#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

 Ročník 14.                                                    Číslo 3                                      Říjen 2016

 

Z činnosti zastupitelstva

 

V době od posledního vydání Zpravodaje dne 26.7.2016 se zastupitelé obce sešli na třech poradách a dvou veřejných zasedáních. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 86,7 %.

 

Na veřejném zasedání dne 1.8.2016 bylo mimo jiné schváleno:

 • Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na realizaci akce Kanalizační přípojky a pověření starosty obce k uzavření a podpisu této smlouvy se Středočeským krajem
 • Rozpočtové opatření č.8

 

Na veřejném zasedání dne 19.9.2016 bylo mimo jiné schváleno:

 • Zrušení Svazku měst a obcí Rakovnicka
 • Rozpočtové opatření č. 10
 • Nájemní smlouvy mezi obcí Panoší Újezd a Lenkou Soukupovou o nájmu hostince s příslušenstvím a služebního bytu v budově sokolovny Panoší Újezd čp.29
 • Inventarizační komise pro inventuru v budově sokolovny
 • Výmalba hostince a služebního bytu v budově sokolovny
 • Žádost Luboše Polcara, bytem Panoší Újezd čp.43 o odkoupení použitých panelů
 • Finanční podíl obce Panoší Újezd na opravě střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Panoším Újezdě
 • Prodej požárního automobilu IFA RA 45-50         

Z některých jednání starosty a zastupitelů

.

 • 5.9.2016 Výběr nájemce hostince a služebního bytu v budově sokolovny-otevírání obálek (zastupitelstvo obce)
 • 8.9.2016 Novým nájemcem se stala Lenka Soukupová
 • 9.9.2016 Schůze svazku obcí mikroregionu Balkán ve Slabcích (starosta, místostarosta)
 • 23.9.2016 Jednání starostů obcí s vybudovanými čistírnami s firmou SUDOP Plzeň ve Slabcích (starosta, místostarosta)

 

Rezignace na mandát zastupitele

            Pavel Červený z čp. 90 podal ke dni 3.10.2016 rezignaci na mandát zastupitele obce Panoší Újezd.

 

 

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje, které se konaly 7.a 8.října 2016

Výsledky hlasování v obci Panoší Újezd

 

1.    Ano 2011                                                                              22 hlasů

2.    Česká strana sociálně demokratická                                     19 hlasů

 3.   Občanská demokratická strana                                             15 hlasů

4.-5. Starostové a nezávislí                                                          12 hlasů

4.-5. Komunistická strana Čech a Moravy                                  12 hlasů

6.      Koalice Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura    10 hlasů

7.-9. Pravý blok                                                                                         2 hlasy

7.-9. TOP 09                                                                                  2 hlasy

7.-9. Koalice Republikánů Miroslava Sládka                                2 hlasy

 

Celkový počet voličů v obci: 238

Počet platných hlasů: 94

Volební účast: 39,5 %

Stavební práce

Během měsíce září 2016 byly opraveny okapy střechy mateřské školy a přilehlé hospodářské budovy (34000 Kč).

V příštím roce se bude muset opravit střecha nad kabinami fotbalistů, kotelnou a sociálního zařízení budovy sokolovny. Vzhledem k finanční náročnosti požádá obec o dotaci.

 

Kanalizace a čistírna odpadních vod

Ekologický příspěvek občanů na rozvoj obce Panoší Újezd byl schválen již 16.3.2015 usnesením č.12/2015. Jde o spoluúčast na výstavbě splaškové kanalizace v Panoším Újezdě formou darovacích smluv. Částka 10000 Kč na nemovitost a 5000 Kč byt v bytovce byla nejčastěji uhrazena jednorázově nebo ve dvou splátkách. Obec však umožňuje splácet i po menších splátkách.

Ze 107 nemovitostí uzavřelo darovací smlouvou sto, což je 98,5 %. Ze sedmi nemovitostí, kde není uzavřena smlouva, jsou pouze dvě s občany s trvalým pobytem v obci Panoší Újezd. Ve dvou případech mělo být podle smluv zaplaceno do konce roku 2015, ale nestalo se tak! Jedna nemovitost nesplácí vůbec a tři nepravidelně. Naopak 95 domácností již zaplatilo řádně nebo splácí (88,8 %). Na kanalizaci je k dnešnímu dni napojeno 87 domácností (81,3 %).      Je však nutné, aby se co nejdříve napojili i ostatní! Zima se blíží!

Nyní probíhá ve všech pěti obcích mikroregionu kolaudace kanalizačních sítí a čistíren. Tyto obce předají seznamy těch, kteří se nenapojili na veřejnou kanalizaci Odboru životního prostředí MÚ v Rakovníku, a budou muset doložit, jakým způsobem likvidují odpadní vody.

Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 3. odst. 8: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost napojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

V naší obci nemohou být z technických důvodů napojeny pouze tyto nemovitosti: čp. 83-Daniš, čp. 100-Tovarovi, e.č.3-Hájkovi, e.č.9-Schusterovi, čp.73-Lavrinčík, IZO-AGRO Panoší Újezd a všechny nemovitosti kolem místní komunikace za sokolovnou, kde bude kanalizace vybudována v příštím roce 2017.

Obec Panoší Újezd schválí obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho napojení na stavbu kanalizace.

Od poplatku boudou osvobozeni pouze poplatníci, kteří přede dnem účinnosti této vyhlášky uzavřeli s obcí darovací smlouvu o ekologickém příspěvku občanů na rozvoj obce Panoší Újezd dle usnesení č.12/2015 ze dne 16.3.2015, kterou obci Panoší Újezd poskytli dobrovolný příspěvek na rozvoj infrastruktury obce a tento příspěvek uhradili v termínu dohodnutém v darovací smlouvě.

 

Žádáme ty, kteří se právě připojili na veřejnou kanalizaci, aby toto ihned oznámili na obecním úřadu. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary následně sepíší s odběratelem protokol a uzavřou smlouvu o odkanalizování. Pracovníci Vodakvy Karlovy Vary zjistili, že některé nemovitosti nemají vybudované šachty dle projektové dokumentace! Upozornili také, že kromě WC musí být napojeny koupelny, prádelny a kuchyně. Nelze napojit močůvku z chlévů a dešťovou vodu.

Komunální odpad

Pravidelný týdenní svoz popelnic je od 1.10.2016 do 30.4.2017 každou středu.

Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 29.10.2016 od 9.15 do 9.45 v prostoru za prodejnou Jednoty (zářivky, televizory, lednice, elektrošrot, olověné akumulátory, baterie, zásady a kyseliny, rozpouštědla, stavební materiály obsahující azbest, znečištěné obaly od olejů, ojeté pneumatiky z osobních aut).

Velkoobjemový odpad

Svoz velkoobjemového odpadu (komunální odpad, který se nevejde do popelnice) bude v sobotu 12.11.2016 a v neděli 13.11.2016 v prostoru za prodejnou Jednoty. Kontejner bude přistaven již v pátek 11.11.2016 a odvezen v pondělí 14.11.2016. Do tohoto kontejneru se nesmí dávat nebezpečné odpady, železné předměty, papír, sklo, plasty a dřevo.

Kovový odpad

Kontejner na kovový odpad je celoročně za obecním úřadem vedle hasičské zbrojnice.

Rostlinný odpad

Kontejner na rostlinný odpad je za budovou obecního úřadu.

 

V lokalitě „Hůrka“ je pouze úložiště zeminy a sypkého stavebního odpadu (není to skládka) pouze pro občany Panoší Újezda. Poplatek za valník je stále 100 Kč.

Kontejner na bytový textil, oděvy a hračky je vedle ostatních kontejnerů na tříděný odpad za prodejnou Jednoty. Vkládat pouze čisté a zabalené.

 

Čištění komínů

V sobotu dne 22.10.2016 od 8.30 hodin bude v obci probíhat čištění komínů spojené s případnou kontrolou spalinových cest, které provedou bratři Martin a Petr Kozemští. Kdo má zájem o tyto kominické služby, může se přihlásit na tel.čísle 724 185 269, v kanceláři OÚ nebo v prodejně Jednoty nejpozději do 21.10.2016. V případě zájmu budou provádět i revize spalinových cest.

Ceník: Jednotná cena za čištění komínu je 200 Kč. V případě zájmu lze provést kontrolu komínového průduchu dle zák.č. 91/2010, která činí 400 Kč. Revize spalinové cesty stojí   800 Kč.

 

Knihovna

Obecní knihovna má stále výpůjční dobu od 17 hodin do 19 hodin každé pondělí. Průběžně jsou nakupovány nové knihy a Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knihovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat také z vyřazených knih, které jsou zdarma.

 

Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán (Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty,  Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová), kterou si můžete koupit na obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200 Kč.

 

Stolní kalendář Rakovnicko 2017 – města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích (díl XI.) si již nyní můžete koupit v kanceláři obecního úřadu za 65 Kč.

 

Zájezdy do divadel

Obecní úřad pořádal 2.10.2016 zájezd do divadla Hybernia v Praze na historický muzikál Sibyla Královna ze Sáby (52 účastníků).

Na rok 2017 připravujeme 2-3 zájezdy do pražských divadel.

Sokol Panoší Újezd – oddíl kopané

Fotbalisté jsou ve IV.třídě okresní soutěže na posledním místě. Zbývají sehrát ještě tyto zápasy:            Sokol Panoší Újezd – TJ Šanov                    NE 23.10.2016       15.30 hod

                        FK Kounov              - Sokol Panoší Újezd    SO 29.10.2016       10.00 hod

                        Sokol Panoší Újezd – TJ Roztoky                 NE  6.11.2016        14.00 hod                

 

Posvícení

V sobotu dne 12.11.2016 od 20 hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Panoším Újezdě v budově sokolovny posvícenskou taneční zábavu. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Šlapeton.

 

 

V pondělí 14.11.2016 od 9 hodin začíná „pěkná hodinka“.

 

Hasiči pořádají v sobotu 4.3.2017 již tradiční ples.

 

Dětský karneval pořádá obecní úřad v sobotu 11.3.2017 od 14.30 hodin v budově sokolovny.

 

 

Novým nájemcem hostince a služebního bytu v budově sokolovny je od 1.10.2016 Lenka Soukupová.

Oprava střechy kostela

Během měsíce srpna a září 2016 byla opravena střecha presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je jedinou kulturní památkou v obci.

Opravu střechy více jak z poloviny zaplatilo Ministerstvo kultury z havarijního programu, a to ve výši 230 000 Kč. Římskokatolická církev poskytla 200 000 Kč. Ze svého rozpočtu přispěje také obec Panoší Újezd.

Také v letošním roce před Vánocemi bude adventní koncert v podání Křivoklátských hudců. Termín včas upřesníme.

 

Pohlednice obce Panoší Újezd (dvě různé) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4 Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

 

Evidenční známky pro psy

Evidenční známky pro psy lze koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce.

 Cena jedné známky je 40 Kč.

 

Opsáno z kroniky...

Stalo se před šedesáti lety

Jednotné zemědělské družstvo

Ke dni 31.prosince 1956 čítalo zdejší JZD celkem 101 členů. Družstvo vedli: předseda Jaroslav Kadeřábek z čp. 77, po jeho onemocnění Jindřich Černý z čp. 74, místopředseda Václav Kounovský z čp.22, účetní Adolf Hekl z čp. 66, pokladník Emanuel Ryska z čp 48, agronom Miroslav Píša z čp. 15, zootechnik Václav Maur z čp. 1, skladník Jaroslav Rybáček z čp. 24, skupináři Václav Novák z čp. 8 a Jaroslav Polcar z čp. 87.

Zaseto: žito 85,62 ha (20,4q z 1 ha), pšenice 64,47 (16,5q z 1 ha), ječmen 70,24 ha (25,5q    z 1 ha), oves 47,76 ha (26,2q z 1 ha), krmná řepa 5 ha (150q z 1 ha), řepka 11,25 (9q z 1 ha), hořčice 5 ha (4,7q z 1 ha) jarní směs na zeleno 6,09 (4,7q z 1 ha), hrách 5,5 ha (8,2q z 1 ha)

Zasázeno: sazečka 2 ha (60q z 1 ha), semenačka: 1,1 ha (15q z 1 ha), brambory 69,87 ha (50q z 1 ha)

Lučního sena a otavy ze 45,5 ha luk a pastvin bylo sklizeno celkem 650q. Pícnin na orné půdě 85,77 ha, jetele a vojtěšky sklizeno na zeleno 7350q. Suchých pícnin celkem 1680q.

Chmel byl pěstován na 6,05 ha.

Stav hospodářského zvířectva byl následující:

Hovězího dobytka bylo celkem 291 kusů. Z toho bylo 101 dojnic a 190 kusů mladého dobytka. Telat se odchovalo 62 kusů.

Vepřového dobytka bylo celkem 350 kusů. Z toho bylo 55 prasnic a 2 plemeníci. Selat se odchovalo 548 kusů.

Tažných koní bylo 22 kusů a 3 hříbata.

V drůbežárně bylo 750 kusů slepic. Průměrná snůška vajec na jednu slepici za rok činila 129 kusů.

 

 

Autobusová doprava

Naší obcí probíhají dvě autobusové linky: Rakovník – Slabce přes Rousínov a Rakovník – Skryje přes Slabce. Do Rakovníka jede autobus denně šestkrát, z Rakovníka denně šestkrát.  O pohodlí při jízdách autobusy ČSAD se nedá mluviti. Většina spojů je přeplněna, cestující jsou ve vozech namačkáni jako slanečkové. Při nástupech do vozu v Rakovníku – nádraží to vypadá jako by nenastupovali lidé, ale zvěř. Nějaké ohledy na staré a nemocné cestující prostě neexistují.

Cena jízdného od nás do Rakovníka – náměstí je 3,40 Kčs. Z Rakovníka – nádraží k nám stojí jízdenka 3,80 Kčs. Od nás do Slabec přímým směrem jedeme za 1,40 Kčs.

 

 

Včelařství

V roce1956 včelařilo celkem 11 včelařů. Zazimovali celkem 60 včelstev.

František Polcar čp. 43 – 3 včelstva, Emanuel Ryska čp. 48 – 8 včelstev, Bohuslav Kotík čp.52 – 5 včelstev, Zdeněk Sýkora čp. 54 – 7 včelstev, Jiří Vaň čp. 56 – 2 včelstva, Josef Krob st. čp. 75 – 5 včelstev, Bohuslav Sýkora čp. 108 – 2 včelstva, Václav Kadlus čp. 82 – 8 včelstev, Josef Kadlus čp. 6 – 10 včelstev, Jaroslav Svoboda čp. 11 – 7 včelstev, Josef Rybáček čp. 24 – 3 včelstva.

Pozn.: V roce 2016 zazimovalo šest včelařů z Panošího Újezda celkem 37 včelstev.

 

 

Společenská rubrika

Jubilea

 

   24.9.2016        Václav Čebiš                           70 let

   25.9.2016        Zdeňka Bradáčová                  70 let

   27.9.2016        Zdeněk Kubla                          70 let

   1.10.2016        Jana Černá                               70 let

   6.10.2016        Ludvík Polcar                          87 let

 25.10.2016        Renata Boubínová                   55 let

  5.11.2016         Marie Šilerová                         82 let

 18.11.2016        Zdeňka Sixtová                        87 let

 19.11.2016        Amálie Husáková                     82 let

 

Všem jubilantům blahopřejeme.

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce. Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.   

 

 

Dne 13.8.2016 zemřel Josef Horn z Kněževse – 71 let, rodák z Panošího Újezda.

Dne 20.8.2016 zemřel Ladislav Adamíra z Lužné – nedožitých 66 let, bývalý občan Panošího Újezda.

 

 

 

 

 

 Zpracoval: Josef Heller

Toto číslo vyšlo 17.10.2016

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz