#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpravodaj Obecního úřadu

v Panoším Újezdě

 

 

 

 

Ročník  13.                                             Číslo 3                                                Říjen 2015

 

 

Z činnosti zastupitelstva

 

 V době od posledního vydání Zpravodaje dne 24.7.2015 se zastupitelé obce sešli na pěti poradách a jednom veřejném zasedání. Účast členů zastupitelstva na těchto schůzích byla 92,9 %.

 

Na veřejném zasedání dne 17. 8. 2015 bylo mimo jiné schváleno:

 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky-kanalizační přípojky: zpráva o posouzení a hodnocení, výběr nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazeče, pověření starosty k podpisu smlouvy o dílo.
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky- homogenizace komunikace: zpráva o posouzení a hodnocení, výběr nejvhodnější nabídky, vyloučení uchazeče, pověření starosty k podpisu smlouvy o dílo.
 •  Prodej obecního pozemku – jde o prodej pozemku p.č. 1516, LV 10001 výměra 63 m2 v k.ú. Panoší Újezd ve vlastnictví obce Panoší Újezd Andrási Baloghovi.
 • Odkoupení pozemku – jde o odkoupení pozemku p.č. 1373, LV 414, výměra 102 m2 v k.ú. Panoší Újezd ve vlastnictví Václava Holpírka, obcí Panoší Újezd
 • Schválení dotace – jedná se o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – individuální účelová dotace na vodohospodářskou infrastrukturu a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
 • Územní rozhodnutí – zastupitelstvo vzalo na vědomí územní rozhodnutí o umístění stavby splašková kanalizace – stoka AD (za sokolovnou) Panoší Újezd
 • Rozpočtová opatření (viz přílohy) – zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4, zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5

 

 

Z některých jednání starosty a zastupitelů:

 

 

 • Starosta a místostarosta se pravidelně dvakrát měsíčně zúčastňují kontrolních dnů v rámci výstavby kanalizací a čistíren v pěti obcích mikroregionu Balkán (Hřebečníky, Krakov, Panoší Újezd, Slabce a Všetaty).. Kromě toho probíhá řada dalších jednání s touto akcí spojených, kterých se zúčastňuje také Ing. Miloň Halama.
 • 13.a 19.8.2015 Schůze Sdružení obcí mikroregionu Balkán ve Slabcích (starosta, místostarosta)
 • 25.9.2015 Schůze Sdružení obcí mikroregionu Balkán ve Všetatech (starosta, místostarosta)

 

Ke dni 30.9.2015 ukončil městys Pavlíkov členství ve Sdružení obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích.

 

Od 1.9.2015 je z důvodu nemoci předsedy Sdružení mikroregionu Balkán Pavla Součka pověřen jeho zastupováním místopředseda Sdružení mikroregionu Balkán a starosta obce Všetaty František Závora.

 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Panoší Újezd bude v pondělí 9.11.2015 od 19 hodin v budově obecního úřadu.

 

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod

Již 16.3.2015 schválilo Zastupitelstvo obce Panoší Újezd všemi hlasy usnesením č. 12/2015 ekologický příspěvek na rozvoj obce Panoší Újezd ve výši 10 000,- Kč (spoluúčast) na nemovitost a   5 000,-  Kč na byt v bytovce. Jde o finanční podíl občanů na úspěšném dokončení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Panoší Újezd. Na veřejné části kanalizačních přípojek a úpravu povrchů komunikací (homogenizaci) nemá obec úvěr. Musí uhradit z vlastních zdrojů. Při každé žádosti o dotaci je vždy nutná spoluúčast obce. Proto je nezbytný podíl občanů. Bez finanční pomoci spoluobčanů nemůže být projekt realizován až k samotnému úspěšnému závěru. Z toho se odvíjí darovací smlouva.

Vyjádření právničky:

Darovací smlouva je uzavírána mezi občany obce Panoší Újezd nebo právnickými osobami a obcí Panoší Újezd dle ust. §2025 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem darovací smlouvy je peněžní dar na rozvoj obce Panoší Újezd, který může být použit na vzdělávání, na kulturu, na školství, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, charitativní. Takto specifikovaný předmět a účel smlouvy zakládá pro obec možnost osvobození takového daru od daně z příjmů. Toto osvobození od daně z příjmů bude možné uplatnit pouze v případě, že obec Panoší Újezd doloží příslušnému finančnímu úřadu, že dar byl použit na pro shora uvedený účel, a to alespoň na jeden z nich.

Současně obec Panoší Újezd upozorňuje dárce, že je přípustné, aby si ekonomicky aktivní dárce odečetl výši poskytnutého daru od základu daně, a to právě z důvodu takto vymezeného předmětu a účelu daru.

Mr. Eva Kaiserová, jednatel a právník společnosti ELCOS GROUP s.r.o., která pomáhá obci Panoší Újezd se získáváním dotací

Řada občanů pochopila nutnost finanční pomoci obci okamžitě, jiní později. Někteří se však snaží za každou cenu a z nepochopitelných důvodů finanční příspěvek obci neposkytnout a dokonce zkoumají vymahatelnost této smlouvy! Ti by se však měli nad sebou zamyslet a uvědomit si, že za ně přispívají ostatní občané, kterých je nyní naprostá většina a jednání svých spoluobčanů vůbec nechápou.

Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod je dosud největší investiční akce v obci Panoší Újezd. Finanční spoluúčast občanů, ať už jakoukoliv formou je nezbytná. Nejsme jediná obec, kde lidé mají spoluúčast, každá obec má totiž jiné finanční možnosti. Výstavbou kanalizace a ČOV se zhodnotí nejen celá obec, ale také každá jednotlivá nemovitost. Stavba bude sloužit hlavně budoucím generacím. Proto také naprostá většina občanů výstavbu uvítala.

Je až neuvěřitelné, že toto dílo bylo dokončeno v tak krátké době. Předání staveniště: 20.11.2014, první zemní práce koncem ledna 2015, 10.9.2015 převzalo Sdružení obcí mikroregionu Balkán kanalizaci a čistírnu odpadních vod v obci Panoší Újezd do svého vlastnictví! Do 30.9.2015 byly převzaty kanalizace a ČOV ve všech pěti obcích mikroregionu.

Děkujeme těm, kteří darovací smlouvy uzavřeli nebo právě uzavírají. Na jejich přání uvádíme seznam uzavřených smluv k 24.10.2015.

Seznam darovacích smluv: čp. 1 Stanislav Král, čp. 2 Milan a Eva Solomonovi, čp. 3 Věra Holá, čp. 4 Václav a Eva Čekalovi,  čp. 5 Zdeněk a Zdeňka Švarcovi, čp. 8 Ing. Ladislav Vybíral, čp. 9  Jiří a Alena Knorovi, čp. 10 Václav Polcar, Ludvík a Marie Polcarovi, čp. 13 Miroslav a Ladislava Píšovi, Aneta Strnisková, čp. 17 Josef a Zdeňka Hellerovi, čp. 19 Jiří a Jiřina Hornovi, čp. 23 Václav Richter, čp. 25 Jan Husák, čp. 27 Jozef Voros, čp. 28 Josef Boubín, čp. 30 Milan Kounovský, čp. 31 František Brož, čp. 32 Vladimír Halaburd, čp. 33 Josef a Ivana Červených, čp. 34 Tomáš Kučera, čp. 35 Miloslav a Krimhilde Polcarovi, čp. 36 Petra Davidová, čp. 43 Luboš Polcar, čp. 44 Vladimír a Olina Bočkaiovi, Petr Holý, Petr Jurek, Paula Ryvolová, čp. 45 Jiří a Helena Letovi, čp. 46 Ing. Stanislav Kulhánek, čp. 47 Zdeňka Bradáčová, čp. 48 Tereza Spurná, Jiří Veselý, čp. 52 František a Jaroslava Kolářovi, firma Z-PRO Petr Záhora, čp. 53 Jiří Knor, čp. 54 Jaroslav Sýkora a Miloš Sýkora, čp. 57 Jan Klečka, čp. 59 Petr Ondráček a Petra Svobodová, čp. 60 Bohumil a Hana Škvainovi, čp. 62 Jan Čech, čp. 65 Libor Sýkora, čp. 66 Mgr. Ladislava Adamírová, čp. 79 Hynek Hamouz, Jiří Hamouz a Bohumila Hamouzová, čp. 81 Kamil Pochman, čp. 82 Zdeněk Moucha, čp. 85 Martin Pondělíček, čp. 86 Mgr. Jaroslava Adamírová a JUDr. Markéta Baliharová, čp. 87 Petra Halířová, čp. 89 Eva Hejduková, čp. 90 Pavel Červený, čp. 92 Ladislav Janota, čp. 96 Olga Poštová, čp. 97 Ladislav Janota, čp. 98 Jiří Husák, Amalie Husáková a Vendulka Šedivá, čp. 101 Zdeněk a Marie Břicháčkovi, čp. 102 Mirka a Miloš Levovi,  čp. 106 Jiří a Renata Peschtovi, čp. 109 Milan Čeleda, Věra Holá, Anna Matušincová, Marie Šilerová, čp. 110 Tomáš a Jitka Jiráňovi, čp. 111 Luboš a Jana Hoškovi, čp. 112 Vladislav a Alena Staňkovi, čp. 113 Josef Polák,  čp. 114 Pavel a Hana Mouchovi, čp. 116 Michaela Jirásková, čp. 117 JEDNOTA, spotřební družstvo Rakovník, čp. 118 Jiří a Jaroslava Jiráskovi, čp. 119 Andrea Cajthamlová, Zdeněk a Jana Libovických, Miroslav a Ladislava Píšovi, čp. 120 Stanislava Jandová, čp. 121 Václav Polcar, čp. 127 András Balogh, čp. 128 Jiří Husák, č.e. 1 Krňanská Jana, č.e. 4 Václav Kos

Uzavření darovacích smluv se zatím netýká nemovitostí, které na kanalizaci z technických důvodů nemohou být připojeny – čp. 83, čp. 100, všechny nemovitosti kolem místní komunikace za sokolovnou a IZO-AGRO Panoší Újezd.

Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zaslali ve věci realizace kanalizačních přípojek a jejich připojování na kanalizační síť podmínky, které je nutné dodržet z důvodu řádné funkčnosti kanalizačních zařízení:

 1. Vnitřní svislé kanalizační potrubí musí být podle ČSN 736760 Vnitřní kanalizace odvětráno nad střechu objektu a musí být plynotěsné.
 2. Zařízení, která v místě připojení do veřejné kanalizace jsou pod úrovní přilehlého terénu a která je možno odvodnit bez přečerpávání, nesmí umožňovat při vzduté hladině vody ve stokové síti zaplavení objektu. Tato ohrožená zařízení a plochy se musí chránit technickým opatřením, např. zpětnou klapkou. Toto opatření je dáno viz výše uvedenou ČSN 736760.
 3. Do splaškové kanalizace budou odváděny pouze splaškové vody z objektu (ne dešťové a močůvka z chlévů).
 4. Produkované odpadní vody z objektu musí být odváděny přímo do veřejné kanalizace (je nutné zrušit žumpy, biologické septiky a domovní čistírny odpadních vod.

V případě jakýchkoli dotazů v uvedené věci, prosím kontaktujte mě na níže uvedených telefonních číslech anebo e-mailu.

S pozdravem Jiří Vaňourek, vedoucí provozu 09-kanalizace Sever.

Mobil: 602 126 033, e-mail: jvanourek@vodakva.cz, kontakt na provoz: 359 010 711

Před připojením do obecní kanalizace je nutný souhlas obce Panoší Újezd. Podmínkou souhlasu je uzavřená darovací smlouva-ekologický příspěvek na rozvoj obce (finanční spoluúčast). Po oznámení  na  telefonním čísle 724 185 269 nebo 603 597 344 je připojení možné (viz usnesení č. 12/2015 ze dne 16.3.2015).

Citace zákona týkajícího se kanalizačních přípojek: Zákon č. 274/2011 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu: § 3, odst. 8 byla uvedena ve Zpravodajích č. 1 a č. 2 a také v Informaci ze dne 24.8.2015.

Každé nemovitosti, která bude připojena na splaškovou kanalizaci byl předán protokol, který občané odevzdají vyplněný provozovateli tj. Vodovody a kanalizace Karlovy Vary a.s. při kontrole připojení na místě samém.

Provozovatel si již 21.10.2015 v Panoším Újezdě, jako v první obci mikroregionu, zkontroloval některé připojované nemovitosti a převzal si od občanů vyplněné protokoly. Příští kontrola dalších připojovaných nemovitostí bude pravděpodobně ve středu  4.11.2015 od 9,30 hodin. Budeme včas informovat.

Aby proběhl úspěšně zkušební provoz, je nutné, aby se co nejdříve připojilo co nejvíce nemovitostí!

Na splaškovou kanalizaci jsou zatím připojeni pouze občané z Panošího Újezda a z Krakova. V době vydání tohoto Zpravodaje občané ze Všetat, Slabec a Hřebečník na připojení teprve čekali, zatím se připojovat nemohli. Každá obec má nastavená vlastní pravidla, která by měli občané respektovat, včetně usnesení obecního zastupitelstva.

 

 

Skupinový vodovod Rakovník jih prodloužení

 

            Právě probíhá výstavba skupinového vodovodu z Pavlíkova do Slabec. Obec Panoší Újezd usilovala o změnu části trasy vodovodu (tranzitu) tak, aby neprocházela obcí Panoší Újezd. Trasa by byla kratší a mnohem levnější. Ze strany Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) však nebyla podle nás projevena dobrá vůle něco změnit a tak tranzit bude procházet obcí a stane se pro obec zbytečným břemenem.

 

Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce v obci Panoší Újezd vykonávali od 1.4.2015 do 31.10.2015 Josef Červený a Jitka Nejman Melčová z Rakovníka, které obec získala z Úřadu práce ČR se státním příspěvkem. Za odvedenou práci zaslouží velké poděkování.

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 31.10.2015 od 9,15 h do 9,45 h v prostoru za prodejnou Jednoty (zářivky, televizory, lednice, elektrošrot, olověné akumulátory, baterie, zásady a kyseliny, rozpouštědla, stavební materiály obsahující azbest, znečištěné obaly od olejů, ojeté pneumatiky z osobních aut).

Velkoobjemový odpad

Svoz velkoobjemového odpadu (komunální odpad, který se nevejde do popelnice) bude v sobotu 31.10.2015 a v neděli 1.11.2015 v prostoru za prodejnou Jednoty. Kontejner bude přistaven již v pátek 30.10.2014 a odvezen v pondělí 2.11.2015. Do tohoto kontejneru se nesmí dávat nebezpečné odpady, železné předměty, papír, sklo, plasty a dřevo.

Kovový odpad

Kontejner na kovový odpad je celoročně za obecním úřadem vedle hasičské zbrojnice.

Rostlinný odpad

Kontejner na rostlinný odpad je za budovou obecního úřadu.

V lokalitě „Hůrka“ je pouze úložiště zeminy a sypkého stavebního odpadu (není to skládka) pouze pro občany Panoší Újezda. Poplatek za valník je stále 100 Kč.

Kontejner na bytový textil, oděvy a hračky je vedle ostatních kontejnerů za prodejnou Jednoty. Vkládat pouze čisté a zabalené.

Čištění komínů

V sobotu dne 7.11.2015 od 8,15 hodin bude v obci probíhat čištění komínů spojené s případnou kontrolou spalinových cest, které provedou bratři Martin a Petr Kozemští. Kdo má zájem o tyto kominické služby, může se přihlásit na tel. čísle 724 185 269, v kanceláři OÚ nebo v prodejně Jednoty nejpozději do 6.11.2015. V případě zájmu budou provádět i revize spalinových cest.

Ceník: Jednotná cena za čištění komínu je 200 Kč. V případě zájmu lze provést kontrolu komínového průduchu dle zák. č. 91 / 2010 Sb., která činí 400 Kč. Revize spalinové cesty stojí 800 Kč.

Dále po domluvě se zákazníky je možné provést případné vložkování, frézování, stavby a opravy komínů. Cenové návrhy a termíny budou provedeny dohodou.

 

Knihovna

Obecní knihovna má stále výpůjční dobu od 17.00 hodin do 19.00 hodin každé pondělí. Průběžně jsou nakupovány nové knihy a Vědecká knihovna v Kladně zapůjčuje obecní knihovně soubory knih. Čtenáři si mohou vybrat také z vyřazených knih, které jsou zdarma.

Regionalista Roman Hartl dva roky pracoval na publikaci věnované osobnostem našeho regionu. Výsledkem je velice zdařilá kniha s názvem Král pěvců Karel Burian a dalších 80 historických osobností městysů a obcí mikroregionu Balkán (Slabce, Pavlíkov, Panoší Újezd, Všetaty, Hřebečníky, Krakov, Hvozd, Malinová), kterou si můžete koupit na Obecním úřadu v Panoším Újezdě za výrobní cenu 200,- Kč.

Stolní kalendář Rakovnicko 2016 – města, městyse, obce a osady na starých pohlednicích si můžete koupit již nyní v kanceláři obecního úřadu za 60 Kč.

Zájezd do divadla

Obecní úřad pořádá v sobotu 31.října 2015 zájezd do divadla Brodway v Praze na muzikál Mýdlový princ. Začátek představení: 18 hodin. Cena včetně dopravy: 550 Kč. Odjezd z prostoru za prodejnou Jednoty: 15,30 hodin. 51 účastníků, již obsazeno.

 

 

Srdečně všechny zveme na Burzu

dětského oblečení a potřeb 8.11.2015 do sálu sokolovny v Panoším Újezdě. Začátek pro nákup od 15h do 18h.

Přijďte si za pár kaček nakoupit oblečení, boty, dětské potřeby, doplňky, hračky nebo cokoliv jiného....
Pozvěte své přátele.

Těší se na Vás maminky z Panošího  Újezda a okolí

                                                                       Michaela Červená, Eva Jaroschová

 

 

Posvícení

Dne 14.11.2015 od 20 hodin pořádá SDH Panoší Újezd posvícenskou taneční zábavu. K tanci a poslechu hraje NEJDEM Jardy Hlaváčka.

Dne 16.11.2015 od 9 hodin pořádá SDH Panoší Újezd „pěknou hodinku“. Hraje Martin Koutecký.

 

 

TJ Sokol Panoší Újezd – oddíl kopané

 

SK Oráčov - So. Panoší Újezd                           NE     06.09.2015 13:30      8:0              

So. Panoší Újezd - So. Petrohrad                      NE     13.09.2015 17:00      1:5              

ČL Kolešovice B - So. Panoší Újezd                 NE     20.09.2015 13:30       5:0             

So. Panoší Újezd - SK Mš. Žehrovice                         NE     27.09.2015 16:30       1:1             

FC PO Olešná B - So. Panoší Újezd                  NE     04.10.2015 13:30       7:2             

So. Panoší Újezd - FK Kněževes B                   NE     11.10.2015 16:00       2:4             

B. Rynholec - So. Panoší Újezd                        NE     18.10.2015 15:30       5:0

So. Panoší Újezd - FK Kounov                          NE     25.10.2015 15:30                         

FC Hořesedly - So. Panoší Újezd                      NE     01.11.2015 13:00                         

SK Senomaty B - So. Panoší Újezd                   NE     08.11.2015 14:00                         

So. Panoší Újezd - So. Ruda                             NE     15.11.2015 13:30                         

 

Opsáno z kroniky…

 

Stalo se před šedesáti lety

 

Místní národní výbor

 

            Předseda: Josef Sixta z čp. 46, tajemník: Václav Polcar z čp. 58, dalším členem trojčlenné rady MNV byl Ondřej Pavlík z čp. 107.

            Místní národní výbor provedl v jarních měsících prohloubení a rozšíření Tyterského potoka. Toto prohloubení a rozšíření bylo již dávno nutné, neboť dřívější stav potoka způsoboval rozlévání vody při větších přívalech a v zimě při namrzání rozlévající se vody. Úprava potoka byla provedena občany Václavem Kadlusem z čp. 82, Václavem Hellerem z čp.2, Josefem Šilerem z čp. 71 a tajemníkem MNV Václavem Polcarem z čp. 58.

            Na podzim byla vyměněna stará dřevěná pumpa u obecní studny před čp. 74 Jindřicha Černého za novou pumpu železnou.

 

 

Jednotné zemědělské družstvo

 

            Ke dni 31.prosince 1955 čítalo zdejší JZD celkem 92 členů. Družstvo vedli: předseda Jaroslav Kadeřábek čp. 77, místopředseda Miroslav Píša čp. 15. účetní Adolf Hekl čp. 66. pokladník Emanuel Ryska čp. 48, agronom Miroslav Píša čp. 15, zootechnik Václav Maur   čp. 1, skladník Josef Rybáček čp. 24 a skupináři Jaroslav Polcar čp. 87 a Václav Novák čp. 8.

 

 

            Stav hospodářského zvířectva byl následující: Hovězího dobytka bylo celkem 303 kusů. Z toho 113 dojnic a 292 kusů mladého dobytka. Telat se odchovalo 112 kusů. Vepřového dobytka bylo celkem 363 kusů. Z toho 51 prasnic a 3 plemeníci. Selat se odchovalo 583 kusů. Tažných koní bylo 23 a 4 hříbata. V drůbežárně bylo 639 kusů slepic.

            Na drůbežárně byla postavena zvláštní budova pro odchov kuřat za cenu 49 508 Kč.

            V bývalém lihovaru byla zřízena sušárna na brambory za 82 956 Kčs.

Společenská rubrika

Jubilea

 

20. 9.2015      Paula Ryvolová       65 let

6.10.2015       Ludvík Polcar         86 let

5.11.2015       Marie Šilerová        81 let

15.11.2015     Jiřina Janotová        55 let

18.11.2015     Zdeňka Sixtová       86 let

19.11.2015     Amálie Husáková   81 let

Všem jubilantům blahopřejeme.

Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let, 75 let, 80 let a dále již po roce.

Pokud si někteří občané nepřejí být v této rubrice zveřejňováni, nechť toto oznámí na obecním úřadu. Děkujeme.

Narození

20.8.2015     Adam Vondrášek č.p. 37

Odhlášení z trvalého pobytu

 

11.6.2015       Martin Škvain z č.p. 60 do Lenory

  3.8.2015       Petra Čechová z č.p. 62 do Rakovníka

 

Sňatky

Ladislav Janota z č.p. 92 Monika Mckay z č.p. 104 uzavřeli sňatek dne 22.8.2015 ve Slabcích.

Zpracoval: Josef Heller

 

Toto číslo vyšlo dne 24.října 2015

 

 

 

 

 

 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15384.

Vydává nepravidelně Obecní úřad Panoší Újezd, 270 21 Pavlíkov, okres Rakovník, IČ: 00244201

Text neprošel jazykovou úpravou.

V elektronické podobě najdete Zpravodaj na adrese: www.panosi-ujezd.cz