nabídková cena byla vyhodnocena jako nejnižší.                                       c) Pověření starosty podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ Králův Dvůr s.r.o.

 

Na veřejném zasedání dne 20.6.2016 bylo mimo jiné schváleno:

 • Závěrečný účet obce – zastupitelstvo po projednání schvaluje hospodaření obce Panoší Újezd za rok 2015 – hospodaření bez výhrad.
 • Rozpočtové opatření č. 6
 • Účetní závěrky: obec, mateřská škola
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce Panoší Újezd včetně příloh
 • Výběrové řízení na pronájem hostince a služebního bytu v budově sokolovny.

 

Z některých jednání starosty a zastupitelů

 • 29.3.2016 Svazek měst a obcí okresu Rakovník (starosta)
 • 7.4.2016 Slavnostní otevření 69 babyboxu nové  generace v Masarykově nemocnici Rakovník (starosta) – obec přispěla částkou 2000 Kč
 • 16.4.2016 Petiční akce proti přehradě na Berounce, která proběhla v Roztokách U jezu (starosta)
 • 18.4.2016 Valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (starosta)
 • 27.4.2016 Tylovo divadlo Rakovník – Seminář o klimatických změnách s vazbou na Rakovnicko (starosta)
 • 28.4.2016 Svazek obcí okresu Rakovník – dopravní obslužnost (starosta)
 • 4.5.2016 Slabce – jednání starostů s Vodakvou Karlovy Vary (starosta, místostarosta)
 • 10.5.2016 Krajský úřad Středočeského kraje: Setkání starostů obcí povodí Berounky a zástupců vedení povodí Vltavy s hejtmanem Středočeského kraje (starosta)
 • 31.5.2016 Kontrola hospodaření za rok 2015: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (účetní, starosta)
 • 7.6.2016 Stoka AD za sokolovnou: Výběrové řízení na zhotovitele. Ekologická stavební Králův Dvůr se umístila na 1.místě, protože měla nejnižší nabídku. Složení komise: Mgr. Eva Kaiserová – právnička, Jan Knor – místostarosta, Ing. Miloň Halama – předseda kontrolního výboru.
 • 11.7.2016 Obecní úřad: jednání s jednatelem firmy Ekologická stavební Králův Dvůr Petrem Skleničkou (starosta, místostarosta)
 • 14.7.2016 Obecní úřad- podpis smlouvy o dílo mezi obcí Panoší Újezd a firmou Ekologická stavební Králův Dvůr na akci „Splašková kanalizace, stoka AD za sokolovnou“ (Mgr. Eva Kaiserová, starosta)

 

Kanalizace a čistírna odpadních vod

 

Ekologický příspěvek občanů na rozvoj obce Panoší Újezd byl schválen již 16.3.2015 usnesením č. 12/2015. Jde o spoluúčast na výstavbě splaškové kanalizace v Panoším Újezdě formou darovacích smluv. Částka 10 000 Kč na nemovitost a 5 000 Kč byt v bytovce byla nejčastěji uhrazena jednorázově nebo ve dvou splátkách. Obec však umožňuje splácet i po menších částkách.

            Ze 107 nemovitostí uzavřelo darovací smlouvu sto, což je 98,5 %. Ze sedmi nemovitostí, kde není uzavřena smlouva, jsou pouze dvě s občany s trvalým pobytem v obci Panoší Újezd! V šesti případech mělo být podle smluv zaplaceno do konce roku 2015, ale nestalo se tak. Tři nemovitosti nesplácí vůbec. Naopak 91 domácností již zaplatilo nebo řádně splácí (85%). Na kanalizaci je k dnešnímu dni napojeno 81 domácností (75,7 %). Je však nutné, aby se v co nejkratší době napojili i ostatní!

            Po kolaudaci, asi počátkem října 2016, předá obec seznam těch, kteří se nepřipojili na veřejnou kanalizaci Odboru životního prostředí MÚ v Rakovníku, kde budou muset doložit, jakým způsobem likvidují odpadní vody.

            Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 3, odst. 8: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

            V naší obci nemohou být připojeny z technických důvodů pouze tyto nemovitosti: čp. 83 – Daniš, čp. 100 – Tovarovi, e.č. 3 – Hájkovi, e.č. 9 – Schusterovi, čp. 73 – Lavrinčík, IZO-AGRO Panoší Újezd a všechny nemovitosti kolem místní komunikace za sokolovnou.

          

Občané se ptají: Co uděláte s těmi, co nemají uhrazenou spoluúčast formou darovacích smluv na výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Panoší Újezd?

            Odpovídáme: Na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva obce Panoší Újezd budeme muset schválit, i když jsme s tím nepočítali, obecně závaznou vyhlášku obce Panoší Újezd o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.

            Obec Panoší Újezd bude vybírat jednorázový poplatek za zhodnocení stavebního pozemku (§ 9 odst. 1 písm.a zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku v platném znění a prováděcí vyhláška č. 540/2002 Sb., v platném znění) možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.

            Po schválení bude obecně závazná vyhláška zveřejněna na úřední desce obce Panoší Újezd a jejích stránkách. Patnáctým dnem po zveřejnění nabývá účinnosti. Od poplatku budou osvobozeni poplatníci, kteří přede dnem účinnosti této vyhlášky uzavřeli s obcí darovací smlouvu o ekologickém příspěvku občanů na rozvoj obce Panoší Újezd dle usnesení č. 12/2015 ze dne 16.3.2015, kterou obci Panoší Újezd poskytli dobrovolný příspěvek na rozvoj infrastruktury obce a tento příspěvek uhradili v termínu dohodnutém v darovací smlouvě.

Žádáme ty, kteří se právě připojili na veřejnou kanalizaci, aby toto ihned oznámili na obecním úřadu.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary následně sepíší s odběratelem protokol a uzavřou smlouvu o odkanalizování.

 

Získané dotace

Individuální účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci: „Panoší Újezd – kanalizační přípojky“. Dotace byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 27.7.2015. Předpokládaná dotace: 2 841 680 Kč. Získaná dotace: 4 000 000 Kč.

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) na akci „Homogenizace komunikace v Panoším Újezdě“. Požadovaná investiční dotace ve výši 500 000 Kč byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25.4.2016.

Individuální účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na akci Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD (za sokolovnou). Požadovaná investiční dotace: 2 800 221 Kč. Individuální účelová dotace ve výši 2 200 000 Kč byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25.4.2016.

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce v obci vykonává Josef Červený z čp. 33, kterého obec získala z Úřadu práce ČR se státním příspěvkem. Obec požadovala dva pracovníky.

Posečená tráva je odstraňována pouze na fotbalovém hřišti, u mateřské školy a na hřbitově.

Velice potěší e-mail, který poslala na obecní úřad paní z Děčína, kde mimo jiné uvádí: Na vzpomenutí ke hrobečku pravidelně jezdíme. Nyní jsme byli 6.7.2016. Vždy při návštěvě jsme mile překvapeni údržbou hřbitova. Za velmi dobře udržovaný hřbitov děkujeme.

 

Oprava střechy kostela

V nejbližší době bude opravena střecha nad zákristií kostela Nanebevzetí Panny Marie v Panoším Újezdě.

 

Komunální odpad

Připomínáme, že splatnost poplatku za 2. pololetí byla do  30.6.2016 Po tomto datu nejsou vyváženy popelnice s nevylepenými známkami.

Pravidelný týdenní svoz popelnic bude opět od 1.10.2016.

Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

 

Očkování psů proti vzteklině

 

Očkování provede v úterý 2. srpna 2016 od 17 hodin před budovou obecního úřadu MVDr. Josef John. Poplatek za psa je 130 Kč. Pan doktor vzkazuje: „Přineste si drobné“.

 

Evidenční známky pro psy

Evidenční známky pro psy lze koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40,- Kč.

 

Pohlednice obce Panoší Újezd ( dvě různé ) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

 

Zájezd do divadla

Obecní úřad pořádá v neděli 2.října 2016 zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Sibyla – královna ze Sáby. V hlavních rolích: Eva Burešová a Daniel Hůlka. Začátek představení je ve 14 hodin. Cena včetně dopravy je 530 Kč. Odjezd z prostoru za prodejnou Jednoty: 11.30 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit na tel.čísle 724 185 269 nebo v kanceláři obecního úřadu.

 

 

Krátce z obce

26.3.2016 Obecní úřad pořádal dětský karneval (100 dospělých, 95 dětí)

1.5.2016 Myslivci pořádali již 18.ročník rybářské soutěže pro děti

Sokol Panoší Újezd z.s.

9.7.2016 pouťový turnaj v kopané za účasti čtyř družstev. Pohár obce Panoší Újezd získalo družstvo Vypita Senec, na druhém místě skončil Panoší Újezd, na třetím FC Hvozd a poslední místo patřilo družstvu z Krupé.

Po skončení turnaje změřili své síly Stará garda Panoší Újezd a Sokol Panoší Újezd. Zápas skončil výhrou Staré gardy 4:2.

 

Rozlosování  IV.třída – podzim 2016

Neděle 28. 8. 2016 13:30    So. Petrohrad - So. Panoší Újezd

 

Neděle 4. 9. 2016 10:00           FC Jesenice B - So. Panoší Újezd

 

Neděle 11. 9. 2016 17:00         So. Panoší Újezd - So. Ruda

 

Neděle 18. 9. 2016 13:30         SK Senomaty B - So. Panoší Újezd

 

Neděle 25. 9. 2016 16:30         So. Panoší Újezd - ČL Kolešovice B

 

Neděle 2. 10. 2016 13:30         FK Kněževes B - So. Panoší Újezd

 

Neděle 9. 10. 2016 16:00         So. Panoší Újezd - SK Oráčov

 

Sobota 15. 10. 2016 10:00       SK M. Žehrovice - So. Panoší Újezd

 

Neděle 23. 10. 2016 15:30       So. Panoší Újezd - TJ Šanov

 

Sobota 29. 10. 2016 10:00       FK Kounov - So. Panoší Újezd

 

Neděle 6. 11. 2016 14:00         So. Panoší Újezd - TJ Roztoky B

 

Sbor dobrovolných hasičů

7.7.2016 se podařilo obci koupit za výhodných podmínek hasičskou cisternu CAS 25 ŠKODA 706 RT HP od obce Chříč, okres Plzeň sever. S nápadem pořídit hasičskou cisternu přišel již před rokem Ing. Miloš Šedivý s tím, že by se na jejím nákupu podílely zemědělské firmy z obce a okolí. To znamená, že obec Panoší Újezd nebude zatížena výdaji z rozpočtu na nákup této cisterny.

                                                                                                          Jan Knor

Petice proti přehradě na Berounce

My, níže podepsaní, podporujeme petici proti záměru na výstavbu retenční nádrže na Berounce v CHKO Křivoklátsko, podepsané  dne 9.4.2016 petičním výborem:

a) nesouhlasíme se záměrem na výstavbu retenční nádrže na řece Berounce v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko

b) nesouhlasíme ani s jakýmkoli jiným podobným záměrem na výstavbu přehrady, nádrže či jiného podobného vodního díla na řece Berounce, ať již v CHKO Křivoklátsko nebo kdekoli jinde na jejím horním nebo dolním toku, pokud by byl někým zvažován.

Petici můžete podepsat v kanceláři Obecního úřadu v Panoším Újezdě.

Nesouhlas se stavbou vyjádřilo Zastupitelstvo obce Panoší Újezd usnesením č. 33/2016 ze dne 18.4.2016.

 

Opsáno z kroniky...

Stalo se před šedesáti lety

Místní národní výbor

Místní národní výbor zřídil v roce 1956 za podpory Státního filmu na sále hostince Jednoty u Sýkorů č.p.7, biograf. MNV vystavěl ze svých rozpočtových nákladů kabinu pro promítání filmů. Zřízení kabiny provedeno nákladem 3000 Kč. Nebude se již promítat v sokolovně. Promítat se bude každou neděli a sál biografu bude také sloužit k pořádání přednášek, konání schůzí a jiných kulturních podniků.

Národní škola

 

Školní rok 1955-1956 byl ukončen dne 30.června 1956 se 44 žáky. V 1.třídě (1.a 3.postupný ročník) bylo 15 žáků, z toho 11 hochů a 4 děvčata. Ve 2.třídě (2., 4.a 5.postupný ročník) bylo 29 žáků, z toho 14 hochů a 15 dívek.

Do osmileté střední školy ve Slabcích odešli z Panošího Újezda tito žáci: Josef Horn, František Kozák, Jiří Kubla, Hana Hejdová a Jaroslava Slapničková. Z Tyter: Miroslav Hás, Josef Hruška a Antonín Šíma.

Nový školní rok začal dne 3.září 1956. Začalo se vyučovati ve dvou třídách.

V 1.třídě (1.a 3.postupný ročník) bylo zapsáno 19 žáků, z toho 8 hochů a 11 dívek. Ve 2.třídě (2.,4. a 5.postupný ročník) bylo zapsáno 26 žáků, z toho 16 hochů a 10 dívek.

Školu navštěvovalo celkem 45 žáků, z toho 24 hochů a 21 dívek.

            Na žádost rodičů se na zdejší škole vyučovalo náboženství československému a římskokatolickému. Náboženství československému vyučoval Karel Šašek, československý farář zdejší a náboženství římskokatolickému P.František Kapica, římskokatolický farář ze Slabec. Obě náboženství měla po jedné vyučovací hodině týdně. Hodiny náboženství československého navštěvovalo 9 žáků, římskokatolického 5 žáků.

            Na škole působili tito učitelé: ředitel školy Josef Homolka a učitel Stanislav Sýkora.

 

 

Společenská rubrika

Jubilea

 

 18.6.2016        Jana Němečková                        50 let

 16.8.2016        Anna Matušincová                     65 let

 

Všem jubilantům blahopřejeme.

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce. Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

Narození  

                     

  23.3.2016        Jakub Halíř                        čp. 87

  12.7.2016        Václav Melč                      čp. 128 

 

 

Úmrtí

 

 10.6.2016         Jirča Sýkorová           85 let

 

Odhlášení z trvalého pobytu

6.6.2016            Jana Stopková (rozená Polcarová)  z čp. 121 do Prahy

 

Sňatky

Jana Polcarová  z čp. 121 a Jaroslav Stopka z Prahy uzavřeli sňatek dne 4.6.2016 v Nesuchyni.

 

 Zpracoval: Josef Heller

Toto číslo vyšlo 26.7.2016

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz