#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

Ročník  14.                                             Číslo 4                                                 Prosinec 2016

 

 

Z činnosti zastupitelstva

 

 V době od posledního vydání Zpravodaje dne 17. 10. 2016 se zastupitelé obce sešli na čtyřech poradách a třech veřejných zasedáních. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla  97,1 %.

 

 

Na veřejném zasedání dne 17. 10. 2016 bylo mimo jiné schváleno:

  • Podání žádosti o realizaci cest a protierozního opatření v rámci Plánu společných zařízení HPC 1 (hlavní polní cesta), PEO 11 (protierozní mez se sběrným příkopem),  VPC 10 (vedlejší polní cesta), VPC 12 (vedlejší polní cesta) a VPC 7 (vedlejší polní cesta) na Státní pozemkový úřad, pobočka Rakovník

 

 

 

Na veřejném zasedání dne 15.11.2016 bylo mimo jiné schváleno:

  • Plán inventur na rok 2016
  • Podání žádosti o dotaci na akci: „Oprava střechy sokolovny na kabinách a příslušenství v obci Panoší Újezd“ z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Příkazní smlouva mezi obcí Panoší Újezd a firmou ELCOS GROUP s.r.o. v souvislosti se zajištěním přidělení dotace na opravu střechy budovy sokolovny
  • Rozpočtové opatření č.12

 

 

 

Na veřejném zasedání dne 19.12.2016 bylo mimo jiné schváleno:|

  • Rozpočet obce Panoší Újezd na rok 2017
  • Rozpočtový výhled obce Panoší Újezd na léta 2018-2019
  • Závazný ukazatel příspěvkové organizace Mateřská škola Panoší Újezd na rok 2017 ve výši 250 000 Kč

 

 

 

 

Z některých jednání starosty a zastupitelů:

 

 8.11.2016      Den malých obcí – Kongresový sál Praha Letňany (starosta)

15.11.2016     Sněm Svazku měst a obcí Rakovnicka (starosta)

23.11.2016     Územní plánování – Winterova síň v Rakovníku (starosta)

24.11.2016     Školení protipovodňových komisí – Rakovník (starosta)

28.11.2016  58.zasedání valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (starosta)

 1.12.2016      Beseda starostů obcí Středočeského kraje s nově zvolenou hejtmankou a s nově zvolenými členy Rady Středočeského kraje – budova Středočeského krajského úřadu v Praze (starosta)

 9.12.2016   Členská schůze Sdružení obcí mikroregionu Balkán v Týřovicích (starosta, místostarosta)

15.12.2016    Valná hromada Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (starosta)

 

 

 

Kontrola hospodaření

 

            Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly provedl dne 11.11.2016 dílčí přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd za rok 2016 za přítomnosti účetní Jitky Jiráňové a starosty obce. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

Rozpočet obce Panoší Újezd na rok 2017

 

            Návrh rozpočtu obce Panoší Újezd na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě v době od 2.12.2016 do 19.12.2016. Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Celkové příjmy činí 9 544 000 Kč. Celkové výdaje činí 9 230 000 Kč. Splátka dlouhodobého úvěru: 314 000 Kč. (daňové příjmy: 3 870 000 Kč, nedaňové příjmy: 86 000 Kč, přijaté transfery: 5 588 000 Kč – celkem: 9 544 000 Kč), (celkem běžné výdaje: 2 925 000 Kč, kapitálové výdaje: 6 305 000 Kč, Kč – celkem 9 230 000).

 

 

 

Kanalizace a čistírna odpadních vod

          

            Kolaudace kanalizačních sítí ve všech pěti obcích mikroregionu (Panoší Újezd, Hřebečníky, Krakov, Slabce a Všetaty) již proběhla. Probíhá závěrečné vyhodnocení celé akce.

            V Panoším Újezdě je na kanalizaci odpadních vod zatím napojeno 89 domácností (83,1 %).

            Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 3 odst. 8: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost napojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

                        Občané budou muset doložit Odboru životního prostředí MěÚ Rakovník, jakým způsobem likvidují odpadní vody.

            V příštím roce (duben, květen) se začne s výstavbou kanalizace na místní komunikaci za sokolovnou. Obec na tuto akci získala dotaci 2 200 000 Kč.

 

Bylo zahájeno územní řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Splašková kanalizace, stoka AC-2 – Panoší Újezd. Jde o stoku v lokalitě „Na vršku“ směrem k č.p. 100.

 

            Ze 107 nemovitostí uzavřelo darovací smlouvu sto což je 93,5 %. Jde o spoluúčast občanů na výstavbě splaškové kanalizace v Panoším Újezdě.  Jedna nemovitost nesplácí vůbec. V jednom případě mělo být podle smlouvy zaplaceno do konce roku 2015, ale nestalo se tak! Naopak 96 domácností již zaplatilo nebo splácí (89,7 %).

 

Obec Panoší Újezd schválí obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho napojení na stavbu kanalizace.

            Od poplatku budou osvobozeni pouze poplatníci, kteří přede dnem účinnosti této vyhlášky uzavřeli s obcí darovací smlouvu o ekologickém příspěvku občanů na rozvoj obce Panoší Újezd dle usnesení zastupitelstva obce č. 12/2015ze dne 16.3.2015, kterou obci Panoší Újezd poskytli dobrovolný příspěvek na rozvoj infrastruktury obce a tento příspěvek uhradili v termínu dohodnutém v darovací smlouvě.

            Pracovníci Vodakvy Karlovy Vary zjistili, že některé nemovitosti nemají vybudované šachty dle projektové dokumentace! Upozornili také, že kromě WC musí být napojeny koupelny, prádelny a kuchyně. Nelze napojit močůvku z chlévů a dešťovou vodu!

 

 

Komunální odpad

 

Svoz komunálního odpadu nyní prování Odpady Bohemia (dříve Becker Bohemia) – tato firma patří do skupiny Marius Pedersen Group.

 

Splatnost poplatku za rok 2017 bude do 28.2.2017. Nebudou pololetní známky! Do této doby bude svozová firma vyvážet popelnice i bez vylepení nové registrační známky (stačí stará 2016). Poplatek můžete zaplatit každé pondělí v době od 17 hodin do 19 hodin v kanceláři obecního úřadu v Panoším Újezdě nebo složenkou či bezhotovostním příkazem k úhradě na účet obce číslo 107-4649720297/0100. Variabilním symbolem je číslo popisné, nebo orientační tak, aby nevznikaly problémy s identifikací platby.

Na každou domácnost je přidělena pouze jedna popelnice. Popelnice budou vyváženy do konce měsíce dubna každou středu. Od 1.května 2017 do 30.září 2017 bude vývoz v liché týdny ve středu.

 

Sazba poplatku zůstává 500 Kč na osobu a rok. Obec však uplatňuje i osvobození a úlevy (viz tabulka na úřední desce a stránkách obce).

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas, nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto navýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

 

 

Poplatek ze psů

 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Panoší Újezd a je držitelem psa. Sazba poplatků činí ročně: a) za prvního psa 60 Kč

                  b) za druhého a dalšího psa téhož držitele 90 Kč

                  c) za psa jehož držitelem je uživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů nebo poživatel sirotčího důchodu 30 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce číslo 107-4649720297/0100. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28.2., je poplatek splatný do 15.dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (nejpozději do konce příslušného kalendářního roku).

 

 

Evidenční známky pro psy

 

            Evidenční známky pro psy lze koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40 Kč.

 

 

 

Pohlednice obce Panoší Újezd (dvě různé) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

 

Kalendář 2017

 

Stolní kalendář Rakovnicko 2017 – města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích, kde je i pohlednice Panošího Újezdu, si můžete koupit za 65 Kč na obecním úřadu v Panoším Újezdě.

 

Knihovna

 

            Obecní knihovna má stále výpůjční dobu každé pondělí od 17 do 19 hodin. Průběžně jsou nakupovány nové knihy a Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knihovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat z vyřazených knih, které jsou zdarma.

 

 

            Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán (Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty,  Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová), kterou si můžete koupit na obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200 Kč.

 

 

 

 

 

Krátce z obce

 

12.11.2016  Posvícenská taneční zábava. Hrála hudební skupina Šlapeton. Pořádali hasiči (100 platících)

14.11.2016 Pěkná hodinka

26.11.2016  Rozsvícení obecního vánočního stromu a následné osvětlení kostela

 8.12.2016 Čertovská besídka v mateřské škole – Velké poděkování zaslouží kolektiv ředitelky Mateřské školy v Panoším Újezdě Jitky Vostré. Stejně jako v minulých letech, tak i letos byla předvánoční besídka velmi pěkná a nápaditá.

 

 

Adventní koncert Křivoklátských hudců se konal v sobotu 17.12.2016 od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Panoším Újezdě. Bylo též předáváno betlémské světlo.

 

 

 

Akce v roce 2017

 

Sobota 4.3.2017 Hasičský ples v sokolovně.

 

Sobota 11.3.2017 od 14,30 hodin Dětský karneval v sokolovně s Ladrovými.

 

Během roku 2017 se uskuteční tři divadelní zájezdy do Prahy.

 

 

 

Pohostinství Sokolovna

 

Provozní doba přes zimní sezonu od listopadu 2016 do března 2017

 

Po        zavřeno

Út        18.00 – 21.30 h

St         17.00 – 22.00 h

Čt         17.00 – 22.00 h

Pá        17.00 – 24.00 h

So        17.00 – 24.00 h

Ne        17.00 – 22.00 h

 

 

Otevírací doba přes vánoční svátky        So 24.12. 15.00-17.00, 18.30-23.00 h

                                                                 Ne 25.12., Po 26.12., Út 27.12. – zavřeno

                                                                 St 28.12.  17.00 – 23.00 h

                                                                 Čt 29.12.  17.00 – 22.00 h

                                                                 Pá 30.12.  17.00 – 24.00 h

      So 31.12.  17.00 – ………………….

      Ne 1.1., Po 2.1., Út 3.1.2017  -  zavřeno

 

                                                               

 

 

 

 

 

Mateřská škola                                           

 

 

Vážení občané,

ke konci roku se bilancuje, tak i já v naší MŠ, kde máme ve školním roce 2016/17 zapsáno    19 dětí, ráda poděkuji lidem, kteří nám různými způsoby pomáhali a dále pomáhají.

V prvé řadě se obracím na vás, kteří jste nám díky vašim elektroodpadům a bateriím pomohli ke spoustě bodů, které průběžně vyměňujeme za výtvarné potřeby, společenské hry nebo didaktický materiál. Děkujeme vám! Jistě jste již zaregistrovali na vratech školy naše upozornění, že velké spotřebiče, které se nevejdou do velké popelnice, už nemůžeme vybírat. Mrzí nás to a myslím, že to není krok správným směrem. Menší věci, baterie a náplně do tiskáren však sbíráme dál, a tak oceníme, pokud skončí opět u nás.

Během roku je v budově školy občas naléhavá potřeba rychle něco opravit, přemístit, a tak jsme rády, že se můžeme spolehnout na V. Schejbala, Z. Mouchu a L. Píšu, kterým tímto děkuji za pomoc „v pravý čas“, dále chci poděkovat M. Červenému za opravy v kuchyni a J. Červenému za výměny zámků a úklid stodoly.

Vážíme si také toho, že někteří rodiče i spoluobčané během roku zdarma dodávají do MŠ brambory (Spurných, Polcarovi, Letovi, Mouchovi, J. Boubín, J. Husák). Díky rodině Benešově ze Šlovic sladíme čaje kvalitním medem, zeleninu přivezli Hornofovi ze Skřivaně a Červených z P. Újezda. Dobré ovoce  máme od Haladů, Letů i Staňků z Týřovic.

V příštím roce - v dubnu - bude Mateřská škola v Panoším Újezdě slavit           40. výročí založení, kdo bude chtít, bude se moci přijít podívat a zavzpomínat. Datum i program bude včas upřesněn a vyvěšen na vývěsce obce.

A protože Vánoce jsou již za dveřmi, přeji vám všem, abyste mohli zvolnit, vydechnout si a odpočinout od pracovních povinností. Milí rodiče, užívejte se navzájem se svými dětmi, dokud vás potřebují. Milí spoluobčané, přeji vám hodně zdraví a užívejte si života! 

 

 

                                                                    Za MŠ Panoší Újezd Jitka Vostrá

 

 

 

 

 

Opsáno z kroniky…

 

Stalo se před šedesáti lety

 

 

Místní jednota československého svazu požární ochrany

 

Vedení jednoty sestávalo z těchto členů:

 

Předseda Antonín Holopírek čp. 73, místopředseda Josef Heller čp. 17, velitel Bohumil Škvain čp. 93, zástupce velitele Václav Sýkora čp. 53, organizační referent Josef Heller čp. 17, výcvikový referent Marie Hejdová – Sýkorová čp. 54, jednatel Václav Čebiš čp. 94, pokladník Václav Sýkora čp. 53, osvětový referent Bohumil Vostrý čp. 91, vedoucí preventivní ochrany Vojtěch Polcar čp. 96, referent školení Václav Polcar čp. 58, revizní komise: Ondřej Pavlík čp. 107, Josef Krob st.čp. 75.

 

Delegáti na okresní výroční schůzi: Antonín Holopírek čp. 78 a Jiří Hamouz čp. 79.

 

Během roku bylo provedeno několik cvičení s motorovou stříkačkou. V době žní konaly se žňové hlídky denně, vždy po dvou členech. Jinou činnost, zejména osvětovou jednota neprováděla.

 

 

 

 

Místní jednota dobrovolné sportovní organizace Sokol

 

Dobrovolná sportovní organizace Sokol čítala 65 členů, 12 dorostenců a 30 žáků tj. celkem 107.

Ze sportovních oddílů vyvíjely činnost pouze dva, a to oddíl kopané a oddíl ledního hokeje. Oddíl kopané se umístil v okresním přeboru na osmém místě, oddíl ledního hokeje na místě šestém.

Předsedou organizace byl Jiří Samek čp. 45, jednatel Zdeněk Čech čp. 62, náčelník Miroslav Husák čp. 57, náčelnice Amálie Vaňová čp. 56, pokladník Čestmír Kotík čp. 52, propagační referent Miloslav Maur čp. 59, zapisovatel Stanislav Sýkora čp. 83, správcové budovy: Václav Kadlus čp. 82 a Zdeněk Polcar čp. 43, členové výboru: Bohumil Škvain čp. 93, František Polcar čp. 96, Blahuše Polcarová čp. 10, Marie Boubínová čp. 28, zdravotník Miroslava Mrázková, vedoucí oddílu kopané Alois Kubla čp. 6, vedoucí oddílu ledního hokeje Josef Homolka čp. 84.

 

Během roku uspořádal Sokol čtyři taneční zábavy: pouťovou, posvícenskou s průvodem obcí o pěkné, mikulášskou s nadílkou a silvestrovskou s programem divadelním.

 

 

 

 

 

 

Společenská rubrika

 

Jubilea

 

 

  

  1.12.2016        Jindřiška Rysková                        84 let

  4.12.2016        Věra Kubátová                             87 let

 18.12.2016       Jindřich Černý                              84 let

 22.2.2017        Maruška Janotová                          81 let

 

 

Všem jubilantům blahopřejeme

 

 

          

 

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce.

            Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje Obec Panoší Újezd.

 

 

 

 

Zpracoval: Josef Heller

 

Toto číslo vyšlo dne 20.12.2016

 

 

 

 

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz