#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

 Ročník 14.                                                    Číslo 1                                     Březen 2016

 

Z činnosti zastupitelstva

 

V době od posledního vydání Zpravodaje dne 17.12.2015 se zastupitelé obce sešli na šesti poradách a dvou veřejných zasedáních. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 92,2%.

Na veřejném zasedání dne 21.12.2015 bylo mimo jiné schváleno:

 • Rozpočet obce Panoší Újezd na rok 2016
 • Rozpočtový výhled obce Panoší Újezd na léta 2017-2018
 • Podání žádosti o dotaci na akci „Obec Panoší Újezd – splašková kanalizace – stoka AD za sokolovnou“.
 • Závazný ukazatel příspěvkové organizace Mateřská škola Panoší Újezd na rok 2016.
 • Podání žádosti o dotaci na akci „Obec Panoší Újezd – homogenizace (úprava povrchu) komunikace „.
 • Výpověď nájemních smluv Monice Varyšové – hostinec a služební byt v budově sokolovny.

Na veřejném zasedání dne 22.2.2016 bylo mimo jiné schváleno:

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Revokace (zrušení) usnesení č. 91/2015 ze dne 21.12.2015 v souladu s novým občanským zákoníkem z 1.1.2014. Výpověď Monice Varyšové bytem Panoší Újezd čp. 93 k datu 31.12.2015 s výpovědní lhůtou dva měsíce. Hostinec a služební byt v budově sokolovny.
 • Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 2312 v souvislosti s ust. § 3074 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 31.8.2013 Monice Varyšové bytem Panoší Újezd čp. 93, jejímž předmětem je nájem hostince sokolovny v Panoším Újezdě č.p.29 s příslušenstvím včetně dlouhodobého hmotného majetku a služebního bytu. Výpovědní lhůta činí dle ustanovení § 2312 občanského zákoníku šest měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni obdržení výpovědi nájemcem.
 • Kupní smlouva uzavřená mezi obcí Panoší Újezd – prodávající a manželi Zdeňkem Švarcem a Zdeňkou Švarcovou, bytem Hwiezdoslavova 1327 Rakovník – kupující. Jedná se o prodej pozemku p.č. 1520/2 o výměře 402 m2 v majetku a v k.ú. Panoší Újezd.
 • Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 1446 v majetku a v k.ú. Panoší Újezd o výměře 6110 m2.
 • O prodeji pozemků rybníka směrem ke Hvozdu, které jsou v majetku a v k.ú. obce Panoší Újezd, rozhodnou občané v referendu, které proběhne současně s podzimními volbami do zastupitelstev krajů.
 • Schválení veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace obci Panoší Újezd ve výši   3000 Kč na výstavbu Babyboxu v Rakovníku.

 

Z některých jednání starosty a zastupitelů

V pondělí dne 8.2.2016 od 19 hodin proběhlo otevírání obálek, čímž bylo uzavřeno výběrové řízení na pronájem hostince s příslušenstvím a služebního bytu v budově sokolovny. Nebyla doručena žádná obálka, nebyl zájemce o pronájem.

 • 23.2.2016 Slabce – jednání ohledně výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod v obcích mikroregionu Balkán (starosta, místostarosta)
 • OÚ Panoší Újezd: Závěr akce: Výstavba trasy tranzitního vodovodu z vodojemu Pavlíkov do Slabec (Zástupci RAVOSU, VSORU, starosta, místostarosta)
 • 1.3.2016 Den malých obcí – Národní dům Praha – Smíchov (starosta)
 • 11.3.2016 Členská schůze Sdružení obcí mikroregionu Balkán ve Slabcích (starosta, místostarosta). Příští členská schůze mikroregionu Balkán bude v pátek 10.6.2016 od 16 hodin v hostinci budovy sokolovny v Panoším Újezdě.

 

Hospodaření obce – stručně

 

Skutečné příjmy činily v roce 2015 celkem 4 691 875 Kč

Skutečné výdaje 10 215 113 Kč

Schodek byl pokryt úvěrem.

 

Rozpočet obce na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Panoší Újezd na rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě v době od 4.12.2015 do 21.12.2015.

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Celkové příjmy činí 3 696 000 Kč. Celkové výdaje 3 981 000 Kč. Splátka úvěru: 310 600 Kč. Schodek bude pokryt financováním z minulých let.

Likvidace odpadních vod v obci Panoší Újezd

 

Již před rokem, na veřejné schůzi dne 16.3.2015, byl schválen ekologický příspěvek od občanů na rozvoj obce Panoší Újezd. Na každou domácnost činí 10 000 Kč (byt v bytovce 5000 Kč).

Ekologický příspěvek na rozvoj obce – darovací smlouva – je spoluúčast občanů na výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Panoším Újezdě.

Poděkování patří těm, kterých je naprostá většina a kteří mají již darovací smlouvy uzavřeny a zaplatili nebo splácí. Darovací smlouvy neuzavřelo pouze pět nemovitostí s občany s trvalým pobytem v obci a pět nemovitostí chalupářských. Celkem 8 %.

Uvádíme citaci zákona týkající se kanalizačních přípojek: Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 3, odst. 8: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

V naší obci z technických důvodů nemohou být připojeny pouze tyto nemovitosti: čp. 83 – Daniš, čp. 100 – Tovarovi, e.č. 3 – Hájkovi, e.č. 9 – Schusterovi, čp. 73 – Lavrinčík, IZO-AGRO Panoší Újezd a všechny nemovitosti kolem místní komunikace za sokolovnou.

V druhé polovině roku 2016 přijdou pracovníci Odboru životního prostředí MÚ v Rakovníku k těm, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci obce. Budou je žádat o doložení, jakým způsobem likvidují odpadní vody. Mohou uložit vysoké pokuty těm, kteří likvidaci odpadních vod nedoloží. Proto je nutné, aby se co nejdříve připojili všichni občané na veřejnou kanalizaci. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) nyní rozesílají všem nemovitostem, které jsou již připojeny na veřejnou kanalizaci Smlouvy o odkanalizování. Současně se smlouvami jsou předávány informace pro odběratele služeb společnosti Vodakva v obcích mikroregionu Balkán společně s informacemi pro vyplňování smluv evidenční listy.

Doplněné a podepsané dokumenty mohou občané zaslat v jednom vyhotovení na adresu Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 36007 Karlovy Vary – Doubí nebo je mohou zanechat v kanceláři Obecního úřadu v Panoším Újezdě, kde si je pravidelně pracovníci Vodakvy budou vyzvedávat.

 

 

 

Žádosti o dotace

 

 1. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství na akci: „Panoší Újezd – splašková kanalizace, stoka AD“ (za sokolovnou). Požadovaná investiční dotace: 2 800 221 Kč, vlastní investiční zdroje: 494 157 Kč, celkové předpokládané investiční náklady: 3 294 378 Kč. Žádost byla podána v písemné i elektronické podobě 29.1.2016.
 2. Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu rozvoje obcí a měst na akci: „Homogenizace komunikace v Panoším Újezdě“. Požadovaná investiční             dotace: 500 000 Kč, vlastní investiční zdroje: 1 364 289 Kč, celkové předpokládané investiční náklady: 1 864 289 Kč. Žádost byla podána v písemné i elektronické podobě 29.1.2016. (Opakované neúspěšné podání žádosti).

 

 

Získané dotace

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu životního prostředí a zemědělství na akci: „Panoší Újezd – kanalizační přípojky“. Individuální dotace na výstavbu kanalizačních přípojek byla schválena Krajským úřadem Středočeského kraje dne 27.7.2015. Předpokládaná dotace: 2 841 680, vlastní investiční zdroje: 501 473 Kč, celkové předpokládané náklady: 3 343 153 Kč. Dotace bude rozpočtově kryta v roce 2016.

Pozemky rybníka

Obec Panoší Újezd je vlastníkem těchto čtyř pozemků náležejících rybníku u silnice na Hvozd: p.č. 1933 - 9917 m2 (pod vodní plochou), p.č. 1928 – 3334 m2 (pod vodní plochou), p.č. 203 – 1728 m2 (zastavěná plocha-hráz), p.č. 1926 – 910 m2 (ostatní plocha-koryto pod hrází). Kromě výše uvedených pozemků jsou pod vodní plochou ještě čtyři pozemky různých vlastníků. Současná výměra obecních pozemků je 1,4 ha. Před pozemkovou úpravou 0,3 ha.

Pozemky získala obec při komplexní pozemkové úpravě, která byla ukončena počátkem roku 2015. Do té doby vlastnilo pozemky několik soukromých osob a Lesy ČR jako správce vodní plochy. Během pozemkové úpravy se většina vlastníků pozemků, jako bezcenných, zbavila výměnou za ornou půdu. Tím pozemky připadly obci. Na pozemku pod hrází je stavba cizího vlastníka (Lesy ČR) a podle současné úpravy platí, že pozemek patří ke stavbě. Současný správce (Lesy ČR) potvrdil, že o rybník nemá zájem (neuplatnil své předkupní právo vztahující se k pozemku st.č. 203) a nehodlá s ním nic dělat.

Rybník a hráz ve vlastnictví Lesů ČR, dříve Zemědělské vodohospodářské správy, se už měl odbahnit, aby získal svoji původní funkci. Byl vypuštěn, ale na odbahnění a revitalizaci nebyly zajištěny finanční prostředky, a tak byl po roce opět napuštěn a zarůstá.

V současnosti, po loňskému suchém roce, se začínají vypisovat dotace na obnovu zanedbaných rybníků. To je šance i pro rybník u silnice na Hvozd.

Žádat o dotaci může jen ten, kdo je jediným vlastníkem všech pozemků rybníka. Po výstavbě splaškové kanalizace, ale obec nemá ani možnost zbytek pozemků pod vodní plochou rybníka vykoupit, ani investovat do spoluúčasti u případné žádosti o dotaci. Obec má naopak potíže s financováním spoluúčasti ve druhé etapě výstavby kanalizace v obci. Jde o splaškovou kanalizaci, stoka AD za sokolovnou, jejíž výstavba by se měla realizovat ještě v tomto roce. Případný prodej výše uvedených pozemků by téměř spoluúčast pokryl.

Co musí obec, kromě dlouhodobého úvěru 6 320 000 Kč se splatností 30.11.2032        (405 600 Kč ročně), uhradit na spoluúčastech z vlastních zdrojů, uvádíme na str. č. 3 a 4 Zpravodaje.

Výhody prodeje pozemků

 • Obnova zásoby vody pro případ požáru v blízkém okolí a pro závlahy
 • Vyčištění okolí rybníka od náletových dřevin
 • Obnovení možnosti koupání (na vlastní nebezpečí)
 • Možnost rybolovu zůstává, jen ho bude povolovat někdo jiný
 • Získání financí na výstavbu kanalizace v obci

Rizika prodeje pozemků

 • Nový vlastník nezíská dotaci a vše zůstane při starém a rybník se bude dál zanášet.

 

Pokud se pozemky neprodají

 • Rybník se bude dál zanášet a zarůstat.

 

Hloubka vody v rybníku

Nyní byla největší hloubka vody v rybníku naměřena u stavidla: 160 cm. V zadní části rybníka pouze 55 cm. Hloubka vody směrem k bočním břehům je od 130 cm do 55 cm..

 

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce v obci Panoší Újezd bude od 1.4.2016 do 30.11.2016 vykonávat Josef Červený z čp. 33, kterého obec získala z Úřadu práce ČR se státním příspěvkem. Obec požadovala dva pracovníky.

 

 

Komunální odpad

Připomínáme, že splatnost poplatku za 1. pololetí (celý rok) je do 31.3.2016. Od 1.4.2016 nebude svozová firma vyvážet popelnice s nevylepenou známkou. Splatnost poplatku za  2. pololetí je do 30.6.2016. Po tomto datu nebudou vyváženy popelnice s nevylepenými známkami.

Firma Becker Bohemia s.r.o. prosí občany, aby samolepící známky z minulých let odstranili z nádob (popelnic). Usnadní to jejich zaměstnancům hledání aktuálního označení.

Na každou domácnost je přidělena pouze jedna popelnice. Popelnice budou vyváženy do konce měsíce dubna každou středu. Od 1. května 2016 do 30. září 2016 bude vývoz v liché týdny ve středu (11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9.).

Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

 

 

 

 

Náklady na svoz odpadu v obci Panoší Újezd v roce 2015

 

Směsný komunální odpad: 176 414 Kč

Nebezpečný odpad: 6 906 Kč

Velkoobjemový odpad: 13 935 Kč

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce: 197 255 Kč

 

 

Příjmy od občanů: 128 740 Kč

 

Obec doplácela: 68 515 Kč

 

 

Poplatek ze psů:

 

Viz. Zpravodaj č. 4 - prosinec 2015

 

 

Nebezpečný odpad

 

Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru bude v sobotu 26.března 2016 v době od 9.15 hod do 9.45 hod v prostoru za prodejnou Jednoty. (zářivky, televizory, lednice, elektrošrot, olověné akumulátory, baterie, zásady a kyseliny, rozpouštědla, stavební materiály obsahující azbest, znečištěné obaly od olejů, ojeté pneumatiky z osobních aut).

 

 

Velkoobjemový odpad

 

Svoz velkoobjemového odpadu (komunální odpad, který se nevejde do popelnic) bude v sobotu  2.dubna 2016 a v neděli  3.dubna 2016 v prostoru za prodejnou Jednoty. Kontejner bude přistaven již v pátek  1.dubna 2016 a odvezen v pondělí  4.dubna 2016. Do těchto kontejnerů se nesmí dávat nebezpečné odpady, železné předměty, papír, sklo, plasty a dřevo.

 

 

 

Kovový odpad

 

Kontejner na kovový odpad je celoročně za obecním úřadem vedle hasičské zbrojnice. Svoz zajišťují hasiči.

 

 

 

 

Rostlinný odpad

 

Kontejner na rostlinný odpad je za budovou obecního úřadu.

 

 

Kontejner na bytový textil, oděvy, obuv a hračky je od prosince 2014 vedle ostatních kontejnerů za prodejnou Jednoty. Vkládat pouze čisté a zabalené.

 

 

 

Čištění komínů

V sobotu dne 16.4.2016 od 8.15 hodin bude v obci probíhat čištění komínů, spojené s případnou kontrolou spalinových cest, které provedou bratři Martin a Petr Kozemští. Kdo má zájem o tyto kominické služby, může se přihlásit na tel.čísle 724 185 269, v kanceláři OÚ nebo v prodejně Jednoty nejpozději do 15.4.2016. V případě zájmu budou provádět i revize spalinových cest.

 Ceník: Jednotná cena za čištění komínu je 200 Kč. V případě zájmu lze provést kontrolu komínového průduchu dle zák. č. 91/2010 Sb., která činí 400 Kč. Revize spalinové cesty stojí 800 Kč.

 Dále po domluvě se zákazníky je možné provést případné vložkování, frézování, stavby a opravy komínů. Cenové návrhy a termíny budou provedeny dohodou.

Evidenční známky pro psy

Evidenční známky pro psy lze koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40,- Kč.

Pohlednice obce Panoší Újezd ( dvě různé ) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

 

Knihovna

Obecní knihovna má stále výpůjční dobu od 17.00 hodin do 19.00 hodin každé pondělí. Průběžně jsou nakupovány nové knihy a Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knihovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat z vyřazených knih, které jsou zdarma.

Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán ( Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty, Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová ),  kterou si můžete koupit na Obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200,- Kč.

 

Jediný ples v obci pořádal dne 5.3.2016 Sbor dobrovolných hasičů. Hudba: MK Band.

Výroční schůze: 30.1.2016 – hasiči, 19.2.2016 – TJ Sokol, 27.2.2016 – myslivci.

20.3.2016 pořádal Obecní úřad Panoší Újezd zájezd do Divadla Radka Brzobohatého v Praze na představení Tančírna (51 účastníků)

 

Pohádkový karneval

Obecní úřad Panoší Újezd pořádá v sokolovně v sobotu 26.března 2016 od 14,30 hodin Pohádkový karneval s Bárou Ladrovou, Myšákem Edou a dalšími kamarády.

Vstup: děti – zdarma, dospělí 50 Kč.

Srdečně zveme.

 

Rybářská soutěž

 Dne 1.května 2016 od 7 hodin pořádají myslivci na rybníku v obci již 18. ročník rybářské soutěže pro děti z obce Panoší Újezd.

 

Sokol Panoší Újezd

Fotbalový oddíl hraje čtvrtou třídu okresního přeboru a po odehrání podzimu se nachází na osmém místě z jedenácti družstev.

 

So. Panoší Újezd - SK Oráčov

NE

10.4.2016 16:30

So. Petrohrad - So. Panoší Újezd

NE

17.4.2016 13:30

So. Panoší Újezd - ČL Kolešovice B

NE

24.4.2016 17:00

SK M. Žehrovice - So. Panoší Újezd

SO

30.4.2016 10:00

So. Panoší Újezd - FC PO Olešná B

NE

8.5.2016 17:00

FK Kněževes B - So. Panoší Újezd

NE

15.5.2016 13:30

So. Panoší Újezd - B. Rynholec

NE

22.5.2016 17:00

FK Kounov - So. Panoší Újezd

SO

28.5.2016 10:00

So. Panoší Újezd - SK Senomaty B

NE

12.6.2016 17:00

So. Ruda - So. Panoší Újezd

NE

19.6.2016 14:00

 

 

Opsáno z kroniky...

Stalo se před šedesáti lety

Místní osvětová beseda

Vedení místní osvětové besedy bylo v roce 1956 opět v rukách Josefa Homolky, ředitele zdejší národní školy.

Divadelní odbor osvětové besedy (OB) dokončil nácvik Jiráskovy divadelní hry Kolébka na novém jevišti v sokolovně a dne 31.března 1956 provedl premiéru této hry za přítomnosti komise kulturního odboru Okresního národního výboru v Rakovníku vedené inspektorem kulturního odboru Karlem Mejstříkem. Po ukončení byl rozhovor herců se členy divadelní komise,  která byla s provedením hry a výpravou spokojena. Hra byla vyprodána.

Dne 1.dubna 1956 odpoledne byla „Kolébka“ opakována. Provedení bylo opět zdařilé a návštěva velmi pěkná. Večer po této hře byla v sokolovně taneční zábava při vojenské hudbě z Rakovníka. Tuto zábavu pořádala Dobrovolná sportovní organizace Sokol Panoší Újezd.

 

Společenská rubrika

 

Jubilea

 

   5.3.2016        Jaroslav Černý                           75 let

   9.3.2016        Jirča Sýkorová                           85 let

 20.3.2016        Vladimír Bočkai                        70 let

   3.4.2016        Emilie Vostrá                             82 let

   4.4.2016        Karel Svoboda                           60 let

 10.4.2016        Vladislav Staněk                        65 let

 13.4.2016        Božena Bechnerová                   90 let

 15.4.2016        Josef Pochman                           65 let

 24.5.2016        Věra Vybíralová                         83 let

 25.5.2016        Ladislav Janota                           89 let

 

Všem jubilantům blahopřejeme.

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce. Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

 

Narození  

                     

  31.12.2015        Michal Kos                          čp. 48

   8.2. 2016          Tomáš Kučera                     čp. 34    

 

 

Přihlášeni k trvalému pobytu

 

  4.2.2016            Milan Liprt z Malé Bukové do čp. 41 

 

 

Úmrtí

 

 17.3.2016            Jaroslava Kadlusová  z čp. 21    nedožitých 88 let

 

 

Odhlášení z trvalého pobytu

22.1.2016        Jirča Sýkorová  z čp. 65 do Rakovníka

 

 K 1.1.2015 bylo v obci 295 obyvatel, 144 žen a 151 mužů. Během roku 2015 se narodily        4 děti (děvče a tři chlapci) a k trvalému pobytu v obci se přihlásili 2 občané (jedna žena, 1 muž). V roce 2015 zemřel jeden muž a z trvalého pobytu se odhlásilo 9 občanů (4 ženy, 5 mužů).

 

K 1.1.2016 bylo v obci 291 obyvatel, 142 žen a 149 mužů.

 

 

Zpracoval: Josef Heller

Toto číslo vyšlo 22.3.2016

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz