#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Dětský karneval 17.3.2024

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1352. Podle názvu Újezd se lze domnívat, že jde o obec velkého stáří, osídlenou již v pohanských dobách. Přívlastek Panoší získala obec podle manů, z nichž mnozí za propůjčení statků konali vojenskou službu při hradu Krakovci jako zbrojnoši – panoši. Po zániku služby na Krakovci se konala manská služba ke hradu Křivoklátu.

 

V sousedství Panošího Újezda byl kolem r. 1500 založen nový Újezd, jenž počtem domů jej předstihl a začal užívat název Velký Újezd. Roku 1937 byly osady Velký Újezd a Panoší Újezd sloučeny v jednu obec nesoucí původní název Panoší Újezd.

 

Kostel v obci je zasvěcený památce “ Nanebevzetí Panny Marie” a již ve 14. století byl kostelem farním. Roku 1697 byla postavena nová sakristie a v roce 1718 vystaven nový kostel se zvonicí a ze starého kostela ponechána presbytéř. V chrámové věži visely dva malé zvony, které byly dne 1.2.1917 sejmuty a odevzdány k válečným účelům.

 

Také ve 2. světové válce byly z věží kostelů snímány zvony k použití na výrobu zbraní. Měly být roztaveny a potom zpracovány na hlavně děl. Také zdejší kostel byl ochuzen o velký zvon, který byl dne 4. června 1942 z věže sňat a odvezen mezi ostatní zvony na Maniny v Praze. V první polovině měsíce března roku 1946 byl velký zvon přivezen z Prahy a zavěšen na své původní místo ve věži zdejšího kostela.

 

Stávající školní budova slouží svému účelu od roku 1844. Základní kámen byl položen 1. května 1843. V současné době je v této budově mateřská škola.

 

Bývalý zámeček, který byl do počátku 19. století zdobený věžičkou, sloužil jako obydlí správce poplužního dvora s lihovarem.

 

Některé letopočty ze života obce:

1792 – vystavěna obecní kovárna ( r. 1837 byl vybudován sklep pod silnicí)

1804 – postavena obecní pastuška

1826 – vystavěna nová fara ( nyní budova obecního úřadu)

1826 – obecní cihelna ( dnes již zaniklá)

1903 – postaven kamenný most proti bráně ( užíván dosud)

15.10.1922 – odhalen pomník vojínům padlým v 1. světové válce

3.6.1928 – otevření sokolovny

23.12.1928 – biograf s promítáním v neděli ( nyní je obec bez kina)

1931 – zavedena primární linka elektřiny – 13.4.1931 se začalo svítit

 

 

Prameny mapující místní historii

 

Jan Renner (1902) – Popis politického a školního okresu rakovnického

Fr. Levý – Dějiny Rakovníka

V Kočka – Dějiny rakovnicka

Obecní kronika – vedena od roku 1923