#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

 Ročník 15.                                                    Číslo 2                                      Červenec 2017

 

Z činnosti zastupitelstva

 

V době od posledního vydání Zpravodaje dne 21.3.2017 se zastupitelé obce sešli na šesti poradách a dvou veřejných zasedáních. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 87,5 %.

Na veřejném zasedání dne 3.4.2017 bylo mimo jiné schváleno:

 • Žádost o dotaci na rekonstrukci střechy na kabinách a příslušenství budovy sokolovny v obci Panoší Újezd
 • Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
 • Propachtování částí obecních pozemků.

Na veřejném zasedání dne 5.6.2017 bylo mimo jiné schváleno:

 • Zdůvodnění investiční akce Panoší Újezd – splašková kanalizace stoka AD – 1. Změna parametrů. (za skolovnou)
 • Závěrečný účet obce Panoší Újezd za rok 2016
 • Účetní závěrka obce Panoší Újezd
 • Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Panoší Újezd
 • Žádost o provedení vodoprávního dozoru
 • Krizový plán obce Panoší Újezd
 • Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Panoší Újezd

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Panoší Újezd bude v pondělí

7.srpna 2017 od 19 hodin v budově obecního úřadu

.

 

Z některých jednání starosty a zastupitelů

 • 27.3.2017 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tytry (Pavlíkov-starosta)
 • 31.3.2017 Členská schůze Sdružení obcí mikroregionu Balkán ve Všetatech (starosta, místostarosta)
 • 10.4.2017 59.zasedání valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (starosta)
 • 11.4.2017 Valná hromada Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (starosta)
 • 3.5.2017 Jednání na obecním úřadu v Panoším Újezdě-realizace výstavby kanalizační stoky AD – za sokolovnou (Česal, Skalník, Satranský, Halama, místostarosta, starosta)
 • 6.6.2017 Jednání se zástupcem Ministerstva vnitra na obecním úřadu – zhodnocení pozemků (Halama, starosta)
 • 12.6.2017 Okresní soud v Rakovníku-hranice pozemků (starosta)
 • 20.6.2017 Hasiči-krizové řízení (Glose, Vlček, starosta, místostarosta)
 • 23.6.2017 Členská schůze Sdružení obcí mikroregionu Balkán v Krakově (starosta)

 

Kontrola hospodaření

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly provedl dne 30.3.2017 přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd za rok 2016 za přítomnosti účetní Jitky Jiráňové a starosty obce. Při přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Kanalizace a čistírna odpadních vod

 

Spláchnout toaletu a jít. Možná vám to připadá ve 21.stolení normální. Kanalizace, kterou znali již staří Římané, však ve spoustě českých obcí a měst chybí dodnes! Někteří její absenci řeší septiky či jímkami, jiní domácí čistírnou odpadních vod (ČOV) a někteří „to“ navzdory zákonům nechávají prostě být a odpadní vody se vsakují do okolí. Kromě nepříjemného zápachu splašky také významně ovlivňují kvalitu vody ve studních a vodních tocích.

Situace kolem odkanalizování domácností se v České republice rok do roku zlepšuje. Je to ovšem pomalý postupný proces, který ovlivňují peníze. Kanalizace je prostě drahá a ne vždy si obyvatelé uvědomují její význam. Nejčastějším argumentem je fakt, že roky odpad vypouštěli jen tak a nyní by za to měli platit. Většina obyvatel si dopad na životní prostřední a své okolí uvědomuje. Největší roli zde ale stejně hraje pohodlí. Prostě chceme jen spláchnout a jít.

Údaje Českého statistického úřadu za rok 2015: Podíl obyvatel žijících v domech napojených na kanalizaci: Česká republika: 84,2 %, hlavní město Praha: 98,9 %, Středočeský kraj: 70,5 % - druhý nejnižší z celé České republiky!

Kanalizace je pro řadu obyvatel České republiky stále nedosažitelný luxus.

V Panoším Újezdě již tomu budou dva roky, kdy se většina domácností obce může napojovat na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci a také tuto možnost občané velice přivítali. Stále jsou však bohužel tací, kteří se dosud nenapojili a na informace obecního úřadu zvláště ve Zpravodaji z nepochopitelných důvodů vůbec nereagují i když zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 3 odst. 8 uvádí: Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých  vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné (nelze připojit: č.p. 73,č.p. 83, č.p. 100, ev.č. 9,      ev.č. 3).

Obecní úřad Panoší Újezd v těchto dnech odeslal na Městský úřad Rakovník, Odbor životního prostředí žádost o provedení vodoprávního dozoru s tímto textem: Žádáme o prošetření likvidace odpadních vod v obci Panoší Újezd na základě usnesení Zastupitelstva obce Panoší Újezd č.40/2017 ze dne 5.6.2017 u těchto nemovitostí: viz seznam.

Po konzultaci se zástupcem Ministerstva vnitra ČR se připravuje Obecně závazná vyhláška obce Panoší Újezd č. 1/2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Vyhláška bude schválena na veřejném zasedání dne 7.8.2017 s účinností od 1.9.2017. Od poplatku a přihlašovací povinnosti je osvobozena obec Panoší Újezd. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří přede dnem účinnosti této vyhlášky uzavřeli s obcí „Darovací smlouvu o ekologickém příspěvku občanů na rozvoj obce Panoší Újezd“ dle usnesení č. 12/2015 ze dne 16.3.2015, kterou obci Panoší Újezd poskytli dobrovolný příspěvek na rozvoj infrastruktury obce a tento příspěvek uhradili v termínu dohodnutém v darovací smlouvě. Jde o spoluúčast občanů na výstavbě kanalizace v obci Panoší Újezd.

Výstavba stoky AD (AD-1), za sokolovnou, proběhne od poloviny září 2017. Občané z této lokality budou průběžně informováni, deset nemovitostí včetně sokolovny.

 

Žádost o dotaci

Dne 3.4.2017 byla schválena a následně podána žádost do PROGRAMU 2017 o poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje Fondu sportu, volného času a primární prevence pro projekt s názvem: „Rekonstrukce střechy na kabinách a příslušenství v obci Panoší Újezd“. Zastupitelstvo schvaluje spolufinancování ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Celkové náklady projektu asi 375 065 Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo Středočeského kraje neschválilo poskytnutí dotace. Objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačil pro její schválení.

 

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce v obci vykonává Josef Červený z čp. 33, kterého obec získala z Úřadu práce ČR se státním příspěvkem. Obec požadovala dva pracovníky, získali jsme však jen jednoho. Josef Červený tímto musí stačit práci dvou lidí, kterou zvládá velmi dobře. Za odvedenou náročnou práci mu děkujeme. Poděkování zaslouží také ti občané, kteří na veřejném prostranství pečují o zeleň před svými domy.

 

Stavební práce

V době do 25.4.2017 byla firmou Froněk provedena homogenizace poloviny silnice II/233 vedle kanalizační stoky v části od sokolovny k mateřské škole v obci Panoší Újezd.

Objednatelem byla Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Finanční náklady nešly z rozpočtu obce Panoší Újezd.

 

Komunální odpad

Splatnost poplatku za rok 2017 byla do  28.2.2017. Nejsou pololetní známky.

Pravidelný týdenní svoz popelnic bude opět od 1.10.2017 každou středu.

Plastové lahve a papírové krabice je třeba sešlapovat! Krabice od mléčných výrobků, džusů, vín a jiné patří do kontejneru na plasty!

Do kontejnerů u hřbitova patří pouze hřbitovní odpad!

Děkujeme občanům za třídění komunálního odpadu.

 

Očkování psů proti vzteklině

 

Očkování provede v úterý 1. srpna 2017 od 17 hodin před budovou obecního úřadu MVDr. Josef John. Poplatek za psa je 130 Kč. Pan doktor vzkazuje: „Přineste si drobné“.

 

Evidenční známky pro psy

Evidenční známky pro psy lze koupit na obecním úřadu. Známky jsou mosazné, kulaté. Známka obsahuje konturu hlavy psa, číselnou řadu a název obce. Cena jedné známky je 40,- Kč.

Pohlednice obce Panoší Újezd ( dvě různé ) z května 2011 si můžete koupit v kanceláři obecního úřadu. Cena pohlednice je 4,- Kč. Jsou k prodeji též v prodejně Jednoty a hostinci.

 

Mateřská škola

Rozloučení se sedmi předškoláky proběhlo dne 28.6.2017 v budově Mateřské školy v Panoším Újezdě za účasti starosty obce. Jako každým rokem bylo pečlivě připravené, nápadité. Poděkování za celoroční práci s dětmi zaslouží celý kolektiv ředitelky paní Jitky Vostré.

Myslivecké sdružení Luňák

Dne 1.5.2017 pořádali myslivci na rybníku v obci již 19.ročník rybářské soutěže pro děti z obce Panoší Újezd. Zvítězila Valérie Spurná s pěti chycenými rybami o celkové délce 187cm. Druhý byl Ondra Červený (3ks, 119cm) a třetí místo obsadil Radek Miksa (3ks, 105cm).

Již řadu let uklízí myslivci příkopy kolem silnic u obce Panoší Újezd, za což je chválíme.

Sbor dobrovolných hasičů

Dne 6.5.2017 proběhla ve Hvozdě již tradiční hasičská okrsková soutěž. V soutěži mužů bylo první družstvo SDH Panoší Újezd, v soutěži jednotlivců byl druhý Jakub Knor z téže organizace.

Hasiči se také zúčastnili dne 3.6.2017 okresní soutěže v požárním sportu v Rakovníku. Družstvo mužů obsadilo celkově 2.místo. Ženy SDH Panoší Újezd se výše uvedených soutěží  nezúčastnily.

 

Obecní úřad pořádal dne 3.6.2017 dětský den, kterého se zúčastnilo 26 dětí z obce Panoší Újezd.

 

Sokol Panoší Újezd

 Sokol Panoší Újezd pořádal v sobotu 8.7.2017 pouťový zápas mezi hráči Sokola Panoší Újezd a starou gardou, kterou porazili 4:1. Po ukončení zápasu byly kopány penalty a následovalo venkovní posezení s hudbou.

 

Zájezdy do divadel

Obecní úřad pořádal ve středu 21.6.2017 zájezd do divadla Studio DVA na derniéru slavné Moliérovy hry Zdravý nemocný (50 účastníků).

Obecní úřad pořádá v sobotu dne 28.10.2017 zájezd do divadla Hybernia na muzikál IAGO. Začátek představení: 18 hodin, odjezd 15,30 hodin.

Cena včetně dopravy: 530 Kč. Přihlásit se můžete na tel.čísle 724 185 269 nebo v kanceláři obecního úřadu.

Muzikál Janka Ledeckého podle Shakespearova Othela. Geniální klasické milostné drama, moderně zpracované a přenesené hudbou do žhavé současnosti. Vyprávění tak, jak ho prožívá Shakespearův zloduch IAGO. Hlavní roli si zahraje Janek Ledecký, který se bude alternovat se zpěvákem a hercem Petrem Vondráčkem.

 

 

 

Výpověď

 

Dne 19.6.2017 podala hostinská Lenka Soukupová výpověď z nájmu hostince a služebního bytu v budově sokolovny v Panoším Újezdě č.p. 29. Půlroční výpovědní lhůta.

 

Opsáno z kroniky...

Stalo se před šedesáti lety

Národní škola

 

Školní rok 1956-1957 byl ukončen dne 30.června 1957 se 42 žáky. V 1.třídě (1.a 3.postupný ročník) bylo 18 žáků, z toho 7 hochů a 11 děvčat. Ve 2.třídě (2., 4.a 5.postupný ročník) bylo 24 žáků, z toho 15 hochů a 9 děvčat.

Do osmileté střední školy ve Slabcích odešli z Panošího Újezda tito žáci: Václav Čebiš, Zdeněk Kubla, Libuše Hejdová, Zdeňka Rysková a Marie Škvainová.

Do druhé osmileté střední školy v Rakovníku odešli ze Hvozda tito žáci: František Herink, Jiřina Pichrtová, Hana Procházková a Věra Svatušková.

Nový školní rok začal dne 1.září 1957. Začalo se vyučovati ve dvou třídách.

V 1.třídě (1.a 3.postupný ročník) bylo zapsáno 13 žáků, z toho 7 chlapců a 6 děvčat. Ve 2.třídě (2.,4. a 5.postupný ročník) bylo zapsáno 25 žáků, z toho 14 chlapců a 11 děvčat.

Školu navštěvovalo celkem 21 chlapců a 17 děvčat. Nových žádů do 1.tř. bylo zapsáno šest.

            Na žádost rodičů vyučoval na zdejší škole náboženství československému Karel Šašek, československý farář zdejší a náboženství římskokatolickému František Kapica, římskokatolický farář ze Slabec. Obě náboženství měla po jedné vyučovací hodině týdně. Hodiny náboženství československého navštěvovalo 12 žáků, římskokatolického náboženství 8 žáků.

            V učitelském sboru nenastaly žádné změny a tak působil na zdejší škole ředitel národní školy Josef Homolka a učitel národní školy Stanislav Sýkora.

 

Kino

Dne 13.února 1957 byl zahájen provoz v nově zřízeném kině v sále hostince Jednoty u Sýkorů č.p. 7. Na zahájení byl promítán český barevný film Švanda dudák. Bylo vyprodáno.

 

 

 

Taneční zábavy

            Dne 19.ledna 1957 pořádala TJ Sokol maškarní ples v sokolovně. Příjem na vstupném činil 1616 Kčs (269 platících).  Příjem z kuchyně byl 106 Kč. Vstupné činilo 6 Kčs.

 

            Dne 16.února 1957 pořádala TJ Sokol sokolský ples v sokolovně. Návštěva byla velmi slabá. Příjem ze vstupného činil jenom 513 Kč (85 platících). Příjem z provozu kuchyně činil 100 Kč. Vstupné bylo 6 Kčs.

          

 

 

Dne 2.března 1957 pořádali horníci z dolu Rako svůj ples v sokolovně. Hrála hornická kapela dolu Zápotocký z Kladna. Účast byla veliká jako při dřívějších plesech. Kuchyň měl na starosti Sokol Panoší Újezd a získal hrubých 2292 Kčs.

 

          

Dne 7.července 1957 pořádala TJ Sokol pouť. Odpoledne za velikého vedra bylo předvedeno zábavné sportovní utkání v kopané na hřišti za sokolovnou. Večer téhož dne se konala taneční zábava v sokolovně při vstupném 6 Kčs. Na vstupném se vybralo 1582 Kčs (263 platících). Kuchyně vynesla 606 Kč čistého.

 

            Dne 24 listopadu pořádal „Sokol“ posvícenskou taneční zábavu a 25.listopadu „Pěknou hodinku“, poprvé bez tradičního humorného průvodu obcí. Hrubý příjem na vstupném činil 2385 Kčs, vydání činilo 2800 Kčs. Kuchyně vynesla čistý příjem 896 Kčs.

 

 

 

 

Společenská rubrika

Jubilea

 

 25.6.2017                    Jiří Husák                  60 let

  1.7.2017                     András Balogh         60 let

 12.7.2017                   Jitka Jiráňová             55 let

 13.7.2017                    Miloň Halama            65 let

  7.8.2017                   Josef Kadlus              65 let

10.8.2017                    Vladimír Bárta          65 let

 18.8.2017                  Miloslav Polcar          80 let    

Všem jubilantům blahopřejeme.

 

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce. Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

 

Dne 5.5.2017 se dožil 90 let pan řídící Josef Homolka, který učil na zdejší škole v letech 1952-1960. Odstěhoval se s rodinou do Krupé u Rakovníka, bydlel v budově školy, kde také učil a působil jako ředitel. Po uzavření školy dojížděl do Mutějovic a na tamní škole zastával funkci zástupce ředitele. Z Krupé odešel před několika lety společně s manželkou Helenou    do Lhoty pod Džbánem u Mutějovic. Žijí v domě s pečovatelskou službou. Jsou soběstační,       za doktory a nákupem jezdí vlastním autem do Rakovníka a také na hřbitov do Rousínova. Pamětníci z Panošího Újezda  na pana řídícího Josefa Homolku stále vzpomínají a posílají pozdravy.

 

Dne 9.6.2017 se dožila 94 let paní Marie Čechová – Rabanová ze Slabec. Byla první učitelkou mateřské školy v naší obci v letech 1951-1954. Mateřská škola byla zrušena v roce 1955 pro malý počet dětí. Později pouze žňový útulek.

 

 

Odhlášení z trvalého pobytu

  1.3.2017            Pavel Mitka z čp. 106 do Chomutova

20.3.2017            Hana Rybová z čp. 9 do Třtice

20.3.2017           Lukáš Jelen z čp. 9 do Třtice

 

 

 

 Zpracoval: Josef Heller

 

Toto číslo vyšlo 17.7.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává čtyřikrát ročně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz