#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

 Ročník 13.                                                    Číslo 4                                     Prosinec 2015

 

Z činnosti zastupitelstva

 

V době od posledního vydání Zpravodaje dne 24.10.2015 se zastupitelé obce sešli na třech poradách a jednom veřejném zasedání. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 96,4%.

Na veřejném zasedání dne 9.11.2015 bylo mimo jiné schváleno:

 • Dokumentace pro vydání vodohospodářského povolení a realizace stavby Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD za sokolovnou
 • Jednorázový poplatek za zhodnocení stavebního pozemku připojením na kanalizační síť a opravy povrchů komunikací souvisejících s výstavbou kanalizace. Poplatek bude stanoven ve výši součtu spoluúčasti obce na financování stavby a poplatku za zhodnocení pozemků. Konkrétní částka bude stanovena podle délky přípojek. Kdo uzavřel darovací smlouvu na ekologický rozvoj obce Panoší Újezd a zaplatil nebo splácí, nebude na něm již obec požadovat žádné další finance. V případě, že někdo odmítá zaplatit příspěvek na ekologický rozvoj obce, bude mu zaslána faktura ve výši skutečných nákladů na zhotovení přípojky k dané nemovitosti.
 • Odprodání části obecního pozemku o výměře 600 m2, která bude oddělena geometrickým plánem z pozemku p.č. 1520 ve vlastnictví a v k.ú. Panoší Újezd.

 

Z některých jednání starosty a zastupitelů

 • 3.11.2015       Den malých obcí – Národní dům Praha – Smíchov ( starosta )
 • 20.11.2015     Školení povodňových komisí ( starosta )
 • 7.12.2015       56. zasedání valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí  Rakovnicka  (starosta)         
 • 14.12.2015     Členská schůze Sdružení obcí mikroregionu Balkán ve Slabcích              (starosta, místostarosta)
 • 15.12.2015      33. sněm Svazku měst a obcí Rakovnicka ( starosta )
 • 15.12.2015      Sněm Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (starosta)

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Panoší Újezd bude v pondělí 21.12.2015 od 19 hodin v budově obecního úřadu

 

Kontrola hospodaření

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly provedl dne 12.11.2015 dílčí přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd za rok 2015 za přítomnosti účetní Jitky Jiráňové a starosty obce. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

V pěti obcích mikroregionu Balkán byla dokončena výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod. Byl to projekt organizačně náročný a finančně velice nákladný. Slavnostní ukončení se konalo 2. října 2015 v Panoším Újezdě. Nechybělo při něm ani symbolické stříhání pásky před čistírnou v Panoším Újezdě.

Nemovitosti (odběratele) jsme v Panoším Újezdě rozdělili do čtyř skupin:

 1. Splnili podmínky připojení ( Uzavřená darovací smlouva – ekologický příspěvek na rozvoj obce, finanční spoluúčast na výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod). Jsou již napojeni na veřejnou kanalizaci obce – odevzdali vyplněné protokoly o prověření napojení na kanalizační síť společnosti Vodovody a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva).
 2. Splnili podmínky připojení (Uzavřená darovací smlouva – ekologický příspěvek na rozvoj obce, finanční spoluúčast na výstavbě). Zatím nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci obce.
 3. Nesplnili podmínky připojení ( Není uzavřená darovací smlouva – ekologický příspěvek na rozvoj obce, finanční spoluúčast na výstavbě . Těmto budoucím odběratelům zaslala obec dopisy, kde se mohou rozhodnout, zda zaplatí ekologický příspěvek nebo skutečné náklady obce na přípojku. Dále připomínáme, že ti co nesplnili podmínky připojení a vypouštějí odpadní vody do kanalizační sítě, se budou od 1.1.2016 dopouštět přestupku proti zákonu o kanalizacích.
 4. Není možnost připojení z technických důvodů.

Seznamy všech nemovitostí z jednotlivých skupin průběžně zasíláme do Karlových Varů společnosti Vodakva.

 

 

Informace pro odběratele služeb společností Vodakva v obcích mikroregionu Balkán

Vážení odběratelé služeb společnosti Vodakva v obcích Krakov, Všetaty, Hřebečníky, Panoší Újezd, Slabce. Na základě výsledků koncesního řízení se naše společnost stala provozovatelem veřejné kanalizace ve výše uvedených obcích, které jsou členy Sdružení obcí mikroregionu Balkán, a to od 1.1.2016. Na základě výše uvedeného byla mezi Sdružením obcí a společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ( Vodakva ), uzavřena Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Sdružení obcí, a to od 1.1.2016 do 31.12.2025. Od 1.1.2016 je tedy jediným příjemcem stočného v obcích společnost Vodakva.

Stočné bude vypočteno a fakturováno odběratelům napojeným na veřejnou kanalizaci na základě směrných čísel podle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, k Zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb., v platném znění ( tzv. paušálem ). Odběratelé obdrží fakturu dvakrát za rok ( leden a červenec ) s rozpisem záloh na další období. Plán záloh na první pololetí s březnovou splastností obdrží odběratelé společně se smlouvou.

Cena stočného, jejíž kalkulace je součástí provozní smlouvy, je pro všechny odběratele v obcích Krakov, Všetaty, Hřebečníky, Panoší Újezd a Slabce jednotná a od roku 2016 je ve výši 29,50 Kč/m3 bez DPH ( 33,93 Kč/m3 včetně 15% DPH ).

Na základě výše uvedeného budou odběratelům, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci obcí, doručeny Smlouvy o odkanalizování a Evidenční listy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, k potvrzení smluvních podmínek. Prvotním podkladem pro vyplnění údajů do Smlouvy bude „Protokol o prověření napojení na kanalizační síť“, který bude našim pracovníkem s každým odběratelem sepsán v okamžiku napojení jeho nemovitosti na kanalizaci.

Zároveň s návrhy Smluv a Evidenčních listů bude odběratelům zaslána písemná informace s vysvětlením o možnostech způsobu plateb, jak vyplnit údaje ve Smlouvě a v evidenčním listě a kontakty na pracovníky provozních středisek a oddělení fakturace vodného a stočného Vodakvy, kteří budou připraveni poskytnout pomoc a radu, případně podat vysvětlení k dotazům okolo problematiky odvádění odpadních vod, fakturace stočného a vyplňování smluv.

Za provozování veřejné kanalizační sítě v obcích Krakov, Všetaty, Hřebečníky, Panoší Újezd a Slabce jsou odpovědní pracovníci provozního střediska kanalizací sever na adrese Mattoniho nábřeží 35 v K.Varech – Drahovicích. Odpovědným vedoucím provozního střediska je pan Jiří Vaňourek, mistem provozního střediska je p. Radomil Dietl a referentkou fakturace stočného je pí. Lenka Sýkorová z provozního sřediska vodovodů v Toužimi. Provoz, obsluhu a údržbu objektů veřejné kanalizace ( čistírny odpadních vod, čerpací stanice odpadních vod ) zajišťují další provozní střediska Vodakvy.

V případě jakýchkoliv dotazů a potřeby projednání vodohospodářské problematiky je možné se v pracovní době obracet přímo na uvedené pracovníky, pro nahlašování poruch a závad v oblasti odkanalizování slouží kromě kontaktů na pracovníky uvedeného provozního střediska také centrální dispečink Vodakvy v Karlových Vartech s nepřetržitým 24 hodinovým provozem.

 

Kontaktní telefonní čísla:

Provoz kanalizací sever – PS 09

p. Jiří Vaňourek 602 126 033 jvanourek@vodakva.cz

p. Radomil Dietl 602 835474 rdietl@vodakva.cz

Uvádíme seznam uzavřených smluv k 18.12.2015

Seznam darovacích smluv: čp. 1 Stanislav Král, čp. 2 Milan a Eva Solomonovi, čp. 3 Věra Holá, čp. 4 Václav a Eva Čekalovi,  čp. 5 Zdeněk a Zdeňka Švarcovi, čp. 8 Ing. Ladislav Vybíral, čp. 9  Jiří a Alena Knorovi, čp. 10 Václav Polcar, Ludvík a Marie Polcarovi, čp. 13 Miroslav a Ladislava Píšovi, Aneta Strnisková, čp. 17 Josef a Zdeňka Hellerovi, čp. 19 Jiří a Jiřina Hornovi, čp. 23 Václav Richter, čp. 25 Jan Husák, čp. 27 Jozef Voros, čp. 28 Josef Boubín, čp. 30 Milan Kounovský, čp. 31 František Brož, čp. 32 Vladimír Halaburd, čp. 33 Josef a Ivana Červených, čp. 34 Tomáš Kučera, čp. 35 Miloslav a Krimhilde Polcarovi, čp. 36 Petra Davidová, čp. 43 Luboš Polcar, čp. 44 Vladimír a Olina Bočkaiovi, Petr Holý, Petr Jurek, Paula Ryvolová, čp. 45 Jiří a Helena Letovi, čp. 46 Ing. Stanislav Kulhánek, čp. 47 Zdeňka Bradáčová, čp. 48 Tereza Spurná, Jiří Veselý, čp. 52 František a Jaroslava Kolářovi, firma Z-PRO Petr Záhora, čp. 53 Jiří Knor, čp. 54 Jaroslav Sýkora a Miloš Sýkora, čp. 57 Jan Klečka, čp. 58 A3B, spol.s r.o. (Ivana Štaifová),  čp. 59 Petr Ondráček a Petra Svobodová, čp. 60 Bohumil a Hana Škvainovi, čp. 62 Jan Čech, čp. 65 Libor Sýkora, čp. 66 Mgr. Ladislava Adamírová, čp. 79 Hynek Hamouz, Jiří Hamouz a Bohumila Hamouzová, čp. 81 Kamil Pochman, čp. 82 Zdeněk Moucha, čp. 85 Martin Pondělíček, čp. 86 Mgr. Jaroslava Adamírová a JUDr. Markéta Baliharová, čp. 87 Petra Halířová, čp. 88 Alena Halamová, čp. 89 Eva Hejduková, čp. 90 Pavel Červený, čp. 92 Ladislav Janota, čp. 93 Milan Pondělíček, čp. 96 Olga Poštová, čp. 97 Ladislav Janota, čp. 98 Jiří Husák, Amalie Husáková a Vendulka Šedivá, čp. 101 Zdeněk a Marie Břicháčkovi, čp. 102 Mirka a Miloš Levovi, čp. 104 Monika Janotová Mckay, čp. 106 Jiří a Renata Peschtovi, čp. 109 Milan Čeleda, Věra Holá, Anna Matušincová, Marie Šilerová, čp. 110 Tomáš a Jitka Jiráňovi, čp. 111 Luboš a Jana Hoškovi, čp. 112 Vladislav a Alena Staňkovi, čp. 113 Josef Polák,  čp. 114 Pavel a Hana Mouchovi, čp. 116 Michaela Jirásková, čp. 117 JEDNOTA, spotřební družstvo Rakovník, čp. 118 Jiří a Jaroslava Jiráskovi, čp. 119 Andrea Cajthamlová, Zdeněk a Jana Libovických, Miroslav a Ladislava Píšovi, čp. 120 Stanislava Jandová, čp. 121 Václav Polcar, čp. 127 András Balogh, čp. 128 Jiří Husák, č.e. 1  Jana Krňanská a Miroslav Langer, č.e. 4 Václav Kos, č.e. 7 Miloslava Soukupová,

Uzavření darovacích smluv se zatím netýká nemovitostí, které na kanalizaci z technických důvodů nemohou být připojeny – čp. 83, čp. 100, všechny nemovitosti kolem místní komunikace za sokolovnou, IZO-AGRO Panoší Újezd, e.č. 3 Luboš a Vlasta Hájkovi, e.č. 9 Jan a Alena Schusterovi, čp. 73 Pavel Lavrinčík.

 

Komunální odpad

Připomínáme, že splatnost poplatku za 1. pololetí je do 31.3.2016. Do této doby bude svozová firma vyvážet popelnice i bez vylepení nové registrační známky (stačí stará 2015). Splatnost poplatku za 2. pololetí je do 30.6.2016. Poplatek můžete zaplatit každé pondělí v době od 17.00 hodin do 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu v Panoším Újezdě nebo složenkou či bezhotovostním příkazem k úhradě na účet obce číslo 107–4649720297/0100. Variabilním symbolem je číslo popisné nebo orientační tak, aby nevznikly problémy s identifikací platby.

Na každou domácnost je přidělena pouze jedna popelnice. Popelnice budou vyváženy do konce měsíce dubna každou středu. Od 1. května 2016 do 30. září 2016 bude vývoz v liché týdny ve středu.

Novelizovanou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů najdete na stránkách obce. Sazba poplatku zůstává 500,- Kč na osobu a rok. Obec však uplatňuje i osvobození a úlevy ( viz. tabulka na úřední desce a stránkách obce ).

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto navýšení je příslušenstvím poplatku.

Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

Firma Becker Bohemia s.r.o. prosí občany, aby samolepící známky z minulých let odstranili z nádob ( popelnic ). Usnadní to jejich zaměstnancům hledání aktuálního označení.

Poplatek ze psů

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Panoší Újezd a je držitelem psa. Sazba poplatků ze psů činí ročně: a) za prvního psa 60,- Kč, b) za druhého a dalšího psa téhož držitele 90,- Kč, c) za psa jehož držitelem je uživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů nebo poživatel sirotčího důchodu 30,- Kč ( za druhého a dalšího psa téhož držitele 30,- Kč ). Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce číslo 107-4649720297/0100. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31.3., je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci ve kterém poplatková povinnost vznikla ( nejpozději do konce příslušného kalendářního roku ).

 

Evidenční známky pro psy

Evidenční známky pro psy lze koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40,- Kč.

 

Pohlednice obce Panoší Újezd ( dvě různé ) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

Kalendář 2016 

Stolní kalendář. Rakovnicko 2016 – města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, kde je i pohlednice Panošího Újezdu, si můžete koupit za 65,- Kč na Obecním úřadu v Panoším Újezdě.

 

Knihovna

Obecní knihovna má stále výpůjční dobu od 17.00 hodin do 19.00 hodin každé pondělí. Průběžně jsou nakupovány nové knihy a Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knhovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat z vyřazených knih, které jsou zdarma.

Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán ( Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty, Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová ), kterou si můžete koupit na Obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200,- Kč.

 

Krátce z obce

 • 2.10.2015       Slavnostní ukončení projektu „Rozvody kanalizace a čistírny odpadních vod v pěti obcích mikroregionu Balkán“, které proběhlo v Panoším Újezdě.
 • 31.10.2015      Zájezd do divadla Brodway v Praze na muzikál Mýdlový princ. 51 účastníků.
 • 14.11.2015       Posvícenská tanční zábava. Hrála hudební skupina NEJDEM Jaroslava Hlaváčka ( 83 platících )
 • 16.11.2015      Pěkná hodinka.
 • 28.11.2015      Rozsvícení obecního vánočního stromu a osvětlení kostela.

 

Adventní koncert se skryjskou hudební skupinou Trihobiti se konal v sobotu 12.12.2015 od 16.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Panoším Újezdě. Na koncertu vystoupil i známý kytarový virtuóz Pavel Steidl.

Akce v roce 2016

Sobota 5.3.2016 Hasičský ples v Sokolovně.

Sobota 26.3.2016 od 14,30 hodin Dětský karneval v sokolovně s Ladrovými s názvem Strašidelný bál.

V 1.pololetí roku 2016 se uskuteční dva divadelní zájezdy do Prahy.

 

Opsáno z kroniky...

Stalo se před šedesáti lety v roce 1955

Místní jednota československého svazu požární ochrany

Vedení: předseda: František Polcar čp. 96, místopředseda: Josef Maur čp. 92, velitel: Miroslav Píša čp. 15, zástupce velitele: Jiřina Hendrychová čp. 25, organizační referent: Josef Heller čp. 17, výcvikový referent: Marie Sýkorová čp. 54, jednatel: Bohumil Škvain čp. 93, pokladník: Adolf Hekl čp. 66, osvětový referent: Václav Čebiš čp. 94, vedoucí preventivní ochrany: Vojtěch Polcar čp. 96, referent školení: Antonín Holopírek čp. 73.

Do revizní komise byli zvoleni: Jaroslav Horn čp. 18, Václav Sýkora čp. 65 a Jiřina Hendrychová čp. 25. Za delegáty na okresní výroční schůzi zvoleni: František Polcar čp. 96 a Bohumil Škvain čp. 93.

Celoroční činnost jednoty byla slabší. Bylo provedeno několik cvičení s motorovou stříkačkou. V době žní byly prováděny protipožární hlídky.

Včelařství

V letošním roce včelařilo celkem deset včelařů. Zazimovali 58 včelstev. Nových včelařů nebylo. Emanuel Ryska čp. 48 – 8 včelstev, František Polcar čp. 43 – 3 včelstva, Bohuslav Kotík čp. 52 – 5 včelstev, Zdeněk Sýkora čp. 54 – 7 včelstev, Josef Krob čp. 75 – 5 včelstev, Bohuslav Sýkora čp. 108 – 2 včelstva, Josef Kadlus čp. 6 – 18 včelstev, Josef Rybáček čp. 24 – 3 včelstva, Jaroslav Svoboda čp. 11 – 5 včelstev, Jiří Vaň čp. 56 – 2 včelstva.

Státní biograf

Sokolský biograf převzalo vedení Státního filmu. Státní biograf je stále umístěn v sokolovně a pořádá filmová představení jednou v týdnu vždy v neděli nebo ve svátek večer. Cenová třída vstupného je třetí: první místo za 2 Kč, druhé místo za 1 Kč. Co do počtu jest prvních míst 170 a druhých míst 30. Celkem 200 sedadel. Za celý rok 1955 bylo sehráno 55 filmů: sovětských 25, českých 20, 3 francouzské, 3 německé, 2 švédské a 2 polské. Celkový počet návštěvníků za rok 1955 byl 3903. Na jedno představení připadalo průměrně 71 návštěvníků. Celková tržba za rok 1955 činila 6340 Kč. Průměrně za jedno představení 116 Kč.

Společenská rubrika

Jubilea

 

 1 12.2015      Jindřiška Rysková      83 let

 4.12.2015      Věra Kubátová           86 let

 4.12.2015       Pavel Hejda               50 let

11.12.2015       Zdeněk Čech            55 let

18.12.2015      Jindřich Černý           83 let

20.12.2015       Stanislava Jandová   55 let

   3.1.2016        Jitka Poláková          50 let

  11.1.2016       Daniela Bártová        60 let

   7.2.2016        Eva Tovarová            65 let

 14.2.2016        Jana Červená             55 let

 22.2.2016        Maruška Janotová     80 let

 27.2.2016        Ivana Červená           60 let 

Všem jubilantům blahopřejeme.

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce. Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

Odhlášení z trvalého pobytu

19.10.2015        Jaroslav Černý z čp. 115 do Sence

19.10.2015        Jana Černá z čp. 115 do Sence

11.11.2015        Petr Červený z čp. 33 do Hradce Králové

30.11.2015        Gabriela Sýkorová z čp. 54

Úmrtí

30.11.2015        Milan Čeleda čp. 109

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2016

Vám přeje

Obec Panoší Újezd

 

Zpracoval: Josef Heller

Toto číslo vyšlo 17.12.2015

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz